Lietava (Słowacja)

Czytaj Dalej

WYMIEŃ I OMÓW WIODĄCE CECHY SYSTEMU PARTYJNEGO NA SŁOWACJI

Wyjście ze stanu sztucznej jednorodności politycznej okresu komunizmu przyniosło w Słowacji naturalny proces pluralizacji politycznej- tworzenie i często przekształcanie się licznych partii politycznych. Wybory do parlamentu odbywają się w oparciu o konkurencyjne programy, co zakłada realizacje polityki...

Rewelacyjne wyniki gospodarki Słowacji - komentarz artykułu

Maciej Nazim Zabrze, dn. 27.11.2005. Tytuł: „Rewelacyjne wyniki gospodarki” Autor: Andrzej Niewiadowski Źródło: „Rzeczpospolita” z dn. 16.XI.2005r. Problematyka artykułu związana jest głównie z zagadnieniami polityki fiskalnej. Tekst traktuje o takich agregatach makroekonomicznych, jak: produkt krajowy brutto, zatrudnienie, stopa inflacji. Tezy: 1. Świetne wyniki gospodarcze na Słowacji w ostatnim czasie: PKB wzrósł w III kwartale br. aż o 6,2% w porównaniu z ...

Czechy i Słowacja jako kraje postkomunistyczne

Postkomunizm - termin używany jako określenie okresu przejściowego w historii państw "demokracji ludowej", także w formie inwektywy wobec działalności polityków i partii powiązanych z upadającymi reżimami . Mianem tym określa się system polityczny i gospodarczy, który łączy w sobie cechy rządów totalitarnych (m.in. sprawowanie władzy przez nomenklaturę, niszczenie opozycji, stosowanie metod sprzecznych z prawem w walce politycznej) z budowaniem społeczeństwa ...

Ustrój polityczny Słowacji

Ustrój polityczny Słowacji Słowacja jest demokracją parlamentarno-gabinetową, z trójpodziałem władz. Władzę ustawodawczą dzierży jednoizbowy parlament, władzę wykonawczą – prezydent oraz rząd, a sądowniczą - niezawisłe sądy. Słowacka konstytucja pochodzi z 1 września 1992 roku [ składa się z krótkiego wstępu i 156 art.] . Status samodzielnego ,suwerennego państwa Słowacja uzyskała 1 stycznia 1993 roku. Władza ustawodawcza Parlament-Rada Narodowa-to ...

Systemy partyjne Słowacji, Słowenii i Węgier

System partyjny- układ wzajemnych powiązań między partiami politycznymi oraz zachodzące między nimi relacje, zasady i normy regulujące stosunki międzypartyjne oparte na mechanizmie współdziałania bądź rywalizacji w walce o władzę państw. Pojawienie się systemu partyjnego związane jest z rozwojem systemu parlamentarnego i wprowadzeniem powszechności prawa wyborczego. 1.System partyjny Słowacji Wyjście ze stanu sztucznej jednorodności politycznej okresu komunizmu ...

System partyjny Słowacji

Słowacka scena polityczna nie tylko w ostatnich latach, ale też i dziesięcioleciach istnienia reżimu komunistycznego miała swe specyficzne własności, które wyraźnie odróżniały ją zarówno od ziem czeskich jak i od sąsiedniej Polski i Węgier. W świetle klasycznej typologii systemów partyjnych G. Sartoriego – Czechosłowacja podobnie jak Polska po 1948 roku miała nierywalizacyjny system partyjny z ideologiczną partią hegemoniczną. Pozostałe partie i Partia Odrodzenia ...

System partyjny Słowacji

Słowacka scena polityczna nie tylko w ostatnich latach, ale też i dziesięcioleciach istnienia reżimu komunistycznego miała swe specyficzne własności, które wyraźnie odróżniały ją zarówno od ziem czeskich jak i od sąsiedniej Polski i Węgier. W świetle klasycznej typologii systemów partyjnych G. Sartoriego – Czechosłowacja podobnie jak Polska po 1948 roku miała nierywalizacyjny system partyjny z ideologiczną partią hegemoniczną. Pozostałe partie i Partia Odrodzenia ...

Program wycieczki na Słowację + kosztorys

1 DZIEŃ 8:00 zbiórka dworzec PKP 8:15 wyjazd 10:15 przyjazd do Chochołowa zwiedzanie i poznawanie architektury tej miejscowości 12:30 zbiórka i wyjazd w kierunku Zakopanego ok.14:45 przekroczenie granicy na przejściu Łysa Polana ok.16:00 przyjazd do miejscowości Lewocza – zwiedzanie rynku, który w 1950 r. został rezerwatem architektury. 17:30 zbiórka i wyjazd do miejscowości Spisske Podhradie ok.18:00 przyjazd i zakwaterowanie w młodzieżowym schronisku 18:30 ...