Liga Sprawiedliwych Bez Granic

Czytaj Dalej

Cesarstwo Rosyjskie bez cesarza

 

CESARSTWO ROSYJSKIE BEZ CESARZA. RZĄDY KATARZYNY II.

 

Po śmierci imperatora Piotra I (1725 r.) Rosja weszła w okres tzw. Przewrotów pałacowych. Na tronie zmieniali się panujący (głównie kobiety) w różnym stopniu spokrewnieni z Piotrem. Walka o władzę toczyła się między dawnymi...

„Człowiek nie może żyć bez miłości” – rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń.

 Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby – jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...

„NA ZACHODZIE BEZ ZMIAN” E. M. REMARQUE

−  wojna jest upiorna

−  odwrócenie systemu wartości

−  to co jest niemoralne, niedopuszczalne, nieetyczne w normalnym świecie, na wojnie jest normalne

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej – rozpoczyna poeta, wyrażając tym samym dążenie do przekroczenia granicy pomiędzy poezją a nie-poezją.

Bez

Wiersz z samym przyimkiem w tytule powstał – według dopisku autora – od marca 1988 do marca 1989 roku; został umieszczony w tomie Płaskorzeźba z 1991 roku. Podmiot stwierdza najpierw, że najbardziej doniosłe dla człowieka jest rozpoczęcie życia w wierze i moment utraty wiary (narodziny i śmierć /...

„Z BOGIEM ALBO BEZ BOGA „ JOZEF KOZIELECKI

TRANSGRESJA-działania zewnętrzne ,myśli i przeżycia , w których człowiek intencjonalnie Wychodzi poza granice dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć.

Faktoring pełny (bez regresu)

 

Faktoring pełny (bez regresu) zwany również właściwym, jest to sprzedaż faktorowi wierzytelności handlowej przez faktoranta z przejęciem przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika. Jest to odpowiedzialność del credere, której istotą jest to, iż z momentem zawarcia umowy faktoringowej pełne...

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej

Narodem bez państwa przez dłuższy czas byli Polacy. Polska utraciła niepodległość w 1795 roku, a odzyskała ją w 1918 roku. Likwidacja Księstwa Warszawskiego oraz potwierdzenie na Kongresie Wiedeńskim dominacji rosyjskiej nad Królestwem Polskim zmieniło w sposób zasadniczy warunki życia narodu. Odtąd...

„Człowiek nie może żyć bez miłości” rozwiń myśl Jana Pawła II na podstawie literatury i własnych przemyśleń

Cóż to jest miłość? Definicji może być wiele i każdy to uczucie rozumie inaczej. Jest to coś więcej niż szacunek, podziw czy namiętność, coś, co pozwala dzielić uczucia drugiej osoby jej radość, smutek, rozkosz czy rozpacz. Potrzeba miłości tkwi głęboko w każdym z nas. Gdy jesteśmy kochani...

Julian Przyboś - Bez

Ziemia wydziera się korzeniami z nagrzanego wnętrza:

świat

pękającymi drzewami napęczniał!

(Tylko raz Maj – chwilą zawiał

i minął.)

Z mokrej grudy rośnie szeroki wiatr:

trawa!

(Tylko jeden wonny wyraz:

z łez.)

I pojąłem moją radość – gdy frunęła,

w jaskółczym gnieździe...

Kształtowanie wewnętrznych granic Europy

Norman Davies „Europa” - Europa nie jest samodzielnym kontynentem, lecz wypustkiem Azji - unikalność geograficzna istnieje pomiędzy Portugalią a Szwajcarią - Karol Wielki: Europa jako łacińska część kontynentów (istnieją krainy łacińskie i romańskie) - Leon IV: widział Europę jako łacińską „christiani” Europa – przez wieki przestrzeń kulturowa stworzona przez religię chrześcijańską Granice ...

Problem granic w latach formowania się II RP

Uważano, że celem polityki polskiej na wschodzie powinno być ukształtowanie granicy w ten sposób, by Polska bezpośrednio sąsiadowała z Rosją.

Problem granic Polski w latach okupacji, poszczególne koncepcje na ten temat

Granica z 21r została siłą narzucona i stała się przyczyną słabości państwa polskiego nie jest, więc możliwa odbudowa granic według traktatu ryskiego.

Granice - Pojęcie i rodzaje granic

Rodzaje granic. Szczególnym rodzajem granicgranice astronomiczne biegnące wzdłuż południków i równoleżników.

Granice - Nienaruszalność granic

Deklaracja ONZ z 1970 roku stwierdza, że każde państwo ma obowiązek powstrzymać się od groźby lub użycia siły celem naruszenia istniejących międzynarodowych granic innego państwa jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych, włączając w to spory terytorialne i problemy dotyczące granic.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica wschodnia

W wyniku rozpadu ZSSR wschodnia granica polski stała się granicą polsko- litewską, polsko-białoruską i polsko-ukraińską a nienaruszalność granic i brak roszczeń terytorialnych potwierdzono w podpisanych deklaracjach.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - niemiecka

potwierdził granicę polsko-niemiecką i przeprowadził ostateczną delimitację zachodniej granicy Polski. Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu granicy podpisano 14 listopada 1990r.

Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej - Granica polsko - czeska i polsko - słowacka

umowy międzypaństwowej wprowadzającej wyrównawcze zmiany w granicy. granica polsko-czechosłowacka przekształciła się w polsko-czeską i polsko-słowacką.