Liga Północna (partia polityczna)

Czytaj Dalej

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

Myśl polityczna Maxa Webera - Partie polityczne

Jako pierwszy zajął się tym problemem. Partie polityczne są ważne w procesie rekrutacji politycznej, artykulacji interesów.

Dwa stanowiska w nauce o partiach:

Część badaczy uważa, że początków partii politycznych należy szukać w starożytnym Rzymie, np. w okresie panowania Juliusz Cezara =>...

Partie polityczne a grupy interesu

Zjawisko partii politycznych należy do równych zjawisk życia politycznego. Partia polityczna jest organizacja społeczną , która bierze udział w wyborach do organów władzy państwowej - wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe, itd.

Wg Max’a Webera - partia polityczna to grupa ludzi, organizacja...

Partie polityczne a grupy interesu - Geneza i rozwój partii

Powstanie partii należy wiązać z kształtowaniem się parlamentaryzmu burżuazyjnego.

Pierwsze partie polityczne powstały w Anglii w XVIII w. W związku z koniecznością udziału w wyborach parlamentarnych , kiedy to po rewolucji wzrosła pozycja parlamentu - jako organu władczego.

Wówczas okazało się...

Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

Rozróżniamy partie: konserwatywne, klubowe, liberalne, masowe, pracy, socjalistyczne itd.

- Partie masowe- to te, które mają swoje struktury terenowe i jej szeregowi członkowie są aktywni- np. partie socjalistyczne, ludowe, chrześcijańsko- demokratyczne (partia masowa może by mniej liczna od kadrowej).

-...

Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

- z uwagi na podział klasowy - obszarnicze . chłopskie, burżuazyjne. robotnicze,

- nie-klasowe- wyznaniowe.

Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

Partie polityczne a grupy interesu - Podział ze wzgl. na miejsce w systemie politycznym

lewicowe (radykałowie),

centrowe ....

prawicowe ( liberałowie, konserwatyści-spowalniające procesy przemian).

Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

I. Funkcja wyborcza

a) selekcja kandydatów na stanowiska państwowe i samorządowe,

- kilka procedur selekcji w zależności od rodzaju partii

- bliżej nieokreślony . żywiołowy - rządzi często przypadek

- centralne organizacje partii wybierają kandydatów

- decydują organy partii lokalnych, -...

Ruch polityczny a partia polityczna

Ruch polityczny:

Posiada polityczny cel

Środkiem ruchu politycznego jest władza polityczne

Jest oficjalny

Nowe ruchy polityczne: ( pytanie Nowe ruchy polityczne – cechy i metody działania)

Ekologiczne

Nacjonalistyczne

Równościowe

Broniące praw człowieka

Nowe ruchy...

Czteroelementowa procedura strategicznego usytuowania partii politycznej na rynku wyborczym G. A. Mausera

1) podmiotowy zakres- partia powinna dokładnie określić pola współzawodnictwa ( nazwiska konkurentów, ich wizerunki i odbiór społeczny-> czy zbliżają się do miana kandydata idealnego);

2)mapa percepcji- zbudować mapę percepcji wyborców i ustalić w jaki sposób klasyfikują oni kandydatów i jakie ich...

CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA?

Jest około 300 definicji.

* Najstarsza z 1770 roku – E. Burke’a – „partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do którego, ze względu na jakąś specyficzną cechę lub wspólną im zasadę, są zgodni”. Jt to definicja idealistyczna, zawarta w...

FUNKCJA SPOŁECZNA PARTII POLITYCZNYCH

Partie polityczne są traktowane często jako ogniwa pośredniczące pomiędzy strukturą społeczeństwa a państwa, organizacje III sektora. Im szerszy wachlarz tych organizacji, tym lepiej dla społeczeństwa obywatelskiego. Funkcja społeczna jest rezultatem zaadaptowania demokratycznej logiki rywalizacji...

FUNCJA PAŃSTWOWO – PUBLICZNĄ PARTII POLITYCZNYCH

Zdobycie poparcia znacznej części elektoratu otwiera partii drogę do bezpośredniego udziału w państwowym procesie decyzyjnym, co umożliwia jej pełnienie funkcji państwowo – publicznej. Kontrolując określoną liczbę mandatów w parlamencie liderzy partyjni dążą do przechwycenia funkcji rządowych...

FUNKCJA ORGANIZACYJNA PARTII POLITYCZNYCH

Partii politycznej nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie jako politycznego wyrazu istniejących podziałów społecznych. Chcąc realizować określone funkcje społeczne czy państwowo – publiczne liderzy partyjni muszą dbać o zdolności organizacyjne partii. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie...

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO PARTYCYPACYJNE

Podmiotem jt wyborca, który bierze udział w procesie rządzenia poprzez wywieranie wpływu zarówno na program wyborczy, jak i nominacje kandydatów przystępujących później do rywalizacji wyborczej. Jt to uczestnictwo bierne (gdy partia reprezentuje wyborcę na określonych forach) i czynne (wyborca angażuje...

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO WYBORCZE

W tym typie ogniwa podmiotem jt elita partyjna. To ona ma pod ścisłą kontrolą cały proces wyborczy, który w zasadzie nie kończy się wraz z rozdaniem mandatów, lecz trwa permanentnie. Partia jt swego rodzaju „wehikułem”, dzięki któremu porusza się elita partyjna. Chodzi o to, że liderzy partyjni biorą...

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO KLIENTELISTYCZNE

Jt to dość specyficzny typ ogniwa łączącego partię z elektoratem. Jedynym celem partii jt zdobycie głosów wyborców w zamian za realizację postulatów przez nich zgłaszanych, lub spełnienie oczekiwań dotyczących awansu tych osób. Relacja pomiędzy patronem a klientem to tzw. diada. Role mogą się...

ETAPY PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII POLITYCZNEJ

- partie notabli;

- powstanie partii chadeckich w drugiej połowie XIX wieku;

- relacje pomiędzy instytucjami a organizacjami;

- instytucje mają dużą inercję. Wg Huntingtona występują 4 etapy konsolidacji:

- frakcjonalizacja – oznacza sytuację, w której w obrębie wspólnoty społecznej zaczynają...

WSKAŻ TRZY KRYTERIA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH WYODRĘBNIA SIĘ TZW. RODZINY PARTII POLITYCZNYCH

kryterium genetyczne – używając tego kryterium do wyodrębnienia określonej rodziny partii odnosić się będziemy do podobieństw pomiędzy partiami, które ukształtowane zostały przez zbliżone warunki ich powstawania, a dokładniej procesu ich instytucjonalizacji. Do takich warunków środowiskowych...