Liga Konsumentów Energii

Czytaj Dalej

Praca i energia

Podstawowym zagadnieniem dynamiki jest określenie ruchu punktu, jeżeli znana jest siła działająca na ten punkt. W pierwszym kroku wyznaczamy przyspieszenie  a = F/m

Konsument

 

Według art. 22.1 KC je to każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z przedsiębiorstwem nie związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej przez tę osobę (konsument zawiera, zmienia, zrywa umowy w stosunku do przedsiębiorcy) Powyższa definicja związana jest...

Kim są konsumenci

Mogą nimi być osoby indywidualne, gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa,rząd, organizacje non profit, instytucje. Analiza stosunków przedsiębiorstwa z nabywcami umożliwia takie kształtowanie kosztów, które przynosić mogą powiększenie zysku, identyfikację partnerów strategicznych oraz eliminowanie...

Trzy elementy modelu zachowań konsumenta

Dochodu konsumenta;

Ceny, po których można nabywać poszczególne dobra;

Gustów konsumenta, pozwalające uszeregować różne kombinacje, czyli koszyki dóbr, według stopnia satysfakcji, jakiej dostarczają one konsumentowi;

Gusty konsumentów – krzywe obojętności

Krzywa obojętności – graficzne przedstawienie gustów konsumenta (zbiór punktów reprezentujących różne kombinacje). Pokazuje wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowitą użyteczność.

Wzdłuż każdej krzywej obojętności użyteczność dla konsumenta jest stała...

Maksymalizacja użyteczności a wybór konsumenta

Konsument wybiera spośród możliwych koszyków ten, który daje mu maksymalną użyteczność w ramach dostępnej linii budżetowej.

Konsument wybierze – w ramach posiadanych możliwości budżetowych – taki koszyk dóbr, który daje mu maksymalną użyteczność, oznacza to po prostu, że wybierany jest punkt, w...

Jak zachęcić dzieci i dorosłych do korzystania z tych używek - działalność firm w celu kaptowania nowych konsumentów.

 

 Wielkim odkryciem nie będzie stwierdzenie, że papierosy, alkohol i narkotyki są szkodliwe tak dla naszego zdrowia jak i społecznie: powodują uzależnienia, nowotwory, choroby psychiczne; nadużywanie ich jest śmiertelne... . Dlaczego więc tak wiele dochodzi do nas pozytywnych informacji na temat tych...

Czynniki kształtujące zachowanie się konsumentów

 

Punktem wszelkich działań marketingowych jest konsument. Postępowanie konsumentów to ogół działań związanych z uzyskiwaniem, użytkowaniem i dysponowaniem produktami oraz usługami, wraz z decyzjami poprzedzającymi i warunkującymi te działania.

Szczegółowy model czynników wpływających na...

Rola marketingu względem organizacji, konsumentów i w społeczeństwie

 

Przedsiębiorstwa nie mogą dzisiaj przetrwać po prostu jedynie dobrze działać. Muszą one działać doskonale, jeśli mają odnieść sukces na coraz bardziej konkurencyjnym rynku globalnym. Nabywcy indywidualni i instytucjonalni stoją wobec ogromnej rzeszy dostawców szukających tylko możliwości...

Identyfikacja potrzeb konsumenta

 

Identyfikacja potencjalnych potrzeb konsumentów z pozoru może wydawać się banalnie łatwa. Natomiast kiedy zgłębimy się w specyfikację marketingu, okazuje się, że nie jest to takie proste. Dla uwiarygodnienia powyższego stwierdzenia można podać kilka przykładów klęsk produktów na rynku: trzy...

Zaspokajanie potrzeb konsumenta

 

Natomiast na tym etapie marketing nie poprzestaje. Aby zaspokoić potrzeby konsumenta, czyli spełnić kolejny warunek istnienia marketingu, konieczne jest sprecyzowanie rynku docelowego. Jest to jedna lub więcej określonych grup potencjalnych nabywców, do których organizacja kieruje swój program marketingowy...

Popyt a zmiana gustów i upodobań konsumentów.

 

Gusta i preferencje nabywców są trudno o ile w ogóle mierzalne. Nie znaczy to że można bagatelizować ich oddziaływania na rozmiary popytu. Dokonywane przez konsumentów wydatki pozostają pod silnym wpływem tradycji historycznych zwyczajów kulturowych, nie mówiąc już o wpływie obrządków religijnych. Te...

Zachowanie konsumenta na rynku

 

Zachowanie konsumenta na rynku obejmuje: nabywanie, posiadanie oraz użytkowani środków zaspokajania potrzeb.

Zasady postępowania konsumenta

1. konsumenci wybierają te produkty i usługi które lepiej zaspokajają te potrzeby nawet gdy potrzeb tych sobie nie uświadamiają Chcąc działać skutecznie...

ZMIANA CENY A RÓWNOWAGA KONSUMENTA

 

Zmiana ceny choćby jednego z dwóch dóbr wytrąca konsumenta ze stanu równowagi. W praktyce oznacza ona zmianę relacji cen konsumowanych ( nabywanych ) dóbr a zatem zmianę nachylenia linii budżetowej. Jednocześnie uruchomiona zostaje druga siła oddziałująca na decyzje i wybór konsumenta – zmiana siły...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Jednym z organów realizującym ochronę antymonopolową, wynikającą z ustawy, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego Prezes ma status centralnego organu administracji rządowej i powoływany jest w drodze konkursu przez Prezesa Rady Ministrów na okres 5 lat. Obecnie do zadań Prezesa Urzędu...

Linia budżetu konsumenta

 

(Linia ograniczeń budżetowych) pokazuje kombinacje dóbr, które mogą być zrealizowane przez gospodarstwo domowe przy danym dochodzie pieniężnym i przy danych cenach. Linia ta oddziela kombinacje osiągalne od nieosiągalnych. Poniżej linii budżetowej znajdują się kombinacje osiągalne przy danym...