Liga Młodzieży Somalii

Czytaj Dalej

"Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok"

Człowiek rodzi się, przeżywa dzieciństwo, dorasta i starzeje się . Ważnym etapem w życiu jednostki ludzkiej jest wiek młodzieńczy. Wtedy to kształtuje swoje poglądy, które są zgodne lub przeciwstawiają się opiniom wcześniejszych pokoleń, obiera drogę postępowania, chce stać się lepszy od...

Młodzież w literaturze

Od wieków młodzież próbowała w mniejszym lub większym stopniu ingerować w sprawy państwa. Chciała być zauważana, doceniana i traktowana na równi z dorosłymi. Cechą młodości jest bunt przeciwko istniejącym konwencjom, zasadom i przyjętym regułom Jest to okres w którym młody człowiek przeżywa...

Młodzież

 

Prawie, co piąty mieszkaniec RFN ma poniżej 18 lat. Z 15,9 mln dzieci i młodzieży żyjących w Niemczech prawie, co dziesiąte ma obce obywatelstwo. Szczególnie w Niemczech Zachodnich większość młodzieży dysponuje dobrymi materialnymi warunkami życia. Ich możliwości finansowe są bardzo dobre, a...

Obraz martyrologii młodzieży polskiej w Dziadach cz.III

W Dziadach cz.III obraz młodzieży polskiej ukazują:

1.Przedmowa poety

2.Opowiadanie Sobolewskiego

3.Historia Cichowskiego

4. Postać Rollinsonowej i jej syna

Ad1.

W przedmowie poeta opisuje uporczywą wyyrwałość narodu polskiego, którą porównuje do wytrwałości chrześcijan podczas prześladowania...

„Oda do młodości” Adama Mickiewicza i „Do młodych” Adama Asnyka - manifesty dwu pokoleń młodzieży polskiej

Manifestem literackim nazywa się utwór wyrażający założenia programowe i postulaty ideowo - artystyczne grupy literackiej. Z definicji tej wynika, że manifest określa, co jest dla danej grupy najistotniejsze i w jaki sposób będą realizowane cele, jakie ta grupa chce osiągnąć.

Definicji tej odpowiada...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD CZASEM WOLNYM DZIECI I MŁODZIEŻY

3 główne kierunki dotychczasowych badań nad czasem wolnym:

1. Budżet czasu wolnego

2. wykorzystanie czasu wolnego przez młodzież

3. Organizacja czasu wolnego

1. Budżet czasu wolnego:

- cel badań – ilościowe określenie tego czasu w różnych środowiskach oraz czynników, które powodują zróżnicowanie...

UDZIAŁ SZKOŁY W PRZYGOTOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY DO UCZESTNICTWA W RÓŻNYCH FORMACH EDUKACJI RÓWNOLEGŁEJ

Szkoła ma tworzyć sprzyjające warunki oraz podejmować i prowadzić w taki sposób działalności dyd. – wychow. Aby umożliwić uczniom poznanie odpowiednich wiadomości, umiejętności i sprawności, które pozwolą i sprzyjać będą włączaniu się do różnych form edukacji równoległej, odbieraniu treści z...

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci. Nauczyciele nieświadomi są bowiem tego, jak należy sobie radzić z tymi różnicami. Często...

Omów wpływ żywienia na rozwój dzieci i młodzieży

Nieprawidłowe odżywianie się kobiety będącej potencjalną matką, następnie kobiety w ciąży oraz sposób żywienia niemowlęcia mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, które mają wpływ na dalsze życie człowieka. Nawet krótki okres niedożywienia w trakcie rozwoju zarodkowego i płodowego może...

Dlaczego w pracy z dziećmi i młodzieżą niezbędna jest wiedza dotycząca indywidualnych różnic w przebiegu procesu wzrastania i dojrzewania biologicznego?

Niezrozumienie i brak znajomości różnic indywidualnych rozwoju biologicznego i jego związki z rozwojem sprawności umysłowej i fizycznej często może prowadzić do nieodwracalnych zaburzeń harmonii rozwoju dzieci. Nauczyciele nieświadomi są bowiem tego, jak należy sobie radzić z tymi różnicami. Często...

Do czego służy ocena czynnościowa i co wchodzi w zakres tej oceny u dzieci i młodzieży?

Ocena rozwoju osobniczego przez właściwości czynnościowe daje pełniejszą diagnozę rozwoju człowieka, lepiej charakteryzuje jego przystosowanie do warunków życia i czekających go zmian niż ocena morfologiczna.

W zakres tej oceny wchodzą głównie pomiary cech funkcjonalnych (głównie wydolności i...

Podaj przykłady testów umożliwiających ocenę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

1)Międzynarodowy test sprawności fizycznej (MTSF) dla osób od 6 do 32 lat.

Test ten jest obecnie najlepszym miernikiem sprawności. Dzięki niemu można porównać poziom sprawności fizycznej młodzieży polskiej z młodzieżą innych krajów. Składa się z 8 prób:

1.bieg na dystansie 50m,

2.skok w dal z...

Pedagogika dzieci głuchoniewidomych - Usamodzielnianie młodzieży głuchoniewidomej

Jest to sprawa bardzo trudna, gdyż pomimo wieloletniej pracy niewielu młodym głuchoniewidomym udaje się osiągnąć zdolność do samo­dzielnego i niezależnego życia. W zależności od stopnia samodzielności oraz potrzebnej pomocy ze strony innych osób rozwinęły się następujące formy prowadzenia życia...

Pedagogika osób niedostosowanych społecznie - Uwarunkowania, zakres i kryteria niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży

Niedostosowanie społeczne występuje we wszystkich środowiskach dzieci i młodzieży, ale największe jego rozmiary obserwuje się w popula­cjach objętych kształceniem masowym. Zróżnicowane dane o rozmiarach te­go zjawiska wynikają z niejednolitych kryteriów stosowanych w diagnozie i selekcji. Na rozmiary...

Problemy podkultur i sekt wśród młodzieży

Dokąd i do czego zmierza' część młodego pokolenia? Takie i podobne py­tania stawiają sobie badacze o różnych orientacjach, którzy dostrzegają roz­liczne zagrożenia rzutujące na funkcjonowanie młodych ludzi w otoczeniu (por. Sołtysiak, 1995; Cekiera, 1998, Sołtysiak i Kowalczyk-Jamnicka 1999; Urban...

Przyczyny przynależności młodzieży do podkultur

Rozwój podkultur młodzieżowych, jak każde inne zjawisko występujące w rzeczywistości społecznej, determinuje wiele uwarunkowań. Biorąc pod uwagę, iż podkultury młodzieżowe nie są zjawiskiem nowym, niektóre z przyczyn znamienne dla okresu dorastania (por. Łapińska, Żebrowska, 1976, s. 740-748) od...

Niektóre uwarunkowanie przyciągające do sekt młodzież

Wiele podejmowanych działań przez sekty może czynić je atrakcyjnymi w ewaluacji młodzieży. Właściwie już w sposobach werbowania członków do sekt jawią się te aspekty. Przy czym wyróżnić należy werbowanie jawne oraz ukryte, częstokroć wyjątkowo zawoalowane. Działania jawne to przede wszystkim...

Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uczestnictwa w sektach

W przynależności młodzieży do sekt tkwi wiele zagrożeń rzutujących na jej prawidłowy rozwój, takich jak:

izolacja od otoczenia;

wyrzekanie się rodziny i odejście od niej;

porzucenie nauki, pracy;

oddawanie wszelkich dóbr materialnych na rzecz sekty;

zrywanie kontaktów z...