Liga Niezwykłych Dżentelmenów

Czytaj Dalej

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

SIŁA WYŻSZA A PRZYPADEK ZWYKŁY

Odpowiedzialność za siłą wyższą i przypadek.

Nie odpowiadał dłużnik za niewykonanie zobowiązania spowodowane siłę wyższą vis maior (siła powodująca szkodę, której nie można się oprzeć – nie odpowiadał) lub przypadkiem losowym casus fortuitus (nieprzewidywalny skutek ale nie siły wyższej –...

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA W JEGO SZEROKIM ROZUMIENIU, JAK DZIELIMY SPRAWSTWO? OMÓW POJĘCIE SPRAWSTWA ZWYKŁEGO, WSPÓŁSPRAWSTWA I SPRAWSTWA KIEROWNICZEGO

Wg art. 18 §1 k.k.

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego...

NA CZYM POLEGA RÓŻNICA MIĘDZY RECYDYWĄ SPECJALNĄ ZWYKŁĄ A RECYDYWĄ SPECJALNĄ WIELOKROTNĄ? CZY OBOSTRZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW O RECYDYWIE SPECJALNEJ WIELOKROTNEJ MAJĄ ZASTOSOWANIE JESZCZE W INNYM PRZYPADKU?

podstawowa (jednokrotna, recydywa specjalna zwykła) - zachodzi gdy sprawca skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne przestępstwo podobne do przestępstwa, za które już był skazany; uregulowana w art. 64...

Dlaczego używa się wyników wystandaryzowanych zamiast zwykłych pomiarów wartości zmiennych

Wynik wystandaryzowany w odróżnieniu od zwykłych pomiarów wartości zmiennych pozwala na interpretację wyniku pojedynczej osoby w kontekście przeciętnego wyniku grupy. Możemy powiedzieć o ile odchyleń standardowych od średniej leży wynik danej osoby.

Księgowe ujęcie kosztów zwykłej działalności operacyjnej (pojęcie zakres i etapy rozliczania)

Koszty operacyjne; są ponoszone podczas realizacji podstawowej działalności jednostki, koszty operacyjne dzielą się na:

koszty zwykłej działalności operacyjnej; są ponoszone w jednostce podczas realizacji zadań związanych bezpośrednio z jej podstawową działalnością,

pozostałe koszty...

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

Dalia pojedyncza zwykła

Dalia pojedyncza zwykła: tworzy jeden okółek kwiatów języczkowych, który luźno otacza kwiaty rurkowe.

Duchy zwykłych ludzi

Legendy o duchach szlachetnie urodzonych są naj­bardziej znane, choć istnieją też podania o zjawach zwykłych śmiertelników. Na przykład w 1882 roku w Cheltenham w Anglii, niejaka Rosina Despard ujrzała ducha kobiety w domu, który ledwie kilka dni temu wynajęła jej rodzina. Zjawa ubrana była cała na...

Co to jest renta ekonomiczna. Na czym polega czysta renta ekonomiczna a na czym zwykła renta ekonomiczna?

 

Renta ekonomiczna – korzyść z użytkowania zasobu lub czynnika produkcji, która przewyższa jego koszt alternatywny;

INSTRYMENTY INTERWENCJI PAŃSTWA

Podatek obrotowy – nakładany np. na produkty szkodliwe dla środowiska

Subwencje państwowe – przyznawane np. na kształcenie co umożliwia studiowanie...

Rynki których dóbr są zwykle regulowane przez państwo w rozwiniętej gospodarce rynkowej?

 

Najczęściej reguluje się rynki produktów rolniczych, które charakteryzują się dużymi wahaniami cen (producenci działają z opuźnieniem).

Reguluje się również rynki przemysłu zbrojeniowego (popyt wytwarzany jest tylko przez państwo).

LIGA

La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat.

Akcja zwykła

Charakterystyka

Akcja zwykła (nieuprzywilejowana) jest papierem wartościowym inkorporującym w sobie prawa korporacyjne i udziałowe.

Papiery te na bazie prawa polskiego emitowane są przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne oraz mogą mieć formę akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Zgodnie z KSH...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

 

Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

Liga Święta

Liga z 1511-13 była wymierzona przeciwko Francji wzmacniającej swoją przewagę we Włoszech.

Francuska Liga Święta z 1576 r.

  Liga Święta (lub Katolicka) z 1609 była sojuszem katolickich książąt Rzeszy niemieckiej, zawiązanym na początku wojny o sukcesję po śmierci ostatniego księcia Jülich-Klivi (1606-12).

AUGSBBURSKIEJ LIGI WOJNA 1688-1697

Opanowywanie przez króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) przygranicznych terenów Nie­miec, po HOLENDERSKIEJ WOJNIE przyczyniło się do powstania obronnego przymierza, które zawiązały Zjednoczone Prowincje (Holandia), habsburska Austria, Szwecja, część książąt niemieckich. Przy­mierze zwano Ligą...