Lier (Belgia)

Lier (Belgia)

Czytaj Dalej

BELGIA - działania wojenne 1940 r.

Rząd premiera Huberta Pierlota za­reagował na wybuch II wojny świa­towej serią oświadczeń zapowiada­jących obronę granic państwa bez względu na to, z której strony miało nadejść zagrożenie. Bezpośrednim następstwem było rozmieszczenie oddziałów wojskowych zarówno wzdłuż granicy z Niemcami, jak i...

Samorząd terytorialny w Belgii

Belgia jest państwem federalnym, a jej podział administracyjny odzwierciedla złożoną strukturę etniczną, językową i kulturową tego kraju.

Belgia podzielona jest na trzy wspólnoty, trzy regiony oraz cztery regiony językowe. Dwa z trzech regionów dzielą się dalej na prowincje, po 5 w każdym. Trzeci...

Modele decentralizacji administracji na przykładzie Belgii

Historia belgijskiej decentralizacji (tj. regionalizacji i przekazania kompetencji do regionów) rozpoczęła się w 1970r. kiedy powołano do życia 3 tzw. „wspólnoty kulturowe” przekazując im nieznaczną autonomię z zakresu kultury. W 1980r. otrzymały one zwiększone kompetencje przestając być już tylko...

Belgia

Terytorium kraju można podzielić na trzy wyróżniające się pod względem morfologicznym regiony. Na Belgię Niską, w części północnej , składają się niziny , w większości płaskie i zabagnione , zbudowane z utworów piaszczystych i słabogliniastych. Belgia Średnia stanowi falistą równinę...

Belgia - Klimat, rzeki, roślinność

Klimat Belgii kształtuje się pod wpływem bliskości Morza Północnego i obecności ciepłego Prądu Zatokowego. Sprawia to , że powietrze napływające nad obszar kraju jest wilgotne i ciepłe. Opady występują w ciągu całego roku , zimy są ciepłe i zwykle bezśnieżne (2-4 C) , lata niezbyt upalne i...

Belgia - Ludność Belgii

Północne prowincje Belgii ( Flandrię , Antwerpię , Limburgię ) zamieszkują Flamandowie ( 60% populacjii) , posługujący się językiem zbliżonym do holenderskiego , a część południową ( Hainaut , Namur , Luksemburg ) - Walonowie ( 39% ogółu ludności ), mówiący dialektem francuskim. Oba języki mają...

Kraje Beneluksu - BELGIA

Belgia, Belgique, België, Królestwo Belgii, Royaume de Belgique, Konin-krijk België, kraj w Europie Zachodniej, nad Morzem Północnym. Sąsiadu-je z Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Francją. Powierzchnia 30 513 km2.

Stolicą jest Bruksela (990 tys. mieszkańców, 1991).

Inne większe miasta to Antwerpia...

Ruchy rewolucyjne 1848 roku w Portugalii, Hiszpanii, Belgii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i na Półwyspie Bałkańskim

 

Ruchy rewolucyjne w Portugalii: + od 1842 trwały rządy dyktatorskie Antoniego Costa-Cabrala + 1846 – wybucha powstanie, Costa-Cabral musi uciekać rządy obejmują liberałowie + 1847 – powstanie przeciwko rządom liberałów, ale upada ono na wskutek pomocy Wielkiej Brytanii dla rządu.

Ruch rewolucyjny w...

Belgia, Holandia i państwa skandynawskie w latach 1848 - 1870

 

Sytuacja w Belgii: + rządzili tam Leopold I (1830 – 1865) i Leopold II (1865 – 1909) + w polityce zagranicznej opierali się na Wielkiej Brytanii + po 1848 weszła ona w stadium rewolucji przemysłowej + do 1877 przy władzy utrzymywali się liberałowie.

Sytuacja w Holandii: + rządził tam Wilhelm III (1849...

ALEKSANDER z MALONNE (Belgia) bp.

zm. 9 III 1156 w Płocku, Brat Waltera, bpa wrocławskiego; 1129-56 bp płocki. Bliski współpracownik Bolesława Krzywoustego (pochowanego w katedrze płockiej), sprawował prawdopodobnie w jego imieniu funkcje świeckie w zarządzaniu Mazowszem; przyczynił się wydatnie do odbudowy zniszczonej najazdami Prusów i...

BELGIA

Fr. Belgique, flamandzkie Belgie, królestwo konstytucyjnew Europie Zach. nad M. Północnym, utworzone1830, graniczące z Francją, Luksemburgiem, RFN i Holandią,o pow. 30 500 km2 ;

1972 liczyła 9,72 min mieszk., w tym8,75 min katolików, 70 000 protestantów, 60 000 prawosławnych,100 000 muzułmanów (uznani przez...

BELGIA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Terytorium dzisiejszej B. (nazwapochodzi od celt. plemion Belgów, które w I w. prz.Chr.zamieszkiwały te tereny) było do końca XVI w. ściśle powiązanepod względem polit, i rei. z Holandią i Luksemburgiem,wchodząc wraz z nimi w skład -» Niderlandów.

A. Do POWSTANIA KRÓLESTWA — Samodzielność...

BELGIA - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

W 1. poł. XVI w.rozwijał się luteranizm i anabaptyzm ( -> anabaptyści), prawiewyłącznie na pn. kraju, głównie w Antwerpii.

Od 1540 żywiej zaznaczyły się wpływy kalwinizmu, z ośrodkamiw Lille i Tournai. Działalność inkwizycji zahamowałarozwój innowierstwa i spowodowała masową emigrację...

BELGIA - LITERATURA

Obszaru stanowiącego obecną B. nieprzedstawia w swym rozwoju hist, jednorodnej całości z uwagina jego dwudzielność etn. i językową (pn. Flandria i pd. Walonia)oraz płynność granic B. w jej historii; w szczególnościgranica z Francją ulegała w ciągu wieków znacznym przesunięciom,tak że średniow...

BELGIA - SZTUKA SAKRALNA

Po uzyskaniu 1830 suwerennościpaństw, przez B. sztuka sakr. łączyła tendencje ogólnew sztuce eur. z tradycjami rodzimymi (flamandzka sztuka).

A r c h i t e k t u r a — Do poł. XIX w. powstawały główniebudowle klasycystyczne; ok. 1840 nastąpił nawrót do architekturygot., głównie franc, a nawet do stylu...

Struktura systemu oświatowego w Belgii

WSTĘP Pisząc pracę na temat „ Struktury systemu oświatowego w Belgii ” będę starał się nakreślić znaczenie oraz kształt tegoż systemu w stosunku do systemów obowiązujących w innych krajach Unii Europejskiej. System oświatowy każdego z krajów członkowskich kształtował się przez wiele stuleci i dostosowywano go do określonych warunków ekonomicznych, społecznych, kulturowych, demograficznych oraz ustrojowych danego państwa. Trudności w ujednoliceniu systemów ...

System Edukacji w Belgii

SYSTEM EDUKACJI W BELGII Szkolnictwo w Belgii odzwierciedla strukturę narodowo-językową państwa, w której istnieje podział na francuskojęzycznych Walonów i flamandzkojęzycznych Flamandów. Oba narody mają zapewnioną autonomię w systemie kształcenia. Flandria i Walonia posiadają odrębne Ministerstwa Oświaty, a nad szkołami i programami kształcenia czuwają inspektorzy państwowi i regionalni. Obowiązek szkolny rozpoczyna się od 6 roku życia i trwa do: 15 roku życia ...

Liberalni katolicy Belgii i Holandii

W Belgii Kościół miał przed połową XIX wieku takie warunki działania i rozwoju, że stał się ideałem dlaKościoła w innych krajach europejskich. Widoczny był jego wpływ na życie kraju, choć zasada wolnościnie pozwalała czynić tego de iure, ale czyniono de facto. Liberałowie więc doszli do...

ANTWERPIA, m. portowe w płn.- wsch. Belgii

W czasach napoleońskich miało tak wielkie znaczenie strategiczne, że nazywano je „pistoletem wymierzonym w serce Anglii”. Napoleon chciał tu stworzyć wielki port wojenny, rozbudował stocznie okrętowe i założył magazyny. Mankamentem był jednak bardzo trudny dostęp do A. Zbudowane tu okręty wojenne...