II wariant systemu prezydenckiego

Jeżeli Prezydent jest szefem władzy wykonawczej, ale równocześnie dominuje nad całym systemem to oznacza to, że ma on czegoś za dużo.

Są ściśle określone funkcje jakie spełniają organy tj. władza wykonawcza, władza ustawodawcza, władza sądowa.

Taki system, gdzie Prezydent góruje nad Parlamentem...

Problem granic w latach formowania się II RP

W momencie, gdy wojska radzieckie wkroczyły na ziemie etnicznie polskie to zarówno zwolennicy federalizmu i inkorporacjonizmu zjednoczyli się tworząc Radę Obrony Narodowej i rząd obrony narodowej.

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego: Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok.

Koncepcje ustroju politycznego państwa w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Państwo w koncepcji tego obozu jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli, organem, który łączy naród polski z innymi narodami. Powinno być czynnikiem współdziałania wszystkich obywateli w interesie całego społeczeństwa.

Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Na zasadach planowości opierali rozwój przemysłu, handlu zagranicznego, indywidualną własność.

OGÓLNE ZASADY PRAWA WOJENNEGO(IUS IN BELLO)

pgwałcenie podstawowych zasad prawa wojennego w czasie II wojny).

KONFLIKTY ZBROJNE NIEMAJĄCE CHARAKTERU MIĘDZYNARODOWEGO - Protokół dodatkowy II z 1977 r.

Protokół dodatkowy II do konwencji z 1949 dotyczy konfliktów zbrojnych nie mających charakteru międzyn.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II KRYZYS MAROKAŃSKI

30 V 1912→ formalnie ogłoszenie protektoratu francuskiego nad Marokiem W wyniku II kryzysu marokańskiego stosunki angielsko – niemieckie uległy ponownemu pogorszeniu.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się...

Państwowość niemiecka po II wojnie światowej

– powstało RFN; w życie weszła także konstytucja • władze konstytucyjne RFN miały sprawować jedynie „samorząd”, natomiast najwyższa władza państwowa należała do Wysokiej Komisji Alianckiej (zajmowała się zmianami konstytucji, sprawami zagranicznymi i wojskowymi) - 6 III 1951 r.

Logistyczne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - Koncepcja Just - in - Time

Wiele uważanych dziś za typowo japońskie koncepcje zarządzania logistycznego, w tym Just-in-Time, miało swoje początki w Stanach Zjednoczonych.

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - SYSTEM JUST-IN-TIME

System-Just-in-time jest jedną z najnowszych form kształtowania zapasów. System just-in-time jest ryzykownym systemem zarządzania zapasami.

CHRONOLOGIA JUST IN TIME

Należy jednak w tym miejscu wspomnieć o powodach, dla których to właśnie w Japonii system JIT osiągnął taką popularność opartą na niekwestionowanej skuteczności- w dwóch słowach można napisać: japońska mentalność, a rozszerzając: koncentracja na pracy i permanentnym doskonaleniu siebie a przez to metod wytwarzania, ciągłe szukanie nowych i lepszych rozwiązań, odejście od indywidualizmu na rzecz działania zespołowego i nastawienie na osiąganie ...

PODSTAWOWE SKŁADOWE SYSTEMU JUST - IN - TIME

Może się to znacznie przyczynić do wzrostu motywacji i pomóc w finansowaniu implementacji JIT, System JIT stawia pewne wymagania, których spełnienie jest konieczne do skutecznego wdrożenia: - zwiększenie elastyczności (wymaga to wszechstronnych pracowników), - konieczność przestawienia systemu na "ssący"- produkowanie tylko na zamówienie, - wszystkie informacje wpisane na karcie (kanban)- pomaga to powiązać poszczególne elementy procesu ...

CELE JUST - IN - TIME

W systemie Just-In-Time można wyróżnić 3 główne cele: 1.

WYKORZYSTANIE METODY JUST - IN - TIME

Powszechnie jest wykorzystywany w trzech głównych kierunkach, jako: - narzędzie do eliminowania zbędnych zapasów i ograniczenia marnotrawstwa, - metoda do obniżania kosztów, zwiększania przepływów materiałowych i zwiększania zysku, - instrument do prowadzenia skutecznej walki konkurencyjnej na coraz bardziej wymagającym rynku klienta.

OGRANICZENIA SYSTEMU JUST - IN - TIME

A są to: - różnice kulturowe, - ugruntowane, tradycyjne podejście, polegające na magazynowaniu dużych ilości zapasów, - różnice w implementacji systemu- ze względu na specyfikę Japonii, korzyści z wdrażania JIT w innych krajach mogą trochę odbiegać od wzorców japońskich, - utrata indywidualności, - utrata samodzielności w próbach rozwiązywania ewentualnych problemów- pracownicy musza stosować się do wytycznych, - ...

FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Ingardena w zakresie ontologii, teorii poznania, estetyki, tomistów w zakresie teorii bytu i jej metateorii, przedstawicieli róŜnych kierunków w zakresie metaetyki, logiki języka i logiki nauki, Tatarkiewicza w zakresie historii estetyki oraz propozycje w zakresie semiologii sztuki, a takŜe próby niektórych marksistów rozwinięcia i pogłębienia materializmu dialektycznego i historycznego.

Socjologia polityki i socjalizacja polityczna Floriana Znanieckiego - Analiza zmiany osobowości człowieka po II wojnie światowej

, jest najważniejszy – wytycza sfere aktywnośći rozwija się jednokierunkowo – podnoszenie własnych kompetencji na temat socjalizmu wysoce uspołeczniony – wyzbyty uprzedzeń narodowych, etnicznych, kulturowych (człowiek radziecki) ma jasno określone zasady moralne, które zgodne są z marksistowską hierarchią wartości człowiek racjonalny – wolny od fideistycznych przekonań (religijnych, wyznaniowych) szkoła – ...

Fale globalizacji - II fala globalizacji

-charakteryzowało ja dążenie kilku państw, dysponujących przewagą przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych, -w okresie międzywojennym –pierwsze symptomy wygasania drugiej fali, -prawo imigracyjne było mniej restrykcyjne niż obecnie, ruchliwość siły roboczej była porównywalna do możliwości przemieszczania się kapitału-powodowało to koncentrację kapitału i siły roboczej w państwach najbardziej zaawansowanych gospodarczo, co ...