Liga Małżeństwo Małżeństwu

Czytaj Dalej

Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt ekonomiczny

Ten ostatni punkt, wraz z poniższą anlizą gospodarstwa domowego i gospodarki rodzinnej, upoważnia nas do sformułowania konkluzji, że chociaż małżeństwo polega zarówno na współpracy ekonomicznej, jak i współżyciu seksualnym, to nie jest ono partnerstwem ekonomicznym bardziej niż seksualnym. Należy...

Małżeństwo - „Małżeństwo przez kupno”

Zbytnie podkreślanie i hipostazowanie ekonomii jako  vera causa  i istoty małżeń-stwa jest tak samo błędne jak wyrywanie z kontekstu pewnej tylko cechy ekonomicz-nej i nadawanie jej specjalnej nazwy, a przez to tworzenie sztucznego bytu. Czyniono tak szczególnie w stosunku do darów  ślubnych, a specjalnie —...

Małżeństwo - Małżeństwo jako kontrakt prawny

Małżeństwo nigdy nie sprowadza się tylko do wspólnego zamieszkania. W żadnym społeczeństwie osobom odmiennej płci nie zezwala się na dzielenie życia i płodzenie dzieci bez zgody społeczności. Otrzymuje się ją po przejściu prawnych i ry-tualnych formalności, które konstytuują akt małżeństwa, a...

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

MAŁŻEŃSTWA literackie – od św. Aleksego do Ziembiewiczów.

 

Małżeństwo to związek dwojga ludzi – kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustano–wił Bóg, stwarzając Adama i Ewę – pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny...

Małżeństwa literackie od św. Aleksego do Ziembiewiczów

Małżeństwo to związek dwojga ludzi kobiety i mężczyzny. Religia chrześcijańska dowodzi, iż pierwsze małżeństwo ustanowił Bóg, stwarzając Adama i Ewę pierwszych rodziców. Dwie osoby, które winna łączyć miłość, wzajemny szacunek, zrozumienie..., nie tyle istotne jest zalegalizowanie związku...

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy

W Biblii zostały przekazane, pochodzące z dwóch tradycji: jahwistycznej (w. X a. C.) i kapłańskiej (w. V a. C.), dwa opowiadania „o początkach” świata i człowieka. W nich też są zawarte dwa opowiadania o ustanowieniu i zadaniach małżeństwa i rodziny, wg zamysłu

Bożego.

Choć oba te przekazy, zgodnie...

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie jahwistycznym

Do podstawowych zadań małżeństwa wy planu Stwórcy, należą: prokreacja, a więc zaludnianie świata, a w konsekwencji jego administrowanie.

2) prokreacja: wskazuje na nią określenie kobiety (coś niezwykłego przy ówczesnej dominacji rodzaju męskiego), jako „matki wszelkiego życia” (Rdz 3,20) oraz...

Małżeństwo i rodzina w planach Stwórcy - W przekazie kapłańskim

a) prokreacja (Rdz l ,28a): W tej późniejszej tradycji zostało to wyrażone wprost:

„rozradzajcie się i rozmnażajcie się”. To synonimiczne polecenie, odnośnie do

„początków” rodzaju ludzkiego, ma swe podłoże w ówczesnym środowisku, w którym zresztą istniało przekonanie o licznym potomstwie, jako o...

Małżeństwo jako rzeczywistość „historyczna”

Małżeństwo jest rzeczywistością „historyczną”. Konkretny sposób wspólnoty między mężczyzną a kobietą ulegał i ulega doniosłym przeobrażeniom i że znana nam forma monogamii bynajmniej nie zawsze była taka oczywista. Wydaje się, że trzeba przedstawić trzy aspekty tej sprawy:...

Swoistość małżeństwa

Jego szczególne zakorzenienie nie tylko w sferze osobowej lecz też w społeczności naturalnej powoduje, że w tym przypadku mniej niż przy pozostałych sakramentach. Można być pewnym, że to podstawa chrześcijaństwa, urzeczywistnianie się dotyczy kościelno – chrześcijańskiego obszaru.

Jeśli chodzi o...

Sakramentalna godność małżeństwa

Na przykładzie małżeństwa daje się ukazać jak różne znaki i działania kryją się pod ogólnym pojęciem „sakrament”. Niewątpliwie chrzest i bierzmowanie również nakładają na przyjmującego odpowiedzialność za całość wspólnoty wierzących.

Pokuta a jeszcze bardziej kapłaństwo ze względu na...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Społeczne problemy rodziny - Małżeństwo

1. Klasyfikacja za względu na płeć:

- heteroseksualny związek dwojga osób płci przeciwnych;

- homoseksualne związek dwojga osób tej samej płci (Holandia, Skandynawia, Francja, RFN).

2. Klasyfikacja ze względu na liczbę osób:

- monogamiczne (związek dwóch osób);

- poligamiczne (jeden mężczyzna wiele...

Małżeństwo - Miłość i małżeństwo

Miłość i małżeństwo  łączą się  ściśle ze sobą w marzeniach i fantazjach, folklorze i poezji, w zwyczajach, obyczajach i instytucjach każdej ludzkiej społeczności — lecz małżeństwo jest czymś więcej niż tylko szczęśliwym kresem uwieńczonych powodzeniem zalotów. Zgodnie z ideałem...

Małżeństwo - Stosunki przedmałżeńskie

W większości dzikich plemion nieżonaci chłopcy i niezamężne dziewczęta mogą łączyć się w związki, które podlegają ograniczeniom zakazu kazirodztwa i egzogamii oraz przepisom, jakie panują w ich konkretnej społeczności. Lecz są i takie plemiona, gdzie czystość przedmałżeńska jest uważana za...

Małżeństwo - Zasada pochodzenia dziecka z małżeństwa

Najważniejszą kwestią dotyczącą stosunków przedmałżeńskich jest reguła,  że swoboda stosunków seksualnych nie rozciąga się na swobodę prokreacji. Wskaźni-kiem tego jest fakt, że we wszystkich społecznościach, gdzie czystość jest wymagana i przestrzegana, dopuszczenie się odstępstwa jest...

Małżeństwo - Osłabienie więzów małżeńskich

W plemionach, w których od niezamężnych dziewcząt i młodzieńców wymaga się czystości, pożądana jest także wierność małżeńska. Cudzołóstwo jest z reguły uważa-ne za ciężkie przestępstwo i karane bardziej surowo niż stosunki przedmałżeńskie, choć i od tej zasady istnieją wyjątki. W wielu...

Małżeństwo - Konkubinat

Może on być określony jako zalegalizowana forma wspólnego zamieszkania które różni się od małżeństwa tym,  że implikuje znacznie niższy status kobiety i jej po-tomstwa niż ten, którym cieszy się legalna żona. [...] Pewnego do niego podobieństwa można się doszukać w instytucji dodatkowych żon. W...

Małżeństwo - Prostytucja

Instytucja komercyjnego erotyzmu czy prostytucji występuje u ludzi pierwotnych na bardzo małą skalę. [...] W stosunku do małżeństwa zaczyna ona odgrywać bardzo ważną rolę dopiero w kulturach wyższych. Z jednej strony dostarcza ona  łatwego za-spokojenia apetytów seksualnych nieżonatych mężczyzn oraz...