Liga Morska i Rzeczna

Liga Morska i Rzeczna

Czytaj Dalej

ARKTYCZNE KONWOJE - konwoje morskie

, gdy wysłano ostat­ni konwój arktyczny, Niemcy zato­pili zaledwie 8 jednostek, co wyni­kało z silnej eskorty oraz pogarsza­jącej się gwałtownie sytuacji niemieckich sił morskich i powie­trznych.

CEJLON - bitwa morska 1942 r.

Duża wyspa na Oceanie Indyjskim dla Brytyjczyków miała istotne zna­czenie strategiczne: bazujące tam okręty chroniły szlaki komunikacyj­ne do Indii i Australii. Po wybuchu wojny na Pacyfiku, wobec groźby opanowania wyspy przez Japończy­ków, wojska brytyjskie na Cejlonie zostały znacznie wzmocnione. Flota...

GUADALCANAL - bitwa morska 1942 r.

Admirał Isoroku *Yamamoto zapla­nował na 12-14 listopada 1942 r. decydujące uderzenie wymierzone w amerykańską bazę lotniczą •Hen­derson Field na wyspie *Guadalca-nal. Miała to być dwuczęściowa operacja polegająca na ostrzelaniu lotniska przez 2 pancerniki, krążow­nik i 14 niszczycieli (zespół...

KONWOJE MORSKIE

Zespół statków handlowych lub transportowców z wojskiem płyną­cych w eskorcie okrętów wojen­nych już w czasie I wojny świato­wej zapewniał najlepsze warunki ochrony przed atakami okrętów podwodnych. W czasie II wojny światowej alianci stosowali trzy ro­dzaje konwojów: - regularne, korzystające z tych...

KUANTAN - bitwa morska 1941 r.

Roskill -„po raz pierwszy od se­tek lat Royal Navy straciła swą supremację na oddzielnym teatrze wojny morskiej i nie udało się jej owej supremacji odzyskać".

LEYTE ZATOKA - bitwy morskie 1944 r.

Do obrony Wysp Filipińskich i roz­gromienia amerykańskich sił inwa­zyjnych Japończycy skierowali flo­tę podzieloną na cztery grupy: - centralna wiceadm. Takco Ku-rity (5 pancerników, wśród których były 2 największe okręty świata, *Yamato i Mu-sashi, 10 ciężkich krążowni­ków, 2 lekkie krążowniki. 15...

SEELOWE („Lew morski") - kryptonim

Rozkaz przygotowania inwazji na Wielką Brytanię Adolf Hitler wydał 16 lipca 1940 r.; w dyrektywie nr 16 stwierdził: „Ponieważ Anglia, mimo jej beznadziejnej sytuacji militarnej, nie wykazuje chęci do jakiegokol­wiek kompromisu, zdecydowałem się rozpocząć przygotowania do in­wazji, a jeżeli będzie to...

Dokumenty przewozowe w transporcie morskim.

 

Konosament załadowania – stwierdzający faktyczne przyjęcie ładunku do przewozu na określony statek.

Konosament przyjęcia do załadowania – stwierdzający przyjęcie ładunku przez przewoźnika w celu późniejszego załadowania na statek.

Spośród tych dwóch rodzajów tylko pierwszy odpowiada wymaganiom...

Systemy rzeczne, dorzecza i zlewiska

system rzeczny - obejmujący rzekę główną wraz z jej wszystkimi dopływami bezpośrednimi i pośrednimi, czyli dopływami dopływów, zajmu­jący określone dorzecze.

Zasilanie rzek. Typy reżimów rzecznych

Wyróżniamy następujące typy ustrojów (reżimów) rzecznych: deszczowy równikowy - o wysokich stanach wód w ciągu całego roku z dwukrotnym maksimum przepływów przypadających na okresy obfitszych deszczów zenitalnych, np.

Pływy morskie

cie­śninach i kanałach morskich), notuje się znacznie większe różnice poziomu wód - dochodzące do kilku metrów.

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

Ze względu na brak naturalnych granic między oceanami tworzy się prąd morski - Dryf Wiatrów Zachodnich, który opływa całą Ziemię z zachodu na wschód.

Erozja rzeczna

Wywołany siłą ciężkości ruch wody w rzece sprawia, że transportowa­ny przez nią materiał niszczy powierzchnię ziemi. Ze względu na różno­rodny przebieg i skutki niszczenia, erozję rzeczną dzielimy na: wgłębną (denną), wsteczną i boczną.

Erozja wgłębna (denna) polega na pogłębianiu koryta...

Typy wybrzeży morskich

Kulminacje gór znajdujące się nad powierzchnią morza stanowią półwyspy, natomiast doliny rzeczne, głęboko wcięte zatoki. limanowe - powstałe w wyniku odcięcia wałem piaszczystym lejkowatych ujść rzecznych.

Obszary morskie

Kategorie obszarów morskich. Biorąc za punkt wyjścia zakres jurysdykcji państwa, obszary morskie można podzielić na 3 kategorie: na obszary wchodzące w skład terytorium państwowego, na obszary podlegające w ograniczonym stopniu jurysdykcji lub prawom suwerennego państwa i na obszary znajdujące się poza granicami jurysdykcji państwowej.

Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego

Wody portów morskich są uznawane za wody wewnętrzne, a więc miejsca gdzie statki zawijają w celu załadowania lub wyładowania pasażerów i towarów. Pas wód morskich położonych między wybrzeżem albo wodami wewnętrznymi z jednej strony a morzem otwartym z drugiej.

Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

Szelf wg niej to dno morskie oraz warstwy ziemi pod dnem morskim przylegające do wybrzeża, lecz znajdujące się poza granicami morza terytorialnego.

Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej

Korzyści osiągane z eksploatacji zasobów obszaru będą dzielone przez Zgromadzenie Organizacji Dna Morskiego na podstawie zasady niedyskryminacji.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Status prawny międzynarodowych cieśnin

Cieśniny morskie to naturalne drogi wodne łączące morza i oceany.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Cieśniny bałtyckie

Traktat kopenhaski z 14 marca 1857r. Ustanawia status prawny cieśnin bałtyckich. Dania rezygnuje z pobierania opłat od statków i ładunków i zobowiązuje się do nie zatrzymywania statków pod żadnym pozorem.

Przepływ okrętów wojennych. Traktat kopenhaski nie reguluje zasad przepływu okrętów wojennych...