Liga Obrony Suwerenności

Liga Obrony Suwerenności

Czytaj Dalej

LIGA OBRONY KRAJU

LIGA OBRONY KRAJU — organizacja społecznao charakterze obronnym; powstała 13. na IV Krajowym Zjeździe Ligi PrzyjaciółŻołnierza; realizuje program Frontu JednościNarodu w zakresie mobilizowania obywateli dospołecznego umacniania obronności k raju ; utrzymujestałą więź społeczeństwa z Wojskiem Polskim.

BATAAN - obrona 1942 r .

Po ataku na *Pearl Harbor Japoń­czycy dokonali inwazji na *Luzon, główną wyspę Archipelagu Filipiń­skiego. Na niewielkim półwyspie Bataan (40 km długości i 32 km sze­rokości w podstawie), schroniło się 67 500 żołnierzy filipińskich, 12 500 żołnierzy amerykańskich (dowódca gen. Douglas *MacArthur) i...

LENINGRAD - obrona 1941-44

Umocnienia umożliwiały długo­trwałą obronę. wojska niemiec­kie podjęły działania rozpoznawcze, aby znaleźć najsłabsze miejsca ra­dzieckiej obrony.

PENTAGON - siedziba Departamentu Obrony USA

Budowa siedziby naczelnego do­wództwa amerykańskich sił zbroj­nych w Waszyngtonie rozpoczęła się w połowie 1941 r. W styczniu 1943 r. do pięciokątnego budynku, wzniesionego kosztem 83 min do­larów, przeniósł się sekretarz obro­ny Henry Stimson, Komitet Szefów Sztabów oraz ok. 27 tys...

Jakich argumentów należy użyć dla obrony lub oskarżenia Zenona Ziembiewicza? („Granica” Z. Nałkowskiej)

Autorka powieści „Granica” była kobietą wyzwoloną i wykształconą. Interesowały ją motywy postępowania ludzi oraz dylemat: kim jest człowiek - indywidualnością czy schematem, istotą niepowtarzalną, czy podobną do wszystkich, którzy znaleźli się w podobnym miejscu i w podobnej sytuacji...

Czesław Miłosz a konieczność obrony podstawowych wartości moralnych

Czesław Miłosz debiutował jako poeta w 1930 roku. Ukończył studia prawnicze w Wilnie, potem pracował w tym mieście w Polskim Radio, od 1937r. przeniósł się do Warszawy, w której spędził lata okupacji. Wojna była kataklizmem przerastającym wyobrażenie poety - wcześniej katastrofisty. Symbolika i...

Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

A. Morski pas przyległy.

Pojęcie. Obszar morza o określonej szerokości, przylegający do zewnętrznej granicy morza terytorialnego, na którym państwo nadbrzeżne sprawuje w odniesieniu do obcych statków kontrolę w specjalnie przewidzianych dziedzinach i ograniczonym zakresie. Konwencja o prawie morza...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

Przyjęto tez, że nie budzi zastrzeżeń legalność wojny obronnej.

Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej - Cele obrony militarnej

W polityce realizacja celów obronno- militarnych kieruje się na powiększanie potencjału gałęzi o charakterze obronnym, zapewnienie niezbędnych rezerw mocy produkcyjnych i środków produkcji.

Strategie przywracania lub obrony równowagi makroekonomicznej

Zakłócenia równowagi makro. Występują najczęściej w pięciu obszarach:

a) pierwszy obszar to budżety gdzie przejawem braku równowagi jest deficyt budżetowy;

b) drugi obszar to ceny - przejawem braku równowagi jest inflacja;

c) trzeci obszar to rynek pracy – brakiem równowagi jest bezrobocie;

d) czwarty...

Skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji - Linie obrony

Na zarzuty formalistyczno-czepliwe: każda skala ma jakieś ograniczenia (chociaż np. Thurstone głosił, że na kilka tygodni przed urodzeniem wszystkie płody mają IQ=0 i tylko 0; osobiście wyrażam pogląd, że IQ=0 może mieć co najwyżej trup, włączając w to przypadki tzw. śmierci mózgowej).

Na...

Teoria racjonalnego wyboru - Krytyka i obrona teorii

Kategoria racjonalności ekonomicznej w analizie zachowań politycznych stanowi stosunkowo łatwy obiekt krytyki. Przede wszystkim proponuje zbyt jednostronny model analizy jednostki –aktora politycznego. Abstrahuje od złożonej struktury motywacji psychologicznych, nie uwzględnia wpływu norm społecznych i...

Główne płaszczyzny globalizacji - Państwo, władza, suwerenność

-Wg Helda- znaczenie władzy politycznej w erze globalizacji nie maleje, lecz przeciwnie zwiększa się,

- A. Giddens, -znaczenie państw bynajmniej nie zmniejsza się, a zakres ich władzy jest nadal większy niż pozostałych uczestników międzynarodowej gospodarki i polityki. Państwa kontrolują terytorium...

Prawne i politologiczne rozumienie suwerenności w procesie integracji

SUWERENNOŚĆ:

Najbardziej kontrowersyjna kategoria zarówno w prawie międzynarodowym publicznym jak i w nauce o stosunkach międzynarodowych,

Różnej jej interpretacje stanowiły przyczynę wielu konfliktów międzynarodowych,

Na ogół określana jest takimi terminami: fikcja prawna, wytwór...

Zasada suwerenności – pojęcie i cechy władzy suwerennej

Władza suwerenna - władza zwierzchnia w kraju. Niezależna od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej. Władza państwa suwerennego nie podlega żadnej innej władzy poza narodem (ogółem obywateli). Państwo zachowuje suwerenność wewnętrzną, jeśli jego instytucje są niezależne w podejmowaniu decyzji od...

Suwerenność państwa narodowego a proces integracji europejskiej

Akcesja i członkostwo Polski w Unii Europejskiej powodują zmiany w do­tychczasowym pojmowaniu zasady suwerenności narodu. Państwa człon­kowskie Wspólnoty Europejskiej — na mocy własnych decyzji, w uznaniu reguł, jakie rządzą społecznością międzynarodową — ograniczyły swoje prawa suwerenne.

Kwestia...

Administracja obrony narodowej

Jego zadania to: przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej; ustalanie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cyw. obrony cywilnej to wojewodowie i wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast), jako szefowie obrony cywilnej (zadania zlecone).

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Rejonu Umocnionego Hel

w Gdyni; od strony lądu zbudowano 4 pozycje obronne. pozycji obronnych pod Swarzewem i Wielką Wsią.

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Kępy Oksywskiej

207 DP przełamały obronę pol. obrony zmniejszyła się ze 130 do 25 km, obszar obrony zajmował mniej niż 50 km2. obronę.