Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wizje powojennej Europy

Polski ekonomista dawał wyraz przekonaniu o istnieniu doniosłych przesłanek porozumienia ze Związkiem Radzieckim i Czechosłowacją. Zgodnie z rozpowszechnionym wówczas poglądem, zakładał możliwość ponowienia się w przyszłości zagrożenia niemieckiego, a w związku z tym za konieczne uznawał...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Granice Polski

Polski ekonomista uważał, że granica wschodnia powinna być ustalona z ZSRR na drodze przyjaznego porozumienia w sposób uwzględniający interesy wszystkich zainteresowanych narodów.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - "Apel do rozsądku"

"Poland's Place in the Postwar World", a w późniejszych swych działaniach liczył na jego wsparcie, mógł świadczyć o zbieżności ich poglądów.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Spotkanie z Mikołajczykiem

W spotkaniu z Langem premier ograniczał się w zasadzie do zadawania pytań o interesujące go sprawy.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Zaproszenie do PKWN

Informował o zróżnicowanym przyjęciu w USA powstania PKWN.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Wobec polityki PKWN

Lange nie miał w tej sprawie oczywiście jasnych i pewnych informacji. W związku z tym z inicjatywy Osóbki-Morawskiego, a wbrew opinii wicepremiera Mikołajczyka TRJN zwrócił się 17 lipca do Langego z formalną propozycją objęcia stanowiska ambasadora Polski w USA.

Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie światowej

- aglomeracja krakowska - aglomeracja monocentryczna Inne aglomeracje: wrocławska, bydgosko-toruńska, poznańska, szczecińska.

Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

I tu następuje pewne rozdwojenie polityki Jana III Sobieskiego , albowiem Jan III był uważany za zwolennika partii francuskiej natomiast okoliczności zmuszały go do walki z Turcją. Jan III Sobieski odniósł zwycięstwo pod Lwowem, rezultatem czego i następnej bitwy pod Żórawnem(1676.

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku

Indie stanowiły perłę korony brytyjskiej, były jej największą i najcenniejszą kolonią. Wiązały się z tym troska o drogę do Indii i zapewnianie im bezpieczeństwa.

Karol Wojtyła Jan Paweł II

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. 1963 roku brał udział w II sesji Soboru Watykańskiego. Arcybiskupowi krakowskiemu przydzielono kościół San Cesareo in Palatio.

Geneza II wojny światowej

Przez zbliżenie Hitlera i Mussoliniego Austria była zmuszona do zawarcia z Niemcami w 1936 roku układu podporządkowującego ekonomicznie ten kraj interesom III Rzeszy. To wszystko zapoczątkowało tą straszna, wielką i okrutną batalię jaka była II wojna światowa.

Absolutyzm oświecony na przykładzie Fryderyka II, Marii Teresy oraz Katarzyny Wielkiej

Zaczęto fundować uniwersytety, zakładać lub też odnawiać akademie (Akademia Berlińska- z powodzeniem starała się zająć pierwsze miejsce w świecie nauki odkąd akademią zaczyna interesować się Fryderyk II (1741)).

Bliski Wschód po II wojnie światowej

okazało się jednak, że sprawy potoczą się inaczej. Błędnie spodziewano się, iż jeśli dojdzie do wycofania pracujących tu pilotów, kanał faktycznie przestanie działać i powstanie pretekst do interwencji.

CHRONOLOGIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

Walki o Staliningrad 12 VII - 2 II 43 4. Ofensywa aliantów na zachodzie 7 II 3.

Czy II wojna światowa była nieunikniona?

III Rzesza już od początku rządów Hitlera była dobrze rozwinięta militarnie , a jakiekolwiek przeciwdziałania zadziałałyby na Hitlera jak "czerwona płachta na byka " ,który na pewno by chciał odeprzeć stawiany opór co także doprowadziłoby do rozpętania II wojny światowej.

CESARSTWO RZYMSKIE OD I DO II WIEKU N.E.

1. Po śmierci Cezara nastąpiła walka między współpracownikiem Cezara Antoniuszem i adoptowanym synem Cezara Oktawianem.

2. Formy cesarstwa

a) pryncypat

b) dominat

c) zalety nowego ustroju cesarstwa

- zależność urzędników od władzy

- stabilność systemu władzy

- stworzenie silnej armii

-...

Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja marcowa 1921

Składała się ona z siedmiu rozdziałów I - Rzeczpospolita II - Władza ustawodawcza (sejm i senat wybierane co 5 lat w powszechnych wyborach przez wszystkich obywateli, którzy ukończyli 21 (sejm) i 40 lat (senat).