Liderzy opozycji (Irlandia)

Liderzy opozycji (Irlandia)

Czytaj Dalej

XVII-wieczna kultura plebejska jako wyraz opozycji wobec uprzywilejowanej pozycji szlachcica-Sarmaty

W XVII wieku bujnie rozwijala sie literatura plebejska. Jej twórcami byli ludzie spoza stanów uprzywilejowanych (magnaterii, szlachty). Byli to protoplasci dzisiejszej inteligencji. Srodki do zycia czerpali z pracy umyslowej, czesto zwiazani byli z Kosciolem. Nie posiadali majatków, wywodzili sie najczesciej z...

Polityka komunistów polskich w latach wojny i po objęciu władzy w Polsce w stosunku do opozycji

Partie opozycyjne miały zostać zdelegalizowane, gdyż dążą do restauracji dawnego porządku. By zrealizować swój cel nie zawahali się zastosować represji wobec opozycji, ale nawet sojuszników, inspirować w ich ruchach rozłamy, wstrzynać kampanię oszczerstw itd.

LIDER PRZYSZŁOŚCI

Odpowiedź na pytanie „Czy każdy człowiek może być liderem?

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Znacząca rola wrodzonych bądź wykształconych zdolności

W zależności od sytuacji w zespole, organizacji i w jej otoczeniu zewnętrznym, będziemy poszukiwać lidera o konkretnym stylu kierowania.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Demokrata, dyktator a może poganiacz

Jeśli jest nim łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność, to preferowanym stylem przewodzenia będzie lider Afiliacyjny, który zarządza harmonijnie budując więzi międzyludzkie.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Zmiana stylu zarządzania

Ponieważ otoczenie zewnętrzne organizacji, jak i ona sama podlegają nieustannym, dynamicznym zmianom, w zasadzie każdy lider powinien dysponować wszystkimi kompetencjami predestynującymi go do przyjmowania różnych stylów kierowania w zależności od sytuacji oraz elastycznością i otwartością na zmiany, które pozwolą mu szybko i skutecznie zmieniać styl dążąc do optymalnej realizacji zadań.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Inteligencja emocjonalna

Owe elastyczność i otwartość są elementami składowymi Inteligencji Emocjonalnej. Twórca koncepcji IE – Daniel Goleman twierdzi, ze jest ona umiejętnością wyuczalną – podaje nawet szereg technik jej stymulacji i rozwoju, do których punktem wyjścia jest model samorozwoju Richarda Boyatzisa...

Strategie liderów rynkowych

Lider może inwestować w sposób oszczędny, spodziewając się ciężkich czasów, kiedy pretendent intensywnie inwestuje (utrata dominacji Montgomery ego Warda na rzecz Searsa po II wojnie światowej).

Opisz podobieństwa i różnice lidera tłumu i grupy zadaniowej

Liderzy mianowani i dziedziczni poza wymienionymi cechami mają skłonności do autorytaryzmu; Lider niezależnie od typu władzy powinien mieć: Predyspozycje osobowe do sprawowania władzy; Umiejętność wpływania na innych.

Wyjaśnij jaką rolę w partii politycznej pełnią liderzy i program

Program jest najczęściej dziełem liderów oraz specjalistów z różnych dziedzin (ekonomiści, prawnicy, dziennikarze itd.

Czym są koalicja i opozycja, jak funkcjonują? Jakie wyróżniamy ich rodzaje?

Niekiedy mów się także o opozycji radykalnej, domagającej się zasadniczych zmian systemu politycznego, i o opozycji antysystemowej, która za dopuszczalne uważa dążenie do władzy metodami niedemokratycznymi (np.

Chrystianizacja Irlandii i Anglii

-  od III w.

-  314 r. – udział 3 biskupów brytyjskich w synodzie w Arelate

-  IV w. – herezja pegaliańska – odrzucanie dogmatu o konieczności łaski bożej do zbawienia

-  skupiska mnichów zakładane w Irlandii, nie związane z kulturą rzymską

*  silne stanowisko kobiet – św. Brygida

*  ruchliwość...

Walka sanacji z opozycją w latach 1929 - 1930

Umożliwiło to osadzenie 19 głównych przywódców opozycji , pozbawionych immunitetu poselskiego, w twierdzy brzeskiej. Unieważniając listy głównych partii opozycyjnych rząd wyeliminował poważniejszą konkurencję w czwartej części okręgów.

Opozycja szyicka. Abbasydzi

Bardziej radykalna opozycja skupiała się wokół charidżitów, którzy już w VII w.

Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

 

Umocnienie się królestw skandynawskich w XI w. spowodowało koniec epoki najazdów normańskich. Najazdy normańskie miały przemożny wpływ na dzieje Europy:

przyspieszyły rozpad imperium karolińskiego

zahamowały rozwój ekonomicznych licznych krajów zachodniej Europy.

Pierwsze najazdy...

Henryk II w walce z opozycją feudalną

Dodatkowo opozycyjne środowisko Becketa zasilił Jan z Salisbury. Aureola otaczająca kanonizowanego wkrótce po śmierci Becketa (1173) wpłynęła na rozszerzenie się opozycji wśród kleru i na ośmielenie opozycji możnowładztwa.

Walka Jana bez Ziemi z opozycją. Magna Charta

Nowe upokorzenie podsyciło pewność opozycji.

Opozycja franciszkańska. Bracia apostolscy

 

Ruch franciszkański, który wyrósł z fermentu społecznego, skupiał wielu autentycznych przeciwników zepsucia w Kościele oraz zwolenników ewangelicznych ideałów. W miarę porzucania Franciszkowych zasad przez władze zakonu zaczęli oni bronić tych zasad, ostro piętnując odstępstwo. Uważali, że...

Zjednoczenie opozycji antypapieskiej. Cesarz, spirytuałowie i Marsyliusz z Padwy

 

W tym czasie polityczna potęga papiestwa była już załamana. Bonifacy VIII, wróg i prześladowca spirytuałów i braci apostolskich, przegrał swą walkę z Francją, a jego drugi z kolei następca, Klemens V, osiadł w Awinionie, pod kontrolą królów francuskich. Rozpoczął się okres tzw. „niewoli...

Początki dynastii Tudorów. Wpływy angielskie w Szkocji i Irlandii

Zarówno Robert II, jak i Jakub I (zamordowany) i Jakub II próbowali pozbyć się opozycji magnackiej kosztem zwiększenia prerogatyw parlamentu i drobnej szlachty. Wkrótce król pod naciskiem opozycji przywrócił Fitz- Geralda.