Liderzy Brytyjskiej Partii Konserwatywnej

Liderzy Brytyjskiej Partii Konserwatywnej

Czytaj Dalej

RODZINA PARTII KONSERWATYWNYCH

Fianna Fail (Irlandia), Partia Konserwatywna (Wielka Brytania). Są też wysoko relewantne rządowo; b) populistyczne partie konserwatywne – skrajne interpretacje bieżących trudności gospodarczych oraz politycznych wyzwań stojących przed społecznością.

ARRAS - atak brytyjski 1940 r.

Na szczęście dla BrytyjczykówRommel nie zorientował się, jaknieliczne są wojska atakujących,i dlatego ograniczył działania swo­ich jednostek do odparcia ataku,używając do walki z brytyjskimiczołgami armat przeciwlotniczychkal.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

wzrosła rola Dalekiego i Środkowego Wschodu, gdzie główną bazą wojsk brytyjskich stały się Indie. oddziały armii brytyjskiej brały udział we wszystkich więk­szych operacjach alianckich (lądo­wanie w Afryce Północnej, Sycylii, Włoszech i Normandii).

BRYTYJSKI KORPUS EKSPEDYCYJNY (British Expeditionary Force - BEF) - jednostka

Wojska brytyjskie skierowane w 1939 r. żołnierzy brytyjskich oraz 20 tys.

RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

lotnictwo brytyjskie (i amerykań­skie) uzyskało zdecydowaną prze­wagę nad Luftwaffe, co miało ol­brzymi wpływ na przebieg działań lądowych.

ROYAL NAVY - brytyjska marynarka wojenna

na Dalekim Wschodzie brytyjskie siły morskie ograniczały swoją działalność do rejonu Oceanu Indyjskiego (ochro­na linii żeglugowych). Dopiero po odniesieniu zwycięstwa na Atlan­tyku okręty brytyjskie w 1944 r.

Imperium brytyjskie w 1914 r.

Było ono podobne do ateńskiego imperium morskiego; spoidłem była flota brytyjska.

Konserwatywna strategia zarządzania pasywami

Polega na zmniejszeniu roli kapitału obcego krótkoterminowego w źródłach finansowania majątku firmy. Dzięki zastosowaniu powyższej strategii zmniejsza się zapotrzebowanie na gotówkę, ale aktywa bieżące finansowane sana ogół droższym kapitałem stałym. Minimalizuje się ryzyko utraty płynności...

Empiryzm brytyjski (J. Locke, G. Berkeley, D. Hume)

W tym ostatnim sensie brytyjski myśliciel kontynuował linię zapoczątkowaną przełomem Kartezjusza, który radykalnie oddzielił sferę bytu od sfery myślenia.

Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej

Czynniki wpływające na partie produkcyjne: czynniki przemawiające za zwiększeniem partii produkcyjnych: zmniejszenie czasu (przygotowawczo – zakończeniowego) przypadającego na jednostkę – im dłuższa partia tym mniejszy czas wyższe wykorzystanie czasu pracy stanowiska dla celu produkcyjnego wyższa wydajność i poprawa jakości produktów wskutek nabierania przez wykonawców wprawy.

Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna powtarzana.

Sposoby przebiegów partii produkcyjnych w procesie produkcyjnym.

Dla sprawności przebiegów partii produkcyjnych ma istotne znaczenie również stanowisko robocze ze swoją specyfikacją.

Wariant brytyjski (system wyborczy względny)

Wady wariantu brytyjskiego: a) wybrana reprezentacja nie jest odbiciem społecznym.

Polska myśl socjalistyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Partią socjalistyczną była PPS- Polska Partia Socjalistyczna (1892) Socjalizm był bardzo zróżnicowany: presocjalizm, socjalizm polistopadowy, socjalizm patriotyczny, socjalizm marksistowski, socjalizm bezpaństwowy, anarchizm, rewolucyjny syndykalizm, socjalizm chrześcijański, socjalizm etyczny, socjalizm humanistyczny.

Polska myśl konserwatywna, reprezentujące ja partie i główni działacze do 1939r.

W okresie II RP konserwatyzm to grupka małych partyjek, które naciskały na władze, aby nie dopuszczono do reformy rolnej.

Polska myśl Chrześcijańsko - Demokratyczna, reprezentujące ją partie i główni działacze do 1939r.

Tworząc doktrynę chrześcijańskiej demokracji czerpano z dwóch źródeł: społecznej nauki Kościoła katolickiego oraz kierunku filozoficznego zwanego personalizmem.

Z punktu widzenia chrześcijańskiej demokracji człowiek postrzegany jest jako członek wielu wspólnot, z których najważniejsza jest rodzina...

Myśl ruchu ludowego, reprezentujące go partie i główni działacze

Ruch ludowy Opierał się na masie chłopskiej i był specyficzny.

Chłopi długo żyli w uciśnieniu, byli niewykształceni, zacofani i wrogo nastawieni do dworu. Zła pozycja ekonomiczna i kulturalna chłopstwa nie zachęcała inteligencji do zajmowania się jego sprawami.

Najwcześniej rozwinęła się myśl...

Związek Ludowo - Narodowy, partie nacjonalistyczne

W okresie przedmajowym ZLN jako partia skupiał głównie swoją uwagę na propagandzie przedwyborczej, co nie wymagało bardzo rozbudowanego aparatu organizacyjnego ani stałej mobilności.

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Głównym zagadnieniem przez cały okres II RP należało rozwiązanie problemu narodowościowego:

Polacy stanowili 65%, dominowali w obszarze centralnym i północno- wschodnimUkraińcy stanowili ok. 5 mln(16%), Białorusini 5 %, Wołyń, Polesie, Galicja Wschodnia

Mniejszość żydowska ok.3,1 mln(10%)- Warszawa...