Liga 1 Pucharu Narodów Europy

Czytaj Dalej

Spośród utworów polskiej literatury wybierz i zaprezentuj te, które poświeciłbyś, młodym mieszkańcom Europy.

Przez 5 lat była ona trybuną uciskanych ludów całej Europy. Dlatego pragnę jeszcze zaprezentować Europejczykom literaturę powojenną, z którą nie mieli styczności, a która ukazuje terror okupowanej Polski.

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

Romantyzm w Europie (Anglia, Francja, Niemcy, Rosja).

- Jean Jacques Rousseau - prekursor romantyzmu francuskiego, autor romansu "Nowa Heloiza", zwolennik idei powrotu do natury, idei demokratycznych i kultu uczucia - Germaine de Staael - poetka rewolucyjna, wrogo odnosząca się do cesarstwa Napoleona i z tego powodu emigrowała do Szwajcarii; podróżowała po całej Europie - "O Niemczech" , "O literaturze i jej powiązaniach z instytucjami społecznymi"; podzieliła literaturę europejską na : lit.

Umysłowe odrodzenie Europy

Widzieliśmy, że Arabowie wprowadzili Arystotelesa z po wrotem do Europy, a taki Fryderyk II stał się przewodnikiem arabskiej  filozofii i nauki wywierającej wpływ na odradzającą się myśl europejską.

Niemcy dążą do hegemonii w Europie

Niemcy, wyjąwszy Austrię, zjednoczyły się w cesarstwo i król pruski,  jako cesarz niemiecki, zabłysnął na mlecznej drodze europejskich cezarów. na Bałkanach, granice europejskie pozostały przez lat trzydzieści niezmienione i dokuczliwe.

Wiek zbrojeń w Europie i wielka wojna (1914 — 1918)

Rozpoczęła się defensywa; dwie armie nieprzyjacielskie legły naprzeciw siebie w transzejach 46 wzdłuż całej Europy, wiedząc o tym, że każdy krok naprzód pociąga za sobą straty niezmierne.

POLITYKA WIELKICH MOCARSTW W EUROPIE I ŚWIECIE

W czerwcu 1947 sekretarz stanu USA George Marshall ogłosił plan pomocy finansowej dla państw Europejskich-jednym z warunków otrzymania pomocy było usunięcie komunistów z rządu oraz zerwanie współpracy gospodarczej z ZSRR.

PROCESY NORMALIZACJI WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY RFN A PAŃSTWAMI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Honeckera znajdujemy istotny fragment „Państwa uczestniczące uważają wzajemnie za nienaruszalne wszystkie granice każdego z nich jak również granice wszystkich państw w Europie i dlatego będą powstrzymywać się teraz i w przyszłości od zamachów na te granice.

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W EUROPIE

rozpoczęły się obrady KBWE z udziałem 33 państw europejskich (z wyjątkiem Albanii), USA, Kanady. Obejmowały zagadnienia współpracy naukowo-technicznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa w Europie, współpracy humanitarnej i inne.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Dyskutowano tu nad kwestiami bezpieczeństwa europejskiego.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

W Europie przebiega główna linia konfrontacji między Wschodem a Zachodem , w okresieZimnej wojny na kontynencie europejskim istniało największe ryzyko wybuchu konfliktu zbrojnego .

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

 

Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

 

Artykuł 1

Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:

Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub...

Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

 

Artykuł 3

Pierwotnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są państwa, które wziąwszy udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji Międzynarodowej w San Francisco bądź podpisawszy uprzednio Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r, podpisały i ratyfikowały...

„Polska Chrystusem”, „Polska Winkelriedem” czy „pawiem i papugą narodów”? Wizje Polski w literaturze romantycznej.

W symbolicznym obrazie męczeństwa przedstawił poeta położenie Polski porozbiorowej na tle ówczesnej Europy, stosunek do niej państw zaborczych i rządów europejskich (Francja umyła ręce od sprawy polskiej, nie pomogła Polakom w powstaniu, tak jak Piłat nie pomógł Jezusowi).

Romantyzm w Europie

Głosi ideę wolności, ostro krytykuje stosunki panujące w ówczesnej Europie.

Średniowiecze w Europie

 

- nazwa polska jest tłumaczeniem łacińskiej nazwy media tempora (wieki średnie) - nazwa wprowadzona przez twórców renesansu

- styl romański w architekturze

- budynki proste, racjonalnie rozplanowane, zwykle zaokrąglone, o grubych murach, łatwo uchwytnych proporcjach, często z kolumnami

- surowość...

Renesans w Europie

Najwybitniejszymi prekursorami i przedstawicielami Odrodzenia w Europie byli ; Dante , Petrarca - poeci włoscy Leonardo da Vinci – malarz , lekarz , konstruktor Michał Anioł Buonarotti – malarz i rzeżbiarz Gutenberg – wynalazca druku a także Erazm z Rotterdamu i Wiliam Szekspir .