Pojęcie i geneza integracji – procesy integracyjne w Europie po II wojnie

Również w okresie po zakończeniu II wojny światowej i w czasach wielopłaszczyznowego rozbicia jedności Europy idea przywrócenia jej rangi zawartego i w pewnym sensie niezależnego obszaru stosunków międzynarodowych powróciła w koncepcjach gen. Część z nich ma charakter historyczny, a inne stworzył długotrwały podział na bloki.

Ewolucja geopolitycznej pozycji Polski po II wojnie - Geopolityczna pozycja Polski

Polska polityka wobec obu sąsiadów powinna być pozbawiona emocji i kształtować się na racjonalnych przesłankach dotyczących interesu narodu.

Zakaz "reformationis in peius" w post. adm. i sądowoadministracyjnym

Z postępowaniem rozpoznawczym i orzekaniem sądu wiąże się istotna dla oceny skargi kwestia związania sądu administracyjnego zakazem reformationis in peius.

Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji w postępowaniu administracyjnym

- decyzje kasacyjne połączone z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I Instancji, wtedy gdy organ odwoławczy stwierdzi istnienie podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia danej sprawy indywidualnej, gdy postępowanie zostało przeprowadzone z rażącym naruszeniem norm prawa procesowego.

Administracja centralna i terytorialna w Austrii, za rządów Marii Teresy i Józefa II

Dominia - utworzone w 1784 roku przez cesarza Józefa II – stanowiące zwierzchności gruntowe podlegające władzy pana.

Samorząd terytorialny w Prusach w II połowie XIX w.

W II połowie XIX w. W II połowie XIX w.

Administracja centralna w II RP

Rada ministrów – stanowiła organ kolegialny , tworzyli ją ministrowie z prezesem Rady Ministrów na czele. Stanowiła centralny organ administracji publicznej. Organem pomocniczym premiera i Rady Ministrów było Prezydium Rady Ministrów. Ministrowie, tworzyli wewnątrz Rady Ministrów Komitet Ekonomiczny...

Terytorialna rządowa administracja zespolona w II RP

Stojący na czele każdego województwa Wojewoda pochodził z mianowania prezydenta RP. Wojewoda był przedstawicielem rządu centralnego w województwie, był ponadto szefem administracji ogólnej zespolonej w województwie. Do zakresu jego działania należały: administracja spraw wewnętrznych, sprawy przemysłu i...

Administracja niezespolona w II RP

Administracja niezespolona objęła w II RP przede wszystkim wojsko, sądownictwo, skarbowość, szkolnictwo, kolejnictwo, pocztę i telegraf, górnictwo, wykonanie reformy rolnej, inspekcję ( ochronę ) pracy.

Samorząd terytorialny w II RP przed unifikacją

1. 1933 w Polsce Południowej czyli w Galicji Samorządu Terytorialnego nie było. W większości miast byłej Galicji, a także na terytoriach wiejskich wprowadzono Zarząd Komisaryczny, tzn. zamiast organów samorządowych funkcjonowali Komisarze Rządowi.

2. Podstawowe założenia Konstytucji Marcowej tzw...

Samorząd terytorialny II RP po unifikacji

W 1933  na mocy ustawy  scaleniowej wprowadzono jednolitą dla całego kraju  organizację terytorialna. Ustaw dzieliła organy samorządu na wykonawcze i zarządzające oraz stanowiące i kontrolujące. Przewidywała zespolenie organów administracji ogólnej i organów wykonawczych samorządu na szczeblu powiatu i...

Kontrola administracji w II RP i jej rodzaje

Administracja publiczna w II RP podlegała kontroli wewnętrznej, wynikającej z hierarchiczno – instancyjnej  struktury administracji , dokonywanej przez organ wyższego szczebla oraz zewnętrznej  - sprawowanej przez organy niezależne od aparatu administracji.

Sądownictwo administracyjne w II RP

Były to: I instancja – wydział powiatowy,  II instancja – wojewódzkie sądy administracyjne, III instancja – rewizyjna a Warszawie.

Administracja komunistyczna podczas II wojny światowej

Od powstania w 1942 roku Polskiej Partii Robotniczej, zaczął kształtować się drugi   obóz polityczny podziemia, „ludowo – demokratyczny”. Odrzucał on Konstytucję kwietniową jako podstawę porządku prawnego w państwie oraz nie uznawał prawa do reprezentowania narodu polskiego przez rząd emigracyjny. Od...

Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym

Instytucja zakazu reformationis in peius opiera się na zasadzie, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść odwołującego się, chyba, że skarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

EWOLUCJA POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH MEDIÓW - II FAZA – SPRAWDZANIE TEORII WSZECHMOCNYCH MEDIÓW

- środki masowe ustępują innym sposobom perswazji, przy czym same niezmiernie rzadko wywołują radykalną zmianę postaw w zachowaniu Teoria ograniczonego wpływu Recepcja przekazów medialnych jest wysoce selektywna Interpretacja treści przekazów medialnych, jest różna u różnych osób Każdy konkretny przekaz ma ograniczony wpływ na odbiorców

Kształtowanie się granic Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu

Granica zachodnia:

-luty 1945 - konferencja jałtańska - przyznanie Polsce obecnych ziem zachodnich (tzw. ziemie odzyskane)

- lipiec 1945 - konferencja poczdamska - ustalenie granicy zachodniej na Nysie Łużyckiej, Odrze i linii na zachód od Szczecina i Świnoujścia

- 1950 - uznanie i ratyfikowanie granicy...

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Początek wojny

Na ten sam temat, a także o roli i zadaniach ruchu socjalistycznego, publikował również w innych czasopismach polskich i amerykańskich.

Oskar Lange - działalność i poglądy w latach II wojny światowej - Ocena charakteru wojny

Dokonując oceny wojny z punktu widzenia interesów ruchu robotniczego i mas pracujących przeciwstawiał się polski ekonomista jednakowemu traktowaniu głównych przeciwników wojennych.