Liga Europy UEFA

Liga Europy UEFA

Czytaj Dalej

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Przez 5 lat była ona trybuną uciskanych ludów całej Europy. Dlatego pragnę jeszcze zaprezentować Europejczykom literaturę powojenną, z którą nie mieli styczności, a która ukazuje terror okupowanej Polski.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

Umysłowe odrodzenie Europy

Widzieliśmy, że Arabowie wprowadzili Arystotelesa z po wrotem do Europy, a taki Fryderyk II stał się przewodnikiem arabskiej  filozofii i nauki wywierającej wpływ na odradzającą się myśl europejską.

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Niemcy, wyjąwszy Austrię, zjednoczyły się w cesarstwo i król pruski,  jako cesarz niemiecki, zabłysnął na mlecznej drodze europejskich cezarów. na Bałkanach, granice europejskie pozostały przez lat trzydzieści niezmienione i dokuczliwe.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Rozpoczęła się defensywa; dwie armie nieprzyjacielskie legły naprzeciw siebie w transzejach 46 wzdłuż całej Europy, wiedząc o tym, że każdy krok naprzód pociąga za sobą straty niezmierne.

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

W czerwcu 1947 sekretarz stanu USA George Marshall ogłosił plan pomocy finansowej dla państw Europejskich-jednym z warunków otrzymania pomocy było usunięcie komunistów z rządu oraz zerwanie współpracy gospodarczej z ZSRR.

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

rozpoczęły się obrady KBWE z udziałem 33 państw europejskich (z wyjątkiem Albanii), USA, Kanady. Obejmowały zagadnienia współpracy naukowo-technicznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa w Europie, współpracy humanitarnej i inne.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Dyskutowano tu nad kwestiami bezpieczeństwa europejskiego.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

W Europie przebiega główna linia konfrontacji między Wschodem a Zachodem , w okresieZimnej wojny na kontynencie europejskim istniało największe ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego .

Romantyzm w Europie

Głosi ideę wolności, ostro krytykuje stosunki panujące w ówczesnej Europie.

Średniowiecze w Europie

 

- nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

- styl romański w architekturze

- budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

- surowość...

Renesans w Europie

Najwybitniejszymi prekursorami i przedstawicielami Odrodzenia w Europie byli ; Dante , Petrarca - poeci włoscy Leonardo da Vinci – malarz , lekarz , konstruktor Michał Anioł Buonarotti – malarz i rzeżbiarz Gutenberg – wynalazca druku a także Erazm z Rotterdamu i Wiliam Szekspir .

Jakie znaczenie militarne i polityczne miała bitwa Wiedeńska w 1683roku dla Polski i Europy

 

Wojska Rzeczpospolitej na czele z hetmanem Janem III ruszyli na odsiecz Wiednia obleganego przez armię wielkiego wezyra Kara Mustafy. We wrześniu 1683 roku połączone wojska państw chrześcijańskich pokonały Turków co umożliwiło Hacburgom dalszą wojnę i odebranie Turcji Węgier i Siedmiogrodu. Jan III...

Państwo jako czynnik stymulujący powrót społeczeństwa obywatelskiego w Europie (po 1945 roku)

Szczególnie w Europie, w mniejszej mierze w Stanach Zjednoczonych,Opatrzono je mianem państwa dobrobytu, bo angażując się we wszystkie te działania, liberal-nodemokratyczne państwo rozszerzało zakres oddziaływania swych usług i przejmowało odpowiedzialność za dobrobyt kraju, w tym także za stały wzrost gospodarczy i społeczną integrację.

Procesy integracji społecznej w Europie jako przesłanki odradzania się społeczeństwa obywatelskiego (po 1945 roku).

Wysoki stopień społecznej integracji we wszystkich tych krajach był rezultatem oddziaływania powiązanych czynników. 

Po pierwsze rozwoju gospodarczego, któremu towarzyszyła przemyślana polityka socjalna, dążąca do podwyższenia materialnego standardu życia i szans życiowych robotników. Wzrost produkcji...

Trzy fazy stosunków między społeczeństwem obywatelskim i państwem w Europie w latach 1945-1990

W latach 1945-1990 stosunki między społeczeństwem obywatelskim i państwem przeszły w Europie Zachodniej przez trzy odmienne fazy.