Life in Technicolor II

Czytaj Dalej

Life in year 2050

I think the life in the future will be safe, easy, and boring because of work is it what powers us. I don't want to life in 2050 even if it's possible.

Is it important to divide duties on set rules concerning everyday life in the family?

If it is like this everything is faster and there aren’t conflicts in family. But thanks to divided duties, we learn how to work in a group. In my family are duties divide and I’m happy about this.

Life in Poland after the European Union accession

Since joining the European Union, many workers have left to work in other EU the countries (particularly Ireland and the UK) because of high unemployment, which was the second-highest in the EU (14.

My Life in Ten Years

In this month I am going to visit my parents in Poland, where I will relax and enjoy time with my family. In my opinion, it is a very interesting and good job ?

Life in future

As the technology and medicine are passing on, I think that in the world we will have had a lot of interesting changes. In the future, researches will have shown us better way to have energy for heating our houses, moving cars and this kind of energy won’t have been polluting the air no more.

Jan Paweł II “Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w. potwierdzają tę myśl. Przykłady literatury wojny i okupacji.

Jan Paweł II “Bywa nie raz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów” – słowa Jana Pawła II-ego czy literatura XX w.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Inny rozdział książki „Dwojra Zielina” mówi o losach tytułowej bohaterki - Żydówki. Nie można więc powiedzieć, że cały naród polski pałał nienawiścią do Żydów, tak samo jak i nie można stwierdzić, że antysemityzm zrodził się dopiero w czasie II wojny światowej.

Różne postawy ludzi wobec okrucieństw II Wojny Światowej. Scharakteryzuj na przykładach wybranych z literatury.

Literatura przedmiotu: Kowalski Tadeusz, Obozy Hitlerowskie w Polsce Południowo - Wschodniej, Warszawa 1973 Zaworska Helena, Medaliony Zofii Nałkowskiej, Warszawa 1975 Zieniewicz Andrzej, Dziennik martwego miasta, Zapis o niejasne intencji, W: Zieniewicz Andrzej, Małe iluminacje, Warszawa 1989 III.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

W mojej pracy chcę państwu przedstawić kilka obrazów II wojny światowej. in. II wojna światowa była ogromną tragedią, której bestialstwo przeraża także dziś.

KÓNIGSTIGER PzKpfw VI TIGER II (Sd. Kfz 182) - czołg

, a pewne opóźnienie wyni­kło z konieczności standaryzacji części używanych do wytwarzania innych czołgów (*Tiger I, *Panther i projektowanego Panther II) oraz zniszczeń w niemieckich zakładach przemysłowych, spowodowanych atakami lotnictwa alianckiego.

MARDER II (Sd Kfz131) - działo samobieżne

przebudowa­no 75 czołgów PzKpfw II Ausf c, A, B, C, F na działa samobieżne. Wyprodukowano 576 ezgempla-rzy, nie licząc 75 przerobionych z czołgów PzKpfw II.

PZKPFW II (SdKfz121) - czołg

Według wzorów tych modeli roz- ' poczęto masową produkcję czoł­gów PzKpfw II A, B i C, które róż­niły się między sobą szczegółami: np. Panzer II Ausf. W chwi­li wybuchu 11 wojny światowej Wehrmacht dysponował 1226 czołgami PzKpfw II.

REGGIANE RE 2001 FALCO II - samolot

Z wielu innych prototypów, przygo­towanych później przez wytwórnię, najbardziej interesujący był Re 2001 bis, który dzięki zmianom linii ka­dłuba osiągnął w czasie lotu próbne­go w kwietniu 1941 r.

II TOM „POEZJI”

Zawiera między innymi następujące utwory: „Grażyna”, „Dziady” cz.

IDEAŁ PEŁNI SPOŁECZEŃSTWA W II CZ. „DZIADÓW”

Dzieci nigdy w życiu nie zaznały goryczy i proszą o nią, bo inaczej nie zaznają szczęścia w niebie, „Kto nie zaznał goryczy ni razu, Ten nie dozna słodyczy w niebie”.

Dynamika punktu materialnego II

Gdy dwa ciała są dociskane do siebie to występują między nimi  siły kontaktowe. Źródłem tych sił jest odpychanie pomiędzy atomami. Przy dostatecznie małej odległości występuje przekrywanie chmur elektronowych i ich odpychanie rosnące wraz z maleją-cą odległością. To jest siła elektromagnetyczna...

Zasada zachowania pędu II

Dotychczas zajmowaliśmy się układami o stałej masie. Obecnie zajmiemy się ukła-dami, których masa zmienia się podczas obserwacji.

Kinetyczna teoria gazów i termodynamika II

Średnia droga swobodna to inaczej  średnia odległość między miejscami kolejnych zderzeń. Inaczej mówiąc cząsteczka jest "tarczą" o powierzchni σ = πd2  

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Inny rozdział książki „Dwojra Zielina” mówi o losach tytułowej bohaterki - Żydówki. Nie można więc powiedzieć, że cały naród polski pałał nienawiścią do Żydów, tak samo jak i nie można stwierdzić, że antysemityzm zrodził się dopiero w czasie II wojny światowej.