Liga Regionalna piłkarek ręcznych

Czytaj Dalej

BROWNING 1918A2 - ręczny karabin maszynowy

Amerykański konstruktor John Moses Browning zademonstrował w lutym 1917 r. swój nowy karabin maszynowy, który był lekki (ważył niewiele ponad 7 kg) i mógł być używany przez żołnierzy idących do ataku. Wprawdzie podniosły się gło­sy krytyczne, wytykające, że strzały oddawane przez żołnierzy...

Integracja regionalna

globalizacja prowadzi do integracji działalności gospodarczej w skali całego świata a integracja regionalna prowadzi do podziału świata na bloki o zasięgu regionalnym.

Organizacje regionalne poza systemem ONZ oraz regionalna współpraca państw rozwijających się

Przykładami mogą być: - Organizacja Państw Amerykańskich - Liga Państw Arabskich - Organizacja Jedności Afrykańskiej - Unia Europejska - Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - Pakt Amazoński - Pakt Indyjski - Wspólnota Afryki Wschodniej - Rada Nordycka-Unia Zachodnioeuropejska

Rola Organizacji regionalnych w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa

Organizacje regionalne mogą przyczyniać się do utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Do form współpracy między ONZ a organizacjami regionalnymi należą: wspólne przeprowadzenie misji i obserwacji, konsultacje, wsparcie operacyjne i dyplomatyczne.

MSP w układzie regionalnym

 

Rozwój sektora MSP odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju regionów .Pozwala efektywniej wykorzystywać ich wewnętrzny potencjał. Do rozwoju MSP dużą wagę przywiązuje się zwłaszcza w tych regionach , które przeżywają trudności wynikające z dokonującej się restrukturyzacji gospodarczej...

Cele polityki regionalnej po reformie

Po reformie polityki regionalnej w 1988r. finansowanie rozwoju regionalnego stało się drugą co do wielkości pozycją w budżecie Wspólnot.

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Europejskie Organizacje Regionalne - Unia Europejska

Początek tej organizacji sięgają czasów 1951r. gdy na postawie traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) , którą założyły Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN.

Był to początek działań integracyjnych w sferze gospodarczej Europy Zachodniej.

W 1957 r...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Jedności Afrykańskiej - OJA

Powstała w wyniku uchwal konferencji w Addis Abebie w roku 1963 , w której wzięły udział 32 państwa afrykańskie.

Celem organizacji jest umacnianie jedności i solidarności państw afrykańskich , obrona ich suwerenności, niezawisłości i integralności terytorialnej, kordynowanie współpracy w...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Organizacja Państw Amerykańskich - OPA

Powstała na podstawie traktatu bogotańskiego z roku 1948.Członkami są nie tylko kraje rozwijające się Ameryki Łacińskiej ale także Stany Zjednoczone. Do OPA nie należy Kanada. W OPA dominują wpływy Stanów Zjednoczonych , jakkolwiek w ostatnich latach wpływy te napotykają coraz silniejsze opozycje ze...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - ASEAN

Utworzone zostało na podstawie umowy zawartej w Bangkoku w roku 1967.Założycielami były: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia. W roku 1984 przystąpiło Brunei. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie współpracy w dziedzinie gospodarczej, socjalnej, nauki, techniki, i administracji. Siedzibą...

Stałe sądy regionalne - Trybunał sprawiedliwości wspólnot europejskich

-siedziba –Luksemburg

-został utworzony na podstawie traktatu rzymskiego z 1957 r.

-kompetencje:

*rozpatruje skargi jednego państwa członkowskiego przeciwko drugiemu państwu członkowskiemu dotyczące nie wywiązywania się ze zobowiązań przyjętych w traktacie rzymskim, a także inne spory dotycząc...

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

-siedzibą-Strasburg

-utworzone zgodnie ze zmianami jakie wprowadził 11 protokół z 11 maja mechanizmu kontrolnego ustanowionego przez konwencję

-skład:45 sędziów

-sędziowie są wybierani przez zgromadzenie parlamentarne większością głosów na okres 6 lat z możliwością ponownego wyboru

-trybunał...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Strategia integracji ze wspólnotami regionalnymi

Stwarza dla krajów wielkie szanse i przynosi korzyści związane z szybsza modernizacja i przyjmowanie postępu cywilizacyjnego. Wytwarza koszty w postaci rezygnacji z pewnej części suwerenności narodowej. Głównym problemem który musi rozwiązać polityka integracji jest zapewnienie jak najkorzystniejszej...

Organizacje regionalne na arenie międzynarodowej

Organizacje regionalne o charakterze ogólnym: Organizacja Państw Amerykańskich – geneza związana z dążeniem państw płd. Liga Państw Arabskich – jej pakt podpisało 7 państw 22.

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych

podstawową jednostką podziału terytorialnego jest gmina i to nad nią sprawowany jest nadzór przez Regionalne Izby Obrachunkowe w zakresie spraw budżetowych.

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Charakterystyka aktów prawnych dotyczących RIO

w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb i trybu ich postępowania, w sprawie zasad wynagradzania pracowników RIO, w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów izb. "Regionalne Izby Obrachunkowe".

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - Poglądy w literaturze na działalność RIO

U podstaw powołania w Polsce Regionalnych Izb Obrachunkowych niewątpliwie legła potrzeba stworzenia profesjonalnego aparatu kontroli gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, co zaczerpnięto właśnie z organizacji izb we Francji.

Geneza Regionalnych Izb Obrachunkowych - RIO: instytucja, jako zorganizowany zespół ludzi

przedstawić instytucję tą, jako ludzi ją kreujących, od których zależy prawdziwy obraz i organizacja każdej (a jest ich w Polsce przecież 17)  Regionalnej Izby Obrachunkowej.