Geneza partii politycznych

Obecność na arenie byłych partii komunistycznych, które dysponują: zasobami finansowymi, organizacyjnymi 3) Kontekst organizacyjny – ze względu na genezę w yróżnić można 4 typy partii wschodnioeuropejskich a) partie wywodzące się ze starego reżimu (głównie byłe partie komunistyczne oraz niektóre partie agrarne (np.

Rodziny partii politycznych i ich znaczenie polityczne

Lewis – 7 typów partii 1) postkomunistyczne 2) socjaldemokratyczne 3) liberalne 4) etniczne 5) agrarne 6) konserwatywne 7) chrześcijańsko-demokratyczne Badacze czescy 1) komunistyczne 2) socjalistyczne 3) radykalno-liberalne 4) chrześcijańsko-demokratyczne 5) konserwatywne 6) skrajnie prawicowe 7) rolnicze 8) ekologiczne 9) regionalne i etniczne 10) „pozostałe” Koncepcje „rodzin” partii obciążone ...

Funkcje partii politycznych w procesie demokratyzacji

społeczna - socjalizacja elektoratu - mobilizacja elektoratu, - ekspresja wartości i idei politycznych - artykulacja i agregacja interesów zbiorowych - integracja wyborców jako wspólnoty plitycznej 2) państwowo-publiczna - rekrutacja kandydatów - podejmowanie decyzji Krytyka rządu 3) organizacyjna - budowanie i utrwalanie ładu instytucjonalnego 4) systemowotwórcza – uczestnicttwo w formowaniu i utrwalaniu wzorców ...

Partie Postkomunistyczne i ich rola w rywalizacji wyborczej

Partie postkomunistyczne jedynie w czterech państwach wygrały pierwsze wybory (Albania, Bułgaria, Litwa i Rumunia)Liczy się też fakt, że poparcie dla partii postkomunistycznych w pierwszych elekcjach było najwyższe tam, gdzie odbyły się one najwcześniej (wyjątek WĘGRY), jednakże żadna z partii nie zapewniła sobie decydującego wpływu na bieg procesu demokratyzacji.

Partie lewicowe - ich rodzaje i znaczenie

W początkowej fazie demokratyzacji wchodziły one w skład koalicji wyborczych zawieranych przez siły antykomunistyczne bądź też uczestniczyły w wyborach samodzielnie, rywalizując z formacjami postkomunistycznymi o głosy lewicowego elektoratu (szczególny przykład to Czeska Partia Socjaldemokratyczna, będąca sukcesorką założonej w 1878 roku Czechosłowackiej Socjaldemokracji i była to jedyna taka odrodzona partia socjaldemokratyczna, która ...

PARTIE KONSERWATYWNO - CHADECKI I ICH ROLA W RYWALIZACJI WYBORCZEJ

państwa, których mówi się o dekoncentracji ruchu konserwatywnego- jest więcej niż jedno ugrupowanie - ŁOTWA – Ojczyzna i Wolność, Narodowa Partia Konserwatywna, Partia Ludowa - POLSKA- Unia Polityki Realnej, Ruch Odbudowy Polski, Koalicja dla Rzeczypospolitej, Bezpartyjny Blok Wpierania Reform, Prawo i Sprawiedliwość - CZECHY - WĘGRY - SERBIA *w ostatnich elekcjach (2003-2004) partie konserwatywne pojawiły się ...

Partie skrajne w EŚiW

Do partii takich zaliczają się: Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF) – Rosja Komunistyczna Partia Ukrainy (KPU) – Ukraina Socjalistyczna Partia Ukrainy (SPU)- Ukraina Komunistyczna Partia Czech i Moraw (KSCM) – Czechy Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) – Słowacja Łotewska Partia Socjalistyczna (LSP) – Łotwa Serbska Partia Socjalistyczna (SPS) – Serbia Niektórzy ...

Partie etniczne w EŚiW

Spośród tych partii spore znaczenie zyskały bułgarski Ruch na rzecz Praw i Wolności (DPS)- partia reprezentująca niezwykle liczną mniejszość turecką w Bułgarii (zawsze współtworzy gabinet), słowacka Partia Koalicji Węgierskiej (SMK) oraz Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii (UDMR).

Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP - Partia polityczna

Partie polityczne w ramach zinstytucjonalizowanej przestrzeni społecznej i politycznej mają różne funkcje do wypełnienia. W naturalny, więc sposób w swej działalności partia próbuje łączyć pierwiastek "społeczny" (np.

GENEZA I TYPOLOGIA PARTII POLITYCZNYCH W XIX WIEKU

Powstają nowe partie: Partia chłopska - ich celem była troska o dobre warunki pracy i życia. Jeśli te partie powstały legalnie to mogli wybrać posła i wysłać go do parlamentu np.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Uformowanie się masowych partii robotniczych

Partia Pracy szybko stała się organizacją masową, stawiającą sobie za cel poprawę położenia robotników. W 1898 roku na tajnym zjeździe w Mińsku powstała Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji ( SDPRR ).

Polska w okresie stalinowskim - LOSY INNYCH PARTII

Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL - Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi - odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

Polskie partie polityczne po Powstaniu Styczniowym do 1914 roku w ujęciu trójzaborowym

Zabór austriacki (Galicja) Partie o zabarwieniu socjalistycznym, najpierw w ramach Socjaldemokratycznej Partii Austrii, od 1892 we Lwowie Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna - z programem zbieżnym z SPA, której była częścią: reforma prawa wyborczego, 8.

Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PARTIE ROBOTNICZE: PPR i PPS (lubelska)

W grudniu 1945 roku odbył się I Zjazd Polskiej Partii Robotniczej. Pozycje najsilniejszej partii PPR zdobywała na ziemiach zachodnich i północnych.

Partie polityczne - Informacje Ogólne

Funkcje systemu partyjnego: wyłanianie i zmiana ekip rządzących, potwierdzenie praworządności władzy państwowej, jest płaszczyzną konfrontacji programów partii politycznych, kształtuje kulturę polityczną.

Ideologia liberalna

Ideologia liberalna rodzi się w XVII w.

USTAWA O PARTIACH POLITYCZNYCH

Sąd wydaje postanowienie o odmowie wpisy partii do ewidencji W razie powstania wątpliwości co do zgodności z konstytucją celu lub zasad działania partii określonych w statucie lub programie Sąd zawiesza postępowanie i występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności celu partii polit.

Wolność tworzenia i działania partii politycznych i jej konstytucyjne ograniczenia

Partia polityczna aby zostać za taką uznana przez prawo, musi zostać wpisana do ewidencji partii politycznych. Wolność tworzenia partii politycznych nie ma jednak charakteru nieograniczonego.

Liberalna myśl ekonomiczna i jej przedstawiciele

Say uważał natomiast że najlepszym podatkiem jest podatek umiarkowany, a najlepszy plan finansowy polega na małym wydatkowaniu - Leseferyzm Założenia polityki liberalnej: - neutralna polityka podatkowa - wysokość opodatkowania społeczeństwa nie powinna hamować aktywności gospodarczej i zdolności gospodarstw domowych do oszczędzania - podatki pośrednie dla pracowników najemnych w celu zwiększenia możliwości przedsiębiorców w inwestowaniu i ...

Wymogi towarzyszące zakładaniu i funkcjonowaniu partii politycznych

13 K, zakazy te odnoszą się do: programowo – ideologicznego charakteru partii – zakazane jest istnienie partii politycznych: odwołujących się w swych programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, metod i zasad organizacyjnych partii – zakazane jest istnienie partii ...