Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - Rozdawanie nagród

Podczas igrzysk olimpijskich współzawodniczyli również poeci, tancerze i muzycy. Igrzyska były czymś więcej niż imprezą sportową.

Starożytne Igrzyska Olimpijskie w Grecji - Olimpijskie rewelacje

Pierwotnie w skład każdych igrzysk wchodziły także konkurencje muzyczne i teatralne oraz konkurs krasomówstwa.

Starożytny Rzym - Najazd Galów (plemion celtyckich) na Italię

Celtowie przekrocyli Alpy i wtargnęli na Nizinę Padańską atakując tamtejsze miasta etruskie. Po pokonaniu Etrusków pojawili się Celtowie w 386 r. p.n.e pod Rzymem. Rozgromiwszy Rzymian nad rzeczką Alią zajęli bez walki opuszczone przez mieszkańców miasto i częściowo je spalili. Bronił się jedynie...

Ugrupowania polityczne na Emigracji

Już w końcu 1831 r. skupieni w Paryżu emigranci utworzyli Komitet Narodowy Polski z Joachimem Lelewelem na czele. Komitet przyjął program walki o niepodległość w ścisłym powiązaniu z rewolucją społeczną. Walka o niepodległość miałaby się odbyć z udziałem wszystkich klas społecznych, przede...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego

Po upadku Powstania Listopadowego władze rosyjskie silnie ograniczyły prawa ludności polskiej. Ścigano członków powstańczego rządu, dowódców i działaczy patriotycznych. W związku z tym znaczna część Polaków zdecydowała się na wyjazd z Królestwa Polskiego.

Krajami docelowymi były Francja, Anglia...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - KOMITET NARODOWY POLSKI (1831)

Przywódca: Joachim Lelewel

Orientacja: umiarkowana

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Walka z udziałem wszystkich klas społecznych, przede wszystkim ludu, ale pod przewodnictwem patriotycznej części szlachty; chciano powiązać walki narodowowyzwoleńcze z ruchami demokratycznymi i rewolucyjnymi...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE (1832)

Przywódcy: Heltman, Płużański

Orientacja: lewicowa

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Potępiono szlachtę i przywódców Powstania Listopadowego, żądanoprzeprowadzenia walki wyzwoleńczej, w której weźmie udział lud przy pomocy rewolucjonistów z innych krajów. Głosili hasło: "Wszystko dla...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - HOTEL LAMBERT 1833 (1840)

Przywódca: książę Adam Czartoryski

Orientacja: prawicowa

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Liczono na pomoc państw zachodnich (Francji i Anglii) i ich interwencję w przypadku wybuchu kolejnego powstania narodowego przeciwko Rosji. Polacy powinni umiejętnie wykorzystać różnice i spory...

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - GROMADY LUDU POLSKIEGO (1835)

Przywódcy: Krępowiecki, Worcell, Pułaski

Orientacja: lewicowa (socjalizm utopijny)

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Rewolucja społeczna

Wizja przyszłej Polski: W odrodzonej Polsce nie ma miejsca dla szlachty, chciano całkowitej likwidacji ustroju feudalnego i zbudowania społeczeństwa...

Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich - XIX i XX w.

RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX )

Socjalizm i ruch robotniczy .

Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego .

ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa przemysłowego na ziemiach polskich . Szczególne znaczenie mają tutaj ziemie Królestwa...

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ RZĄDÓW PARLAMENTARNO - GABINETOWYCH W ANGLII NA PRZEŁOMIE XVII / XVIII WIEKU

1. Sytuacja

Anglia to położenie wyspiarskie, społeczeństwo wolnych ludzi o upowszechnionej własności prywatnej.

(WŁASNOŚĆ PRYWATNA - własność absolutna wykluczająca wszystkie inne roszczenia z prawem do używania, nadużywania, aż do zniszczenia włącznie przedmiotu własności. Upoważnia do...

Ustrój demokracji szlacheckiej na tle systemów ustrojowych Europy

Europa wieku XVI i XVII to przed wszystkim zlepek rozwijających się i prężnie funkcjonujących państw. Trudno jest porównywać jedno państwo do drugiego, pod względem jego rozwoju i struktury wewnętrznej, ponieważ trzeba byłoby rozpatrzyć różne czynniki, pod których wpływem ta, a nie inna klasa stała...

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich

Uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich, przekazanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na własność, przeprowadzone w XIX w. Do czasu nadania gospodarstw rolnych chłopi-dzierżawcy uprawiali ziemię w zamian za pańszczyznę bądź ekwiwalent pieniężny na rzecz właściciela.

Proces uwłaszczenia...

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - POLITYKA WŁADZ RP NA UCHODŹSTWIE

25 czerwca 1945 Tomasz Arciszewski zakwestionował legalność TRJN twierdząc, że rząd może powołać jedynie prezydent RP na uchodźstwie. W lipcu uznanie dla władz londyńskich cofnęła Francja, Stany Zjednoczone oraz Anglia. Po cofnięciu uznania Polskie Siły Zbrojne poddane zostały pełnej kontroli...

Walki narodowo - wyzwoleńcze na tereni Lubaczowa w 1918 r.

Każdy wiek wpisuje się w charakterystyczny sposób w dzieje państw, narodów oraz społeczeństw.

Komplikująca się w latach 1912 - 1914 sytuacja polityczna w Europie, a zwłaszcza na Bałkanach, gdzie krzyżowały się interesy dwóch zaborców Polski: Rosji i Austrii, obudziły w Polakach nadzieje na konflikt...

Widmo zagłady - POLITYKA NIEMIECKA NA ZIEMIACH OKUPOWANYCH

Od początku okupacji niemieckiej ziemie polskie stały się polem doświadczalnym rasizmu i nihilizmu w wydaniu hitlerowskim. Dominującym elementem okupacji było panowanie okrutnej siły nad sprawiedliwością. Plany niemieckie przewidywały odmienne potraktowanie ziem włączonych do Rzeszy oraz obszaru...

Widmo zagłady - SPRAWA POLSKA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, dla zapewnienia formalnej ciągłości władzy państwowej, prezydent Ignacy Mościcki przekazał swój urząd Władysławowi Raczkiewiczowi, który 30 września 1939r. został zaprzysiężony w Paryżu jako nowy prezydent Polski. Ponieważ jednocześnie do dymisji podał się...

Wojna w Zatoce: agresja Iraku na Kuwejt i operacja "Pustynna Burza"- ESEJ

Iracki dyktator Saddam Husajn od przełomu lat 60. i 70. Kontrolujący sytuację w swoim państwie, w rządach popierający się na przemocy i terrorze, coraz gorzej odbierany był na świecie. Niepowodzenie w wojnie z Iranem, co najwyżej "zremisowanej", nie zniechęciło go do nowych agresji. Nowym celem Saddama...

Wojsko polskie na Wschodzie

Zaraz po wybuchu wojny zaczęto tworzyć, z inicjatywy Witolda Gorczyńskiego, w Puławach ochotnicze oddziały polskie tzw. Legion Pułaski. Od marca 1915 r. legoin walczył na froncie pod Iłżą, a w maju i czerwcu brał udział w powstrzymaniu ofensywy austriackiej. W sierpniowych bojach pod Nurcem i Zlewą...

Współczesne ataki terrorystyczne na USA. Wrzesień 2001

Był 11 września 2001Nowojorczycy szykowali się do prawyborów na burmistrza,dzieci szły do szkoły. Pierwszy atak terrorystów nastąpił o godz. 8:45 czasu Nowojorskiego. Ludzie pracujący w Word Trade Center dopijali właśnie poranną kawę. Nagle dwa porwane samoloty pasażerskie, jeden po drugim, z...