Lidia Sadowa

Czytaj Dalej

KONTROLA SĄDOWA

 

1. Trybunał Konstytucyjny - podstawowym zadaniem jest kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. "sąd nad prawem"), rozpatruje skargi konstytucyjne;...

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego za naruszenie prawa Wspólnotowego - Odpowiedzialność za odszkodowania sądowe

Wyrok z 2003 roku w sprawie Gerhard Köbler przeciwko Austria

Chodziło o to, że w Austrii po przepracowaniu 15 lat w szkole profesorowie uniwersyteccy dostawali dodatek. Köbler część z tych 15 lat przepracował w innym państwie członkowskim a Austria powiedziała, że w związku z tym dodatek mu...

Wspólnotowa kontrola sądowa - Stwierdzenie bezprawnego zaniechania instytucji UE

Celem skargi jest sprawdzenie legalności bezczynności instytucji wspólnotowej. Orzeczenie stwierdza, czy zaniechanie działania było zgodne z prawem, tj. czy instytucja miała obowiązek podjęcia działania. Skarga może być wnoszona przez i przeciwko tym samym podmiotom co skarga z art. 230 TWE, czyli:

–...

System Schengen - Współpraca sądowa w ramach Schengen

-Kraje Schengen są zobowiązane do walki z nielegalnym handlem i przemytem narkotyków.

-Kraje Schengen są obowiązane zapewniać sobie bezpośrednią współprace w kwestiach prawno-karnych (łącznie z przestępstwami fiskalnymi, ale bez niektórych drobnych przestępstw i wykroczeń). Współpraca może...

Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie niewykonania zobowiązań traktatowych

“art. 226 TWE

Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy niniejszego Traktatu, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii...

Procedura jurysdykcyjna - Faza sądowa

W tej fazie Komisja Europejska występuje przed ETS z argumentami zawartymi w umotywowanej opinii bez dodawania nowych elementów. ETS po rozpatrzeniu stwierdza naruszenie konkretnych przepisów traktatowych i wydaje wyrok, który państwo członkowskie musi wypełnić.

Jeżeli państwo członkowskie nie wykona...

Wspólnotowa kontrola sądowa - stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego

 

Skarga o stwierdzeniu nieważności aktu wnoszoną do ETS lub Sądu Pierwszej Instancji może być oparta na zarzucie:

braku kompetencji;

naruszenia istotnego wymogu proceduralnego;

naruszenia Traktatu lub jakiegokolwiek postanowienia prawnego odnośnie do jego stosowania;

nadużycia...

Trzy środki pokojowego rozwiązywania sporów - Sądowe

( Definitywnie kończą spór. Są one stosunkowo młode, pojawiły się na początku XX w.. W 1908 r. 5 państw Ameryki Środkowej powołało Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości. Trybunał działał do 1918 r. i rozpatrzył 10 spraw (dużo).Był to sąd regionalny i dał on początek sądownictwu...

Zdolność sadowa i procesowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zdolność sądowa - zdolność występowania przed sądem jak strona

Zdolność sądową przed sądami administracyjnymi mają:

Osoby fizyczne i prawne;

Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz organizacje społeczne nie posiadające osobowości...

Postępowanie sądowe o przywrócenie terminu

Czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Od negatywnych skutków uchybienia terminu strona może bronić się składając wniosek o przywrócenie terminu.

Dopuszczalność przywrócenia terminu jest obwarowana przesłankami materialnymi i...

Pełnomocnictwo procesowe w post. sądowo-adm.

Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnikiem strony może być tylko adwokat lub radca prawny a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo oraz osoby pozostające ze strona w...

Zasada sądowej kontroli decyzji administracyjnych

Zawarta w art. 16 § 2, wprowadzona w 1980, dla jej realizacji powstał NSA /od 1990 kontroluje on legalność/. Od 1995 NSA jest właściwy dla wszystkich decyzji administracyjnych z wyjątkiem art. 19 ustawy o NSA. Działanie NSA:

uchyla niezgodną z prawem decyzję i odsyła do organu administracji...

Przebieg procesu adopcyjnego - Rozprawy sądowe

Najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej Sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka do domu. Jest to tzw. „okres preadopcyjny”. W okresie tym pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów...

Instytucje wspierające - Kurator sądowy

Kuratela to roztoczenie pieczy nad osobami, które z różnych przyczyn faktycznych i prawnych  nie mogą prowadzić swoich spraw. Do zadań kuratorów sądowych należą zadania wychowawczo-resocjalizacyjne, diagnostyczne,  profilaktyczne, kontrolne. To także: ustalenie warunków  życia nieletniego, udzielanie...

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Gwarancje respektowania praw i godności dziecka w postępowaniu sądowym (wg. Konwencji )

-  Domniemanie niewinności do chwili udowodnienia winy zgodnie z prawem;

-  Poinformowanie o stawianych mu zarzutach;

-  Zapewnienie prawnej i innej pomocy w przygotowaniu i prezentowaniu swojej obrony;

-  Rozpatrzenie sprawy bez zbędnej zwłoki przez organ sądowy w uczciwym procesie, przeprowadzonym zgodnie...

Strony procesowe – pojęcie zdolności sądowej, zdolności procesowej i legitymacji procesowej

W każdym sporze sądowym występują dwie strony: ta która proces inicjuje – powód, oraz ta od której domaga się określonego zachowania – pozwany.

W fazie in iure stawić się musiały obie strony procesowe. W fazie apud iudicem, w razie niestawienia się jednej ze stron procesowych do południa, sędzia...