Liderzy Brytyjskiej Partii Liberalnej

Liderzy Brytyjskiej Partii Liberalnej

Czytaj Dalej

RODZINA PARTII LIBERALNYCH

Są 2 rodzaje tożsamości partii liberalnych: a) prawicowa (współczesny, konserwatywny, neoklasyczny, neoliberalizm) – sięga do pierwszych pism liberałów (Smith) i współczesnych (Hayek) => ortodoksja rynkowa.

Partie liberalne i ich rola w rywalizacji wyborczej

Chorwackie Centrum Demokratyczne, Litewska Unia Centrum, Polska- PO - Ich naturalnym sojusznikiem są partie konserwatywne ( w tym także nacjonalistyczne) oraz chrześcijańsko- demokratyczne Średnie poparcie dla partii liberalnych to w Polsce 15,5%, na Łotwie 23,5%, w Słowenii 27,4% ale już w Czechach i Rumunii niecałe 12%.

ARRAS - atak brytyjski 1940 r.

Na szczęście dla BrytyjczykówRommel nie zorientował się, jaknieliczne są wojska atakujących,i dlatego ograniczył działania swo­ich jednostek do odparcia ataku,używając do walki z brytyjskimiczołgami armat przeciwlotniczychkal.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

wzrosła rola Dalekiego i Środkowego Wschodu, gdzie główną bazą wojsk brytyjskich stały się Indie. oddziały armii brytyjskiej brały udział we wszystkich więk­szych operacjach alianckich (lądo­wanie w Afryce Północnej, Sycylii, Włoszech i Normandii).

BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. żołnierzy brytyjskich oraz 20 tys.

RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

lotnictwo brytyjskie (i amerykań­skie) uzyskało zdecydowaną prze­wagę nad Luftwaffe, co miało ol­brzymi wpływ na przebieg działań lądowych.

ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

na Dalekim Wschodzie brytyjskie siły morskie ograniczały swoją działalność do rejonu Oceanu Indyjskiego (ochro­na linii żeglugowych). Dopiero po odniesieniu zwycięstwa na Atlan­tyku okręty brytyjskie w 1944 r.

Imperium brytyjskie w 1914 r.

Było ono podobne do ateńskiego imperium morskiego; spoidłem była flota brytyjska.

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

W tym ostatnim sensie brytyjski myśliciel kontynuował linię zapoczątkowaną przełomem Kartezjusza, który radykalnie oddzielił sferę bytu od sfery myślenia.

Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej

Czynniki wpływające na partie produkcyjne: czynniki przemawiające za zwiększeniem partii produkcyjnych: zmniejszenie czasu (przygotowawczo – zakończeniowego) przypadającego na jednostkę – im dłuższa partia tym mniejszy czas wyższe wykorzystanie czasu pracy stanowiska dla celu produkcyjnego wyższa wydajność i poprawa jakości produktów wskutek nabierania przez wykonawców wprawy.

Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna powtarzana.

Sposoby przebiegów partii produkcyjnych w procesie produkcyjnym.

Dla sprawności przebiegów partii produkcyjnych ma istotne znaczenie również stanowisko robocze ze swoją specyfikacją.

Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

Wady wariantu brytyjskiego: a) wybrana reprezentacja nie jest odbiciem społecznym.

Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Partią socjalistyczną była PPS- Polska Partia Socjalistyczna (1892) Socjalizm był bardzo zróżnicowany: presocjalizm, socjalizm polistopadowy, socjalizm patriotyczny, socjalizm marksistowski, socjalizm bezpaństwowy, anarchizm, rewolucyjny syndykalizm, socjalizm chrześcijański, socjalizm etyczny, socjalizm humanistyczny.

Polska myśl konserwatywna, reprezentujące ja partie i główni działacze do 1939r.

W okresie II RP konserwatyzm to grupka małych partyjek, które naciskały na władze, aby nie dopuszczono do reformy rolnej.

Polska myśl liberalna, reprezentujące ją środowiska i główne postacie do 1939r.

Liberalizm jest to ruch umysłowy i intelektualny, który pojawił się w Królestwie polskim po 1815 roku, ale nigdy nie wytworzyć ruchu politycznego. Był ruchem o dość wąskiej podstawie społecznej. Promotorzy polskiego liberalizmu zajmowali się kwestiami ekonomicznymi i społecznymi a nie politycznymi...

Polska myśl Chrześcijańsko - Demokratyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Tworząc doktrynę chrześcijańskiej demokracji czerpano z dwóch źródeł: społecznej nauki Kościoła katolickiego oraz kierunku filozoficznego zwanego personalizmem.

Z punktu widzenia chrześcijańskiej demokracji człowiek postrzegany jest jako członek wielu wspólnot, z których najważniejsza jest rodzina...

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Ruch ludowy Opierał się na masie chłopskiej i był specyficzny.

Chłopi długo żyli w uciśnieniu, byli niewykształceni, zacofani i wrogo nastawieni do dworu. Zła pozycja ekonomiczna i kulturalna chłopstwa nie zachęcała inteligencji do zajmowania się jego sprawami.

Najwcześniej rozwinęła się myśl...

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

W okresie przedmajowym ZLN jako partia skupiał głównie swoją uwagę na propagandzie przedwyborczej, co nie wymagało bardzo rozbudowanego aparatu organizacyjnego ani stałej mobilności.