Liga Katolicka (Francja)

Czytaj Dalej

FRANCJA - działania wojenne 1940 r

Kampania francuska stała się przy­kładem skuteczności niemieckiej koncepcji *Blitzkriegu oraz totalnej klęski francuskiej i brytyjskiej dok­tryny wojennej. Niemcy wystawili 128 dywizji (w tym 104 dywizje piechoty) liczące 2,5 min żołnierzy podzielonych na trzy grupy armii (Heeresgruppen) usytuowane kolej­no...

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

I. Romantyzm w Europie - wstęp.

 

- Ludwig van Beethoven - niemiecki kompozytor, autor koncertów na instrumenty solowe z towarzyszeniem orkiestry, uwertur, poematów symfonicznych, pieśni, a przede wszystkim dziewięciu monumentalnych symfonii

- Karol Maria Weber - twórca romantycznej opery...

Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywy rozwoju chrystologii katolickiej

Biorąc pod uwagę dorobek badań takich teologów jak: K. Rahner, H. U. von Balthasar, Ch. Duquoc, A. Grillmeier, W. Kasper. H. Küng, H. Mühlen, J. Nolte, J. Ratzinger, E. Schillebeeckx, P. Schoonenberg, można zauważyć we współczesnej chrystologii pięć kierunków rozwoju. Możemy więc wyróżnić...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Polityka w Polsce XX wieku - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 Kościół katolicki krytycznie oceniał przemiany zachodzące w Polsce Ludowej.

Francja - Zgromadzenie Narodowe

izba niższa parlamentu

liczy obecnie 577 deputowanych

5-letnia kadencja.

wybór: złożenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczył próg wyborczy

5% głosów oddanych w okręgu; system większościowy w dwóch turach (I tura –

bezwzględna większość głosów, ale nie mniej niż 25%; II tura –...

Francja - Senat

obecnie składa się z 331 senatorów,

senatorów wybierają w departamentach kolegia wyborcze, elektorzy

wybór: wpłacenie kaucji – jest ona zwracana gdy kandydat przekroczy próg wyborczy 10% głosów oddanych w okręgu lub wszyscy kandydaci z listy zgłoszonej w danym okręgu w wyborach proporcjonalnych...

Francja - Rada Konstytucyjna

- 9 osób – 3 powołuje prezydent, 3 przewodniczący Zgromadzenia Narodowego i 3 Senatu 

- kadencja 9 lat

- Rada Konstytucyjna odnawia 1/3 składu co 3 lata

- przewodniczącego spośród jej członków powołuje prezydent

- członkowie mogą pochodzić z nominacji, z urzędu i byli prezydenci Republiki...

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa K.E vs. Francja, Włochy, Grecja

Chodziło o świadczenie wyspecjalizowanych usług turystycznych w tych krajach. Każde z tych państw, argumentując to troską o wysoki poziom usług świadczonych obywatelom, uzależniły prawo do uzyskania licencji na oprowadzanie wycieczek w tych krajach od zdanai egzaminu językowego. Z powodu ogromnej...

Komisja UE v. Francja., Grecja , Włochy (sprawa związana z przewodnikami turystycznymi oraz językiem, którym powinni się posługiwać przy oprowadzaniu turystów)

Państwa wyżej wymienione w imieniu tego, że dbają o wysoki poziom usług turystycznych, uznały, że przewodnik turystyczny powinien mieć specjalną licencję po zdaniu egzaminu językowego tylko w tym państwie, w którym chce być przewodnikiem.

Komisja Europejska uznała, że jest to dyskryminacja i...

Modele państw unitarnych - Samorząd oparty o zasadę decentralizacji ( Niemcy, Francja)

Występują w nim organy stanowiące, zawsze pochodzące z wyborów bezpośrednich i organ wykonawczy-kolegialny lub monokratyczny (jednoosobowy)w zależności od państwa. Drugą cechą tego modelu jest funkcjonowanie nadzoru przez państwo nad działalnością samorządu. Samorząd ma własne pieniądze...

Francja - dane ogólne

Francja - dane ogólne:

Ludność - 60,1 mln (Francuzi - 93%, Hiszpanie, Włosi, Algierczycy, Marokańczycy);

Powierzchnia - 551,5 tys. km2;

Gęstość zaludnienia - 105 os/km2 (region paryski - 890 os/km2);

Rozmieszczenie ludności - 74% w miastach;

Przyrost naturalny - 3%0;

Produkcja - 5,3% produktu...

Francja - Geografia Francji

KORSYKA - Corse, region adm. Francji, złożony z dep.: Corse-du-Sud i Haute-Corse, pow. 8,7 tys. km 2, 250 tys. mieszk., ośr. adm. Ajaccio, rzeki: Golo, Tavignano. W zachodniej części najwyższy szczyt Korsyki - Monte Cinto (2710 m), zatoki Sagone, Ajaccio. Jeden ze słabiej rozwiniętych gospodarczo regionów...

Francja - Transport i łączność

EUROTUNEL - tunel kolejowy wydrążony 1988-93 pod dnem Cieśniny Kaletańskiej (40 m poniżej dna morskiego), między Frethun koło Calais na wybrzeżu francuskim a Folkestone na wybrzeżu angielskim; składa się z dwóch tuneli o długości 50,5 km i średnicy 7,6 m; skraca czas podróży z Paryża do Londynu z 7...

Francja - Historia Francji

W I tysiącleciu p.n.e. ziemie zamieszkane przez celtyckich Galów, kolonizacja grecka na południowym wybrzeżu. W 121 r. p.n.e. podbój przez Rzym południowej części (Galia Narbońska), 58-52 roku p.n.e. podbój przez Cezara reszty Galii, romanizacja, od II w. n.e. chrystianizacja; od III w. najazdy ludów...

FRANCJA - JAKO MONARCHIA ABSOLUTNA, SYTUACJA PAŃSTWA

W II połowie XIV w. i w I poowie XV w. Francja pogrążona była w tzw. wojnie stuletniej. W II poowie XV w. doszło do pewnej konsolidacji królestwa. Zaś w wieku XVI Francja usiłowała rywalizować o hegemonię w Europie z imperium Habsburgów.

W roku 1598 we Francji zakończyły się wojny religijne, tzn...

Francja w latach 1814 - 1849

Francja po roku 1814 przeżywała niezwykle bujne koleje losu. Dowodem jest to, że ten okres od roku 1814 do 1958 w przypadku Francji można podzielić na 9 podokresów. W żadnym innym państwie nie można w ciągu zaledwie 100 lat wyróżnić aż 9 podokresów.

Pierwszy okres w dziejach Francji przypada na lata...

Francja w okresie konsulatu i cesarstwa

Francja w okresie tzw. rządów dyrektoriatu tzn. Od przewrotu termidoriańskiego i nowej konstytucji 1795 roku znalazła się pod władzą bogatej burżuazji. W systemie władzy ukształtowano tzw. system dyrektoriatu. W tym czasie sytuacja Francji nadal była bardzo trudna:

pogłębiały się problemy...

FRANCJA W PRZEDEDNIU REWOLUCJI 1789 r.

I Monarchia Burbonów na tle Europy:

Kiedy w 1774 r. Ludwik XVI wstąpił na tron francuski, polityczna sytuacja królestwa wydawała się ustabilizowana. Mimo iż jego posiadłości skurczyły się w 1763 r. zostało potęgą w handlu kolonialnym. Sprowadzane tanie surowce jak importowana z Indii bawełna...