Tętnica tarczowa dolna i nerw krtaniowy wsteczny

Zbliżając się do rowka tchawiczo-przełykowego tętnica tarczowa dolna przeważnie już po swym po-dziale na gałęzie gruczołowe krzyżuje nerw krtaniowy wsteczny który w rowku tym wstępuje do krtani. Wzajemne stosunki topograficzne tętnicy i nerwu są bardzo-zmienne. Mniej więcej w jednej trzeciej...

Żyła tarczowa dolna

Ż. tarczowa dolna  przeważnie obustronnie pojedyncza, nie jest bardzo silna. Nie jest ona żyłą towarzyszącą odpowiedniej tętnicy.

Ma ona często, choć nie stale, jedną parę zastawek u swego ujścia. Wychodzi ona ze splotu tarczowego nieparzystego w pobliżu dolnego bieguna piata bocznego mniej więcej...

Gruczoł przytarczowy dolny

Gruczoł przytarczowy dolny (glandula parathyreoidea inferior) leży zwykle w °kolicy bieguna dolnego tarczycy, mniej więcej na wysokości 4 chrząstki tchawiczej, zwykle między gałęziami t. tarczowej dolnej. Gruczoł dolny częściej niż górny utraca styczność z torebką gruczołu tarczowego. W pobliżu...

Tętnice przysadkowe dolne

Tętnice przysadkowe dolne (aa. hypophyseos inferiores*), prawa i lewa, zaopatrują płat tylny i boczne części piata przedniego. Część gałązek przenika do części pośredniej tego płatai wspólnie z towarzyszącymi im żyłami tworzy splot naczyniowy pośredni (plexus inłermedius). Jedna z tych...

Jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku urazu kończyny dolnej?

Na kończynach dolnych, których długość równa się mniej więcej długości tułowia, spoczywa ciężar całego ciała. Dzięki nim człowiek jest w stanie przemieszczać się z miejsca na miejsce. N ogi składają się z ponad 60 kości niezbęd­nych do podtrzymania stosunkowo dużego ciężaru ludzkiego...

Jakie są najczęstsze złamania kończyny dolnej?

Złamaniu najczęściej ulega kość udowa, kości pod­udzia oraz kości stopy. Ważne jest, aby po wy­padku szybko ocenić uszkodzenie, ponieważ jeśli rzeczywiście doszło do złamania kości, należy nie­zwłocznie wezwać karetkę. Chory nie powinien się ruszać, musi tylko spoczywać w jak...

Tętnice powiekowe przyśrodkowe, górna i dolna

Tt. powiekowe przyśrodkowe, górna i dolna (aa. ftalpebrales mediales, superior et inferior). Rozpoczynają się one często jednym wspólnym pniem na krótko przed podziałem t. ocznej na obie jej gałęzie końcowe. Biegną one nad, względnie pod wię-zadlem powiekowym przyśrodkowym do powiek, gdzie łączą...

Tętnica wargowa dolna

Odchodzi ona w pobliżu kąta ust, nieraz wspólnym pniem z wargową górną. Tętnica ta biegnie poprzecznie i przyśrodkowo w wardze dolnej w tkance m. okrężnego ust w pobliżu błony śluzowej i zespala się z tętnicą drugostronną. Ponieważ odpowiadająca jej tętnica wargi górnej ma analogiczny przebieg...

Tętnica zębodołowa dolna

T. zębodołowa dolna (a. aheolaris infeńor), Jest to silna gałąź odchodząca z t. szczękowej po przeciwnej stronie t. oponowej środkowej; kieruje się ona ku dołowi i do przodu, biegnąc między gałęzią żuchwy a m. skrzydłowym przyśrodkowym. Następnie przez otwór żuchwy wstępuje do kanału...

Tętnica dolna tylna móżdżku

T. dolna tylna móżdżku (a. cerehelli inferior posterior). Najsilniejsza gałąź t. kręgowej odchodzi mniej więcej na tym samym poziomie co poprzednia z końcowego odcinka t. kręgowej, czasem z początku t. podstawnej. Zagina się ona dokoła rdzenia przedłużonego i przebiegając między korzeniami n...

Tętnica tarczowa dolna

T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior). Jest to główna gałąź pnia tarczowo-szyjnego, która w początkowym swym odcinku biegnie ku górze w przedłużeniu wspólnego pnia. Leży tu ona na m. długim szyi przykryta blaszką przedkregową powięzi szyjnej. Następnie mniej więcej na wysokości guzka t...

Tętnica krtaniowa dolna

Odgałęzia się ona najczęściej z końcowego odcinka tętnicy tarczowej dolnej, rzadziej ze wspólnego początkowego pnia. Jest to niewielka tętniczka biegnąca ku górze na tylną stronę krtani w towarzystwie n. krtaniowego dolnego, który leży po jej stronie przyśrodkowej. Jej obszar zaopatrzenia...

Tętnica tarczowa dolna

T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior) odchodzi z pnia tarczowo-szyjnego. Wpierw wstępuje ona ku górze% potem na wysokości 6 kręgu szyjnego poziomo zagina się przyśrodkowo i od tyłu swymi gałęziami gruczołowymi dochodzi do tarczycy. Oprócz gałęzi do gardła, przełyku, tchawicy i sąsiednich...

Tętnica poboczna łokciowa dolna

Tętnica ta odchodzi z dolnego odcinka t. ramiennej nieco powyżej zgięcia łokciowego i przebiega na powierzchni przedniej m. ramiennego, dzieląc się wkrótce na kilka gałęzi. Jedna z nich — gałąź przednia — zespala się na nim z gałęzią przednią t. wstecznej łokciowej. Inna, gałąź tylna...

Dolne tętnic międzyżebrowe tylne

Dolne tt. międzyżebrowe tylne (w liczbie 5—6) oddają gałęzie do przepony oraz do mięśni brzucha i łączą się z gałęziami t. mięśniowo-przeponowej, tt. przeponowymi górnymi i t. przeponową, jak również z t. podżebrową, nabrzuszną górną i tt. lędźwiowymi.

Tętnica nadnerczowa dolna

T. nadnerczowa dolna (a. suprarenalis inferior), która wstępuje stromo ku górze wzdłuż odnogi przepony i po dojściu do nadnercza rozgałęzia się, zespalając z pozostałymi tt. nadnerczowymi.

Tętnica krezkowa dolna

T. krezkowa dolna (a. mesenterica inferior) jest najniższą gałęzią boczną aorty oraz naczyniem znacznie cieńszym niż t. krezkowa górna w związku ze znacznie mniejszym obszarem zaopatrzenia; obejmuje on tylko lewą część okrężnicy oraz większość odbytnicy.

Tętnica krezkowa dolna położenie

W odcinku górnym tętnica leży zaotrzewriowo, biegnąc ku dołowi i wr stronę lewą; na poziomie wzgórka, skręcając przyśrodkowo, wstępuje ona w nasadę krezki okrężnicy esowatej; położenie to utraca, kończąc się w przejściu w t. odbytniczą górną.

Ku tyłowi tętnica przylega wpierw do aorty...