Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...

Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Wspólnota Narodów (brytyjska) – Commonwealth

brytyjskiej Wspólnoty Narodów, po drugiej wojnie światowej – Wspólnota Narodów; - W skład wchodzą dominia, republiki i samodzielne monarchie, które łączy uznanie monarchy brytyjskiego za głowę państwa (dominia – na zasadzie unii personalnej lub za głowę Wspólnoty; całkowita równość w stosunkach, nieograniczone zdolności do czynności prawnych (mogą zawierać umowy międzynarodowe, korzystają z prawa ...

Polityka w Polsce XX wieku - LOSY INNYCH PARTII

Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL – Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi – odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

Myśl polityczna Maxa Webera - Partie polityczne

SPD Zrodziło to reakcję partii będących u władzy => partie liberalne i konserwatywne zaczęły adresować swe działania do klas średnich, które nie są związane z ruchem robotniczym.

Partie polityczne a grupy interesu

Z uwagi na kryterium prawne - partia to organizacja , o której prawo reguluje , że jest partia polityczną. Inne definicje partii : l.

Partie polityczne a grupy interesu - Geneza i rozwój partii

Pierwsze partie polityczne powstały w Anglii w XVIII w. Rozwój partii politycznych był podyktowany rozwojem prawa wyborczego oraz zwiększaniem się uprawnień parlamentu.

Partie polityczne a grupy interesu - Klasyfikacja partii (rodzaje)

sympatycy partii - Partie komitetowe- (republikańska i demokratyczna w USA) członkostwo nie jest rejestrowane, zostaje się członkiem partii poprzez udział w prawyborach- wewnętrzne wybory partyjne organizowane przez państwo w USA.

Partie polityczne a grupy interesu - Historyczna klasyfikacja partii

Ideologiczna klasyfikacja partii ; konserwatywne , liberalne, komunistyczne, socjalistyczne, demokratyczne, chrześcijańskie, faszystowskie.

Partie polityczne a grupy interesu - Podział ze wzgl. na miejsce w systemie politycznym

lewicowe (radykałowie),

centrowe ....

prawicowe ( liberałowie, konserwatyści-spowalniające procesy przemian).

Partie polityczne a grupy interesu - Funkcje partii

żywiołowy - rządzi często przypadek - centralne organizacje partii wybierają kandydatów - decydują organy partii lokalnych, - demokratyczny - wszyscy członkowie partii decydują : bezpośrednio lub pośrednio.

Ruch polityczny a partia polityczna

Partia polityczna: Organizacja rządowa Organizacja społeczna o określonym programie politycznym Mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie władzy Sprawowanie władzy lub wywieranie na nią wpływu.

Pozycja monarchy w systemie brytyjskim

Monarcha jest głową państwa, głową kościoła anglikańskiego w Anglii i prezbitańskiego w Szkocji, jest symbolem więzi Brytyjskiej Wspólnoty, król nigdy nie czyni źle, nie działa sam, Prerogatywy: zwoływanie i rozwiązywanie parlamentu, powoływanie i odwoływanie premiera i członków rządu, kreowanie nowych parów, mianowanie dostojników kościoła, nadawanie odznaczeń i orderów, stosowanie prawa łaski, zatwierdzenie ustaw i ...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii

amerykańskich,-bierne prawo wyborcze - senat każdy stan dysponuje dwoma miejscami, kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować Izba Reprezentantów prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują -okręgi są ...

Prawo wyborcze USA i specyfika partii amerykańskich

- bierne prawo wyborcze  • Senat: każdy stan dysponuje dwoma miejscami; kandydować mogą osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 9 lat i zamieszkują w stanie, który chcą reprezentować • Izba Reprezentantów: prawo kandydowania przysługuje osobom, które ukończyły 25 lat, są obywatelami amerykańskimi co najmniej od 7 lat oraz zamieszkują w stanie, który reprezentują • okręgi są ...

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY (EOQ)

Chcąc znaleźć minimum tej funkcji, oblicza się jej pochodną ze względu na zmienną Q i przyrównuje wartość pochodnej do zera: C'p (Q) = Cp / 2 - F (S / Q2), Cp / 2 - F (S / Q2) = 0Po przekształceniu otrzymuje się wzór na optymalną wielkość partii dostawy (Q*):Q* = Jak wynika z powyższej formuły, ekonomicznie uzasadniona wielkość partii dostawy (Q*) jest funkcją trzech zmiennych: • okresowego zapotrzebowania na materiały (S), • ...

METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW - MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PARTII DOSTAWY Z UWZGLĘDNIENIEM DYSKONTA

Jeżeli łączne koszty zapasów z uwzględnieniem dyskonta (Ctd) są niższe od łącznych kosztów (Ct0) dla ekonomicznie uzasadnionej wielkości partii dostawy (Q*), to akceptuje się propozycje zakupów większej partii dostaw.

LIDER PRZYSZŁOŚCI

Odpowiedź na pytanie „Czy każdy człowiek może być liderem?

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Znacząca rola wrodzonych bądź wykształconych zdolności

W zależności od sytuacji w zespole, organizacji i w jej otoczeniu zewnętrznym, będziemy poszukiwać lidera o konkretnym stylu kierowania.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Demokrata, dyktator a może poganiacz

Jeśli jest nim łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność, to preferowanym stylem przewodzenia będzie lider Afiliacyjny, który zarządza harmonijnie budując więzi międzyludzkie.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Zmiana stylu zarządzania

Ponieważ otoczenie zewnętrzne organizacji, jak i ona sama podlegają nieustannym, dynamicznym zmianom, w zasadzie każdy lider powinien dysponować wszystkimi kompetencjami predestynującymi go do przyjmowania różnych stylów kierowania w zależności od sytuacji oraz elastycznością i otwartością na zmiany, które pozwolą mu szybko i skutecznie zmieniać styl dążąc do optymalnej realizacji zadań.