Lidzki Miejski Oddział NKWD

Czytaj Dalej

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. dla ochrony południowo mandżurskiej linii kolejo­wej.

W 1919 r. otrzymały status samodzielnej armii, czemu towa­rzyszyła opinia elitarności ściąga­jąca w szeregi Armii Kwantuńskiej najzdolniejszych oficerów (m.in. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo...

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r., kontynuował działalność OGPL) (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) i był aparatem masowe­go terroru wobec ludności Związku Radzieckiego. Instytucji tej podlega­ła milicja, służba bezpieczeństwa, straż graniczna, wywiad wewnętrzny...

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Zapamiętywanie czyli uczenie się jest również, funkcją miejsca w szeregu. Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. W pierwszej kolejności zapamiętywane są dosyć dobrze te początkowe elementy, gorzej...

ŻRÓDŁA POWSTANIA I ROZWOJU MIAST. UWARUNKOWANIA LOKALIZACJI MIAST. ŻRÓDŁA WZROSTU LUDNOŚCI MIEJSKIEJ

Rozwojem miasta można by nazwać taki wzrost powiązań pomiędzy elementami, który pełni pozytywną rolę w zakresie funkcjonowania organizmu miejskiego oraz poziomu i jakości życia jego mieszkańców.

KRYZYS MIAST I POLITYKA ODNOWY (ŚWIAT, EUROPA, POLSKA). POLITYKA MIEJSKA

Formy realizacji programu - przygotowanie zawodowe ludzi młodych z niższych warstw ludności miejskiej, powszechny system zabezpieczeń emerytalnych z centralnego funduszu ubezpieczeń społecznych.

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Z kolei funkcje ogólnomieskie rozwijają się przede wszystkim na obszarach uprzywilejowanych pod względem swego srtategiczno-komunikacyjnego położenia w miejskim organizmie.

RESTAURACJA I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH (USA, EUROPA, POLSKA)

Kolejna inicjatywa polityki miejskiej - GENTRYFIKACJA, czyli uszlachetnianie domów poprzez remont i zmianę funkcji - tzw rewitalizacja osiedli.

TYPOLOGICZNA SZKOŁA KONTINUUM MIEJSKO - WIEJSKIEGO. MIASTO JAKO STYL ŻYCIA (WIRTH, SOROKON, RADFIELD, ZIMMERMAN, RIESMAN)

Cechy te generują miejski styl życia,kt. Miejski i wiejski styl życia oddziałują wzajemnie na siebie ale z czasem styl miejski zdominuje wiejski.

LUDNOŚĆ MIEJSKA i WIEJSKA w poszczególnych krajach - procentowy udział i czynniki które o tym zadecydowały

Obecnie ludność miejska stanowi ponad połowę mieszkańców Ziemi. Wraz ze wzrostem rozwoju gospodarczego kraju, udział ludności miejskiej będzie wzrastał.

Ludność wiejska i miejska w Polsce

Na ziemiach zachodnich i północnych natomiast, które przed wojną były znacznie silniej zurbanizowane, nastąpił przejściowy znaczny spadek ludności miejskiej do około 37%.

Zmiana liczby ludności miejskiej. Procesy Urbanizacji

miejskiego zycia. Aglomeracja miejska to skupienie zabudowy, ktore charaktreryzuje wiele zgrupowan miejsc pracy i glownych osrodkow uslugowych, z ktorych np.

Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast i życia miejskiego

Temu celowi służyły powstające mury miejskie. W życiu miejskim dużą rolę odgrywała organizacja rzemiosła.

Służebności gruntowe wiejskie i miejskie

Miejskie natomiast to: oparcie budynku na ścianie sąsiada(servitus oneris ferendi), prawo okapu(servitus stillicidii), ograniczenie co do wysokości sąsiedniego budynku(servitus altius non tollendi), prawo wysunięcia części budynku nad nieruchomością sąsiada(servitus protegendi) i prawo otwarcia okna nad gruntem sąsiada(servitus luminum).

Oddziały i przedstawicielstwa banku zagranicznego w Polsce

Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia KNB, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku.

Odziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

Odział banku zagranicznego jest obowiązany:

używać...

Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce

Art. 35. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej...

Jakie jest zastosowanie zaawansowanej technologii na oddziałach intensywnej terapii?

Dzięki zaawansowanej technologii znajdującej za­stosowanie w nowoczesnych oddziałach intensyw­nej terapii, pacjenci z poważnymi uszkodzeniami ciała, lub dotknięci ciężką chorobą, mają dziś więk­sze szanse na przeżycie. Podczas procesu leczenia mogą być utrzymywani przy życiu przez...

KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI. Obraz historyczno-ludowy w 5 oddziałach

KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI. Obraz historyczno-ludowy w 5 oddziałach, utwór dram. W.L. Anczyca, powst. w I red. ok. 1870, wyst. po przerobieniu i uzup. w Krakowie 26 XII 1880, wyd. tamże 1881 (pod pseud. A.W. Lasota), dedykowany T. Lenartowiczowi, którego —> Bitwa racławicka dała „pierwszą myśl napisania"...

ZORZA. Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego

Pismo ilustrowane tygodniowe dla ludu wiejskiego i miejskiego, tygodnik, wyd.

Turystyka miejska

Rozwój Turystyka miejska jako zagadnienie różnorodne , złożone i dynamiczne wymyka się ścisłym definicjom i analizom, dlatego niektórzy badacze wola posługiwać się węższym pojęciem turystyki wielkomiejskiej.

Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

-  niewiele miast pozostało ze starożytności -  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów -  czynniki miastotwórcze *  kupiectwo *  rzemiosło *  planowa działalność władzy -  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i roli ekonomicznej od otaczających ją wsi, skupiająca znaczną liczbę ludności nierolniczej ...