Liga Muzułmańska

Czytaj Dalej

Kultura prawna Islamu: cechy specyficzne prawa muzułmańskiego

1. Święte prawo islamu — szari’a (szarijat)— stanowi wszechobejmującą całość obowiązków religijnych, pełnię przykazań Boga-Allaha, regulujących życie każdego muzułmanina we wszystkich jego aspektach; prawo to obejmuje na równi zarządzenia dotyczące kultu religijnego i rytuału, jak i reguły prawne...

ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - Stosunki z państwami muzułmańskimi

a. Chrześcijańska Europa pozostawała w okresie średniowiecza w stanie nieustannej wojny z państwami islamu. Prowadzone były wyprawy krzyżowe mające na celu odzyskanie Ziemi Świętej. Wezwanie papieża do świętej wojny było równoznaczne z ogłoszeniem pokoju bożego miedzy państwami europejskimi...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

LIGA

La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat.

Idea i przebieg krucjat skierowanych przeciw światu muzułmańskiemu

Geneza 

-  chłopi - poszukiwanie nowych ziem pod uprawę i ucieczki od ucisku feudalnego

-  kupcy szukali zysku w nowych gałęziach handlu

-  rycerze – władcy zabraniali wojen prywatnych

-  niższe duchowieństwo – brak udziału w zyskach z dóbr kościelnych

-  przemiany gospodarcze – wzrost ruchliwości...

Państwa muzułmańskie i Etiopia w XVI w.

 

Poza omawianymi państwami (Mali, Song-haj i Kongo) w większej części Afryki również istniały — choć mniej lub bardziej ukształto­wane i trwałe — organizmy polityczne, co świadczy o rozwiniętej strukturze społecznej zamieszkujących te ziemie ludów. I tak z pań­stwem Songhaj sąsiadowały państwa...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

 

Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

Liga Święta

Liga z 1511-13 była wymierzona przeciwko Francji wzmacniającej swoją przewagę we Włoszech.

Francuska Liga Święta z 1576 r.

  Liga Święta (lub Katolicka) z 1609 była sojuszem katolickich książąt Rzeszy niemieckiej, zawiązanym na początku wojny o sukcesję po śmierci ostatniego księcia Jülich-Klivi (1606-12).

BRACIA MUZUŁMAŃSCY

(arab. Dżamijjat al-Ichwanul-Muslimin Stow. Braci Muzułm.), Reformatorski ruch rel.-polit.w -> islamie, nawiązujący do wahhabitów, powstały 1928 wIsmailiji (Egipt), a 1929 ukształtowany organizacyjnie.Inicjatorem ruchu był Hasan al-Banna, który odnosił się negatywniedo muzułm. teologii spekulatywnej...

AUGSBBURSKIEJ LIGI WOJNA 1688-1697

Opanowywanie przez króla Francji Ludwika XIV (1638-1715) przygranicznych terenów Nie­miec, po HOLENDERSKIEJ WOJNIE przyczyniło się do powstania obronnego przymierza, które zawiązały Zjednoczone Prowincje (Holandia), habsburska Austria, Szwecja, część książąt niemieckich. Przy­mierze zwano Ligą...

BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 633-642.

W 633 muzułmańscy Arabowie, działając w imieniu Allaha, rozpoczęli pod­bój cesarstwa bizantyjskiego. W 634 i 635 muzułmanie dowodzeni przez Chalid ibn al-Walida (zm. 642) zwyciężyli wojska bi­zantyjskie cesarza Herakliusza (575-641) na terenach obecnego Izraela i zachodniej Jordanii. Chalid zdobył...

BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 645-656.

Gdy kalif Osman (zm. 656) po­zbawił władzy gubernatora Aleksandrii Am-ra ibn al-Assa (zm. 664) doszło do powstania probizantyjskiego w tym mieście w 645. Jednakże Amur został przywrócony na swe stanowisko, pobił Bizantyjczyków pod Ni-kin i 646 zdobył Aleksandrię. Muzułmanie wznowili najazdy na...

BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 668-679.

Kalif Muawija (602P-680) podjął na nowo podbój cesarstwa bizantyjskiego (patrz bizantyjsko-muzułmańska wojna 645-656). W 668 armia muzułmańska zdobyła miasto Chalkedon nad Bosforem, naprze­ciwko Konstantynopola (Stambuł). W na­stępnym roku muzułmanie przeprawili się przez cieśninę, by zaatakować...

BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 698-718

Muzułmanie po 679 nie podej­mowali szeroko zakrojonych działań zaczep­nych przeciwko Bizancjum (patrz bizantyj­sko-muzułmańska wojna 668-679), nadal trwały jednak walki na mniejszą skalę; były to wzajemne napady na miasta i terytoria. Otwarta wojna wybuchła w 698, gdy Arabo­wie zdobyli i całkowicie...

BIZANTYJSKO-MUZUŁMAŃSKA WOJNA 739.

Dążąc do powiększenia terytorium kalifatu, pod koniec lat trzydziestych VIII w. muzułmanie pod wodzą kalifa Hi-szama ibn Abd al-Malika (691-743) naje­chali cesarstwo bizantyjskie. W 739 stoczyli z Bizantyjczykami pod wodzą Leona III (680P-741) bitwę pod Akroinon w starożyt­nej Frygii w Azji Mniejszej...