Liga Katolicka

Czytaj Dalej

Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywy rozwoju chrystologii katolickiej

Biorąc pod uwagę dorobek badań takich teologów jak: K. Rahner, H. U. von Balthasar, Ch. Duquoc, A. Grillmeier, W. Kasper. H. Küng, H. Mühlen, J. Nolte, J. Ratzinger, E. Schillebeeckx, P. Schoonenberg, można zauważyć we współczesnej chrystologii pięć kierunków rozwoju. Możemy więc wyróżnić...

Pozaeuropejskie organizacje regionalne - Liga Państw Arabskich

To organizacja powstała w 1945r.Spoiwem dla istnienia i działania tej organizacji była antyizraelskość. Do niej należały kraje przodujące w wydobyciu ropy naftowej co było jej atutem.

W raku 1979r.po podpisaniu przez Egipt układu pokojowego z Izraelem zawieszono jego członkostwo w Lidze. W roku 1989r...

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Pakt Ligi Narodów

W Pakcie ograniczono w istotny sposób prawo państwa do wszczynania wojen.Państwa nie miały prawa wszczynania wojen przed wyczerpaniem procedury załatwiania sporów określonej w art.12-15 Paktu Ligi.W szczególności nie wolno było państwom należącym do Ligi odwoływać się do wojny w następujących...

Polityka w Polsce XX wieku - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 Kościół katolicki krytycznie oceniał przemiany zachodzące w Polsce Ludowej.

KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI

Protestantyzm wstrząsnął całym kościołem, zmuszając go do przeprowadzenia wielu reform. Uchwalił je sobór trydencki w 1545 - 1563:

a) podniesienie moralnych i umysłowych kwalifikacji duchowieństwa,

b) biskupom nakazano stale przebywać w swoich diecezjach,

c) regularne zwoływanie synodów,

d) w...

Liga Narodów - Informacje Ogólne

Po wybuchu drugiej wojny światowej Liga Narodów zaprzestała działalności: formalnie została rozwiązana 19 kwietnia 1946r.

Polska w okresie stalinowskim - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. Po wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 Kościół katolicki krytycznie oceniał przemiany zachodzące w Polsce Ludowej.

REFORMACJA A KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W XVI WIEKU

Kościół katolicki przeszedł do kontrofensywy w oparciu o postanowienia Soboru Trydeńskiego.

Reformacja. Reforma kościoła katolickiego w Polsce na tle walk religijnych w Europie Zachodniej

Po postanowieniach z Soboru Trydenckiego kościół katolicki w Polsce przeszedł do kontrofensywy, początkując tym samym kontrreformację.

Organizacje międzynarodowe uniwersalne: geneza i zasadnicze przesłanie. Liga Narodów i jej znaczenie w rozwoju organizacji międzynarodowych

Liga Narodów stanowiła prototyp organizacji międzynarodowej uniwersalnej obejmującej wszystkie dziedziny stosunków międzynarodowych, której podstawowym celem było utrzymanie powszechnego pokoju i bezpieczeństwa.

Liga Narodów jako pierwsza próba utworzenia wspólnoty międzynarodowej w Europie

, Liga Narodów została formalnie rozwiązana w 1946 roku.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p.

LIGA

La Ligue, Liga Katolicka, Święta Liga, stowarzyszenie kierowane przez Henryka, trzeciego księcia de Guise, założone w 1576 w Pikardii (Francja) dla obrony religii kat. Liga Katolicka książąt katolickich Rzeszy, zał.

TYGODNIK POWSZECHNY, katolickie czasopismo społ.-kult.

TYGODNIK POWSZECHNY, katolickie czasopismo społ.

TYGODNIK WARSZAWSKI. Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego

Pismo katolickie poświęcone zagadnieniom życia narodowego, tygodnik, wyd.

Praca w Katolickiej Nauce Społecznej

Państwo na rynku pracy Katolicka nauka społeczna zwraca również uwagę na rolę państwa na rynku pracy.

Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

-  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

-  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

-  „pornokracja”

-  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

WALKA O „DOMINIUM MUNDI" - LIGA LOMBARDZKA

 

Natomiast w Lombardii walka nie ustawała. Wprawdzie przewodzący opozycji antycesarskiej Mediolan musiał w marcu 1162 r. kapitulować, ale barbarzyńskie zburzenie tego miasta tytułem represji nie tylko nie doprowadziło do zakończenia działań wojennych, lecz je nawet zintensyfikowało. Ten stan rzeczy...

Od destalinizacji do praskiej wiosny. Wschód, Zachód - Kościół katolicki. Watykan

  Przez cały okres powojenny Kościół katolicki i Watykan pozostawały niezwykle ważnym czynnikiem międzynarodowym.

Liga Święta

Liga z 1511-13 była wymierzona przeciwko Francji wzmacniającej swoją przewagę we Włoszech.