Liga IDEA

Czytaj Dalej

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Jest to lapidarne, ale bardzo trafne określenie idei ojczyzny w wolnym już państwie. Idea ojczyzny bywa też pojmowana jako więź z narodem, ziemią, językiem, tradycją.

PREKURSORZY IDEI HUMANIZMU W POLSCE - KONRAD CELTIS

−  niemiec, humanista

−  znalazł się w Akademii Krakowskiej

−  założył towarzystwo Humanistyczne

−  pisał ody, elegie, epigramaty

−  posługiwał się klasyczną łaciną

PREKURSORZY IDEI HUMANIZMU W POLSCE - FILIP BUONACCORSI (KALLIMACH)

−  prześladowany przez papiestwo Włoch

−  wykształcony, znał łacinę i posługiwał się nią

−  nauczyciel synów Kazimierza Jagielończyka oraz doradca Jana Olbrachta

−  pisał elegie i epigramaty

„LUDZIE BEZDOMNI” - IDEE JUDYMA

1.  Jego zawód jest szczególny i wymaga poświęcenia

2.  chce zapewnić biedocie odpowiednie warunki życia.

3.  higienizacja

4.  bezpłatne leczenie

5.  lepsze warunki bytu poprzez opiekoweanie się nimi i ich leczenie

6.  traktowanie ich na równi z innymi

Język klasy robotniczej

Grupy nie formalne to te...

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych.

Rola kultury greckorzymskiej, tej, która uczyła ludzi umiłowania mądrości i nauki, która uczyła patrzenia na piękno i dostrzegania piękna, tej, której twórcy uważali człowieka za istotę tak doskonałą, że aż bliską bogom rola tej właśnie kultury w poezji jest ogromna i można odnaleźć mnóstwo odniesień do ideałów starożytnych w poezji współczesnej.

Tematy i idee liryki młodopolskiej

Poezja tego okresu charakteryzuje się różnorodnością tematów i idei i jest odbiciem kryzysu wartości i bankructwa ideałów pozytywistów.

Rozwój idei religijnych za cesarstwa rzymskiego

Dusza ludzka w tym  łacińsko-greckim imperium w dwu pierwszych stuleciach ery chrześcijańskiej była udręczona i rozczarowana. Panował przymus i okrucieństwo; pycha i chęć olśnienia zastępowały poczucie honoru; niewiele było pogody i trwałego szczęścia. Biedni byli pogardzani i nieszczęśliwi;...

Jakich bohaterów potrzebujemy? Rozwazania nad idea bohaterstwa

Zupelnie odmienny byl ideal czlowieka renesansu. Romantyczna walka o wolnosc, wyzwolenie kraju nie sprawdzila sie, totez w okresie pozytywizmu pojawily sie nowe idee, które mialy doprowadzic do tego celu.

Rozwój nowoczesnych idei politycznych i socjalnych

Idea własności i idea międzynarodowości stanowią dwie kardynalne idee, dookoła których obraca się przeważnie nasze życie polityczne. Idea braterstwa usiłuje teraz zdobyć duszę ludzką, podobnie jak idea chrześcijańska walczyła o posiadanie duszy europejskiej w czasie zamętu VI i VII wieku naszej ery.

Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Chrześcijańska idea zbawcza

Ale zaraz potem - właśnie w imię chrześci­jańskiej idei zbawienia - Papież jednoznacznie stwierdza: „Objawienie chrze­ścijańskie wyklucza reinkarnację i mówi o spełnieniu, do którego człowiek jest powołany w czasie jedynego życia ziemskiego.

„Forma jest zawsze funkcją idei” o zależności między wyborem określonych konwencji i gatunków literackich a tendencjami epoki (światopogląd, filozofia, sytuacja społecznopolityczna)

Konopnicka, główni poeci tej epoki, wyrażali w wierszach te same idee co współcześni im pisarze w powieściach czy nowelach, mówili (swoistym, poetyckim głosem) o problemach społecznych i narodowych.

„Przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą” o biblijnym i antycznym dziedzictwie w tekstach współczesnych

Rola kultury greckorzymskiej, tej, która uczyła ludzi umiłowania mądrości i nauki, która uczyła patrzenia na piękno i dostrzegania piękna, tej, której twórcy uważali człowieka za istotę tak doskonałą, że aż bliską bogom rola tej właśnie kultury w poezji jest ogromna i można odnaleźć mnóstwo odniesień do ideałów starożytnych w poezji współczesnej.

Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym

Ten system przenosi bowiem wartości – ideały do praktyki, w której przecież następuje rozstrzygnięcie, czy jest przedsiębiorczość, czy jej nie ma.

Idea bezdomności w utworach S.Żeromskiego

Tytuł powieści „Ludzie bezdomi” ma wielorakie znaczenie dosłowne, przenośne i symboliczne. Dosłownymi bezdomnymi są Judym, Josia, Wiktor, inż. Korzecki. Tomaszi Joasia są samotni żyją z pracy wykonywanej na rzecz innych. Joasia - guwernantka tuła się po różnych dworach. Judym raz pracuje w Warszawie...

Dwie mogiły jako symbole określonych idei w "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Powieść "Nad Niemnem" stała się swoistym hołdem złożonym przez Orzeszkową idei patriotyzmu i pracy. Stosunek do tych idei jest podstawowym kryterium oceny bohaterów powieści.

Idea krzepienia serc i jej przejawy w "Potopie" Henryka Sienkiewicza

Idea "krzepienia serc" w "Potopie" przejawia się w: - koncepcji bohatera i optymistycznej wymowie jego losów - każdy ma szansę się zrehabilitować jeżeli wcześniej popełnił błędy, warto podjąć próbę zweryfikowania swojej przeszłości, do głębszego patriotyzmu można dojrzeć i pomogą w tym autorytety - wyborze tego okresu historycznego, w którym Polacy potrafili pokonać Szwedów, - walka ze Szwedami przypomina ogólnonarodowe ...

Rzym – idea pax romana, rozwój kultury i jej rozpowszechnienie

- cywilizacja rzymska miała wpływ na kształtowanie się kultury europejskiej - szerzenie idei pax romana, która miała określać stan pokoju istniejącego wewnątrz i na zewnątrz państwa - Rzymianie osiągnęli zdecydowany wpływ na Dację, która wcześniej była w barbarzyńskiej izolacji - przyłączenie regionów Morza Śródziemnego odbyło się za sprawą Juliusza Cezara, a później Oktawiana Augusta (występował jako rzecznik ...

Myśl i polityka obozu J. Piłsudskiego do 1935 r. - ideologia państwa idea międzymorza i prometeizm

Idee niepodległości i walki zbrojnej suwerenne państwo polskie odnowił po upadku powstania styczniowego ruch socjalistyczny. Uznawali, że najpełniej ideał niepodległej i demokratycznej Polski urzeczywistniony zostanie w ramach ustroju republikańsko parlamentarnego.