Liga Obrony Praw Człowieka i Obywatela

Czytaj Dalej

Opinie Polaków o przestrzeganiu praw człowieka

  Najwięcej zastrzeżeń respondenci mają do realizacji prawa • do zabezpieczenia minimum socjalnego, • praw dziecka • zapewnienia samorządności lokalnej.

Miejsce i rola praw człowieka w społeczeństwie globalnym

Położenie nacisku na ochronę praw człowieka, jako kluczowego problemu, musi prowadzić do podkreślenia szczególnej roli interpretacji praw człowieka i icli stosowania w decyzjach prawnych zarówno w skali krajowej, jak i międzypaństwowej, globalnej, wskazując na ich kulturowe i polityczne uwarunkowanie.

Dylematy globalnego systemu praw człowieka

Drugi powód to możliwość pojawienia się sytuacji i spraw, w których dwa prawa człowieka pozostają ze sobą w konflikcie i nic jest możliwe zapewnienie całkowitej ochrony jednemu z praw bez uczynienia drugiego nieefektywnym .

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Prawa człowieka traktowane są obecnie jako niepodzielna całość złożona zarówno z praw politycznych, obywatelskich, jak i z praw ekonomicznych, socjalnych, kulturalnych. Prawa człowieka zarówno polityczne jak i ekonomiczne, ciągle są naruszane w wielu częściach świata.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

Karta Narodów Zjednoczonych nie zawiera ani definicji praw człowieka, ani ich katalogu, w nauce wypowiadane są różne i sprzeczne opinie co do charakteru prawnego zawartych w niej postanowień.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

zdecydowano, że będzie się ona składać z trzech części: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Paktu Praw Człowieka, Środków dotyczących wprowadzenie w życie Paktu. Kolejne artykuły 4-21 poświęcone są prawa obywatelskim i politycznym.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

Poza wstępem dzielą się na pięć części, z których pierwsza zwiera jeden tylko artykuł poświęcony prawu ludów i narodów do samostanowienia, druga obejmuje postanowienia ogólne, trzecia traktuje odpowiednio: o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych lub o prawach obywatelskich i politycznych, czwarta poświęcona jest kontroli międzynarodowej, piąta to postanowienia końcowe.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zakaz dyskryminacji

1 definiuje dyskryminację rasową jako wszelki zróżnicowanie, wykluczenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie z powodu rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego lub etnicznego, które ma na celu lub pociąga za sobą unieważnienie lub uszczuplenie uznania, wykonania lub korzystania na zasadzie równości z praw człowieka i podstawowych wolności w politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej lub jakiejkolwiek innej dziedzinie życia publicznego.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zapobieganie i karanie zbrodni ludobójstwa

95/1, która stwierdza: „Ludobójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do istnienia całych grup ludzkich, tak jak zabójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do życia poszczególnych jednostek [.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawo kobiet

Zgromadzenie Ogólne uchwaliło pierwsza umowę dotyczącą wyłącznie praw kobiet. umowa ta wywarła istotny wpływ na uznanie polityczne praw kobiet.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawa dzieci

Konwencja o prawach dziecka jest obecnie, z uwagi na liczbę stron, najbardziej uniwersalna umową dotyczącą praw człowieka.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawa mniejszości

Konsekwentnie Powszechna Deklaracja Praw Człowieka również nie wspomina o prawach mniejszości.

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka - Pojęcie kontroli międzynarodowej

Kontrolą międzynarodową są wynikające z umowy działania organów wspólnych mające na celu stwierdzenie, czy postępowanie państw jest zgodne z przyjętymi przez nie zobowiązaniami.

Rodzaje umów z uwagi na kontrolę międzynarodową. Ogólnie można podzielić je na trzy grupy:

umowy, które nie...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowa kontrola przestrzegania praw człowieka - Środki i organy kontroli

Analiza procedur kontrolnych, zabezpieczających wykonywanie postanowień umów międzynarodowych dotyczących praw człowieka prowadzi do wniosku, że mogą one być oparte na następujących środkach: sprawozdaniach, skargach państw, badaniach na miejscu oraz petycjach.

Stałe sądy regionalne - Europejski trybunał praw człowieka, europejska komisja praw człowieka

może rozpatrywać skargę dopiero po wyczerpaniu wszystkich środków odwoławczych, przewidzianych prawem wewnętrznym, zgodnie z powszechnie uznanymi zasadami prawa międzynarodowego>>> Zgodnie z amerykańska konwencją praw człowieka (1969)został utworzony międzyamerykański trybunał praw człowieka z siedziba w san jose -składa się z 7 sędziów mających obywatelstwo państw będących członkami organizacji ...

Zasada niedyskryminacji i ochrony praw człowieka

Ochrona Praw Człowieka: Akty prawne: Orzecznictwo ETS ( pierwsza sprawa - Stauder vs.

Korupcja sprzyja naruszaniu praw człowieka...

- Prawa człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi z samej racji bycia istotą ludzką i których przestrzeganie powinno gwarantować państwo zostają ograniczone przez korupcję. Nierówne stają się szanse ochrony życia, zdrowia, dostępu do edukacji, pracy, ochrony prawnej.

Administracja wobec praw człowieka i obywatela

Organy administracji:

- centralne, lokalne

- rządowa, samorządowa

Organy administracji to władza wykonawcza - Prezydent + rząd (Prezes RM i Rada Ministrów).

REWOLUCJA FRANCUSKA - Deklaracja praw człowieka i obywatela (26 września 1789 r.)

Głosiła: - w przyszłości oprze się na niej Konstytucja - uznawała wolność, własność, braterstwo - suweremność ludu - równość obywateli wobec prawa - tolerancję religijną - swobodę słowa i prasy - władza miała być podzielona według Monteskiusza - własność prawna miała być święta i nienaruszalna - obalała absolutyzm Zostaje wydana Konstytucja 3 września 1791r.

Podstawowe dokumenty dotyczące praw człowieka

Prawa człowieka - zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwerslanych praw, które przysługują człowiekowi bez wzgl. dp bezpieczeństwa, sprawiedliwego i żetelnego procesu, do życia, obywatelstwa, własności, zakaz tortur, prawo nie działa wstecz.