LIDER PRZYSZŁOŚCI - Inteligencja emocjonalna

Owe elastyczność i otwartość są elementami składowymi Inteligencji Emocjonalnej. Twórca koncepcji IE – Daniel Goleman twierdzi, ze jest ona umiejętnością wyuczalną – podaje nawet szereg technik jej stymulacji i rozwoju, do których punktem wyjścia jest model samorozwoju Richarda Boyatzisa...

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm

 Na  początku XX wieku w Cambridge i Oxford w Anglii pojawiła się filozofia, w której dominowało pytanie: co naprawdę wiemy? Nazwano ją z czasem „brytyjską szkołą analityczną” lub „brytyjską szkołą realistyczną”, bo jej filozofowie uznawali, że świat, w którym żyjemy, istnieje realnie, niezależnie...

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Ontologia

G. E. Moore w pracy pt. Z głównych zagadnień filozofii wyjaśnia pojęcie „filozofii”. Jego zdaniem to  nauka, która zawiera opis całości Wszechświata, przedstawia - jak pisał – „ogólny opis całokształtu Wszechświata”. Ów ogólny opis jest ważny, bo szkic całego zakresu tematu pozwala ujawnić sposoby...

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Gnoseologia

Istnieje wiedza o przedmiotach materialnych, wiedza otrzymywana za pośrednictwem zmysłów. Uzupełniamy ją dzięki bezpośredniemu zetknięciu się zmysłu z przedmiotem materialnym, dzięki pamięci, którą posiadamy i dzięki której „przypominamy sobie istnienie przedmiotów materialnych, których już nie...

Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Antropologia

 Moore  pozostawił szereg prac, wypowiedzi mieszczących się w zakresie etyki. „Etyka - powiadał - jest przedmiotem, wobec którego nadal utrzymuje się ogromna rozbieżność opinii”. Ale większość zgadza się z tym,  że są czyny, których należy unikać, że w powtarzających się sytuacjach życiowych „z...

Elityzm w doktrynie liberalnej i konserwatywnej

                 Liberalizm:    Elityzm podważał założenia klasycznej liberalnej myśli demokratycznej.

Czteroelementowa procedura strategicznego usytuowania partii politycznej na rynku wyborczym G. A. Mausera

1) podmiotowy zakres- partia powinna dokładnie określić pola współzawodnictwa ( nazwiska konkurentów, ich wizerunki i odbiór społeczny-> czy zbliżają się do miana kandydata idealnego); 2)mapa percepcji- zbudować mapę percepcji wyborców i ustalić w jaki sposób klasyfikują oni kandydatów i jakie ich cechy uważają za istotne; 3)mapa współzawodnictwa- stworzyć/ ustalić preferencje wyborców i to, którzy ...

Katza trójelementowa charakterystyka form wewnętrznego sposobu zorganizowania partii

1 forma organizacji aktywności reprezentantów obecność reprezentantów partii w konstytucyjnych organach państwowych daje jej możliwość dysponowania określonymi zasobami, które mogą zostać wykorzystane w polityce wewnątrzpartyjnej przedstawiciele partii uczestniczą w procesie podejmowania decyzji państwowych, a wiec mają wpływ na ich treść partie kontrolują stanowiska publiczne i posługują się ...

CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA?

* Wg ustawy o partiach politycznych: partia polityczna to dobrowolna organizacja, występująca pod określoną nazwą i stawiająca sobie za zadanie udział w życiu publicznym poprzez wywieranie wpływu metodami demokratycznymi na kształt polityki państwa lub sprawowaniu władzy publicznej.

FUNKCJA SPOŁECZNA PARTII POLITYCZNYCH

Co więcej, proces kształtowania się partii i systemu wyborczego w Europie Zachodniej opierał się na tworzeniu silnych sojuszy wyborczych między partią a określoną grupą społeczną, a apel programowy tej pierwszej był odbiciem interesów drugiej.

FUNCJA PAŃSTWOWO – PUBLICZNĄ PARTII POLITYCZNYCH

Jeżeli partia jest w stanie stworzyć jednopartyjny gabinet, a w dodatku dysponuje absolutną większością w parlamencie, to jej liderzy posiadają znaczny zakres swobody w kształtowaniu polityki państwa i obsadzaniu stanowisk publicznych.

FUNKCJA ORGANIZACYJNA PARTII POLITYCZNYCH

Chcąc realizować określone funkcje społeczne czy państwowo – publiczne liderzy partyjni muszą dbać o zdolności organizacyjne partii.

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO PARTYCYPACYJNE

Jt to uczestnictwo bierne (gdy partia reprezentuje wyborcę na określonych forach) i czynne (wyborca angażuje się w działalność partii, lub gdy oddaje na nią głos).

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO WYBORCZE

Chodzi o to, że liderzy partyjni biorą udział w nominowaniu kandydatów przystępujących do walki wyborczej, kontrolują przebieg kampanii, następnie sprawdzają reprezentantów zasiadających w ciałach przedstawicielskich pod kątem realizacji programu partii oraz czy są wobec niej lojalni.

PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO KLIENTELISTYCZNE

Partia tworzy klientelę wyborczą, która pod względem składu jt dosyć przypadkowa, czyli nie jt to jakaś jednorodna grupa społeczna, leczy wyborcy, którzy głosują w zamian za spełnienie oczekiwanych korzyści. Taka partia nie ma własnej bazy wyborczej, kształtuje ją podczas kampanii wyborczej.

GENETYCZNY MODEL POWSTAWANIA PARTII WG DUVERGERA

W jego koncepcji pojawiło się rozróżnienie pomiędzy partiami wewnętrznie tworzonymi przez ustabilizowane elity polityczne, a więc ukształtowanymi na forum istniejących wówczas parlamentów, w warunkach nie istnienia powszechnego prawa wyborczego (uwagę tę można odnieść do brytyjskich Wigów i Torysów) a partiami zewnętrznie tworzonymi, będącymi pierwotnie formą organizacji grup społecznych, pozbawionych praw politycznych i ...

ETAPY PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII POLITYCZNEJ

- partie notabli; - powstanie partii chadeckich w drugiej połowie XIX wieku; - relacje pomiędzy instytucjami a organizacjami; - instytucje mają dużą inercję.

OMÓW DWA WYMIARY OCENY ROZMIARU PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII

Poziom systemowości odnosi się do wewnętrznej spoistości organizacyjnej partii. Systemowość rośnie, gdy nasilają się więzy współzależności między grupami wewnętrznymi, a to przynosi partii szereg korzyści.

PIĘĆ WSKAŹNIKÓW ZAKRESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII

Partie zamknięte są bardziej zinstytucjonalizowane, przez co trudniej przebić się tam liderom grup interesu, zaś w partiach otwartych łatwiej liderzy grup interesu mogą realizować swe strategie.

SCHARAKTERYZUJ CECHY PARTII MASOWYCH

Drogi awansu w partiach masowych przypominały drogi awansu w biurokracji poprzez forsowanie poszczególnych szczebli organizacyjnych przez działaczy partyjnych. Partie masowe określamy czasem mianem „partii wyznawców”.