Lider rynkowy

Czytaj Dalej

Strategie liderów rynkowych

W wielu branżach działa firma, która jest uznawana za lidera rynkowego. Wśród najbardziej znanych liderów rynkowych można wymienić General Motors (samochody).

LIDER RYNKOWY

Przywódca rynkowy, który konstruuje strategie zmierzające do powiększeniarynku (—> strategia lidera rynkowego) i wielkości sprzedaży poprzez wywołanienowych potrzeb, pozyskanie nowych klientów i zwiększenie popytu.

STRATEGIA LIDERA RYNKOWEGO

dąży do utrzymania lubumocnienia zajmowanej pozycji rynkowej przez aktywne oddziaływanie na rynek(powiększanie rynku i intensyfikację popytu), politykę innowacyjną w dziedziniekształtowania produktów oraz innych instrumentów marketingowych, a takżeprzez odpowiednie reagowanie na działania podejmowane przez firmy konkuren-cyjne.

Premia za ryzyko rynkowe

Wielkość nadwyżki nad stopą wolna od ryzyka, potrzebna do skłonienia przeciętnego inwestora do wejścia na rynek.

Kim są pośrednicy rynkowi

Są to te podmioty, którzy pomagają przedsiębiorstwu w promocji, sprzedaży,dystrybucji, transporcie i składowaniu. Zajmują się najczęściej fizyczną dystrybucję. Sątu także pośrednicy sprzedaży i instytucje finansowe (głównie banki i agen-cje ubezpieczeniowe).

Potrzeba informacji rynkowych

Badania rynkowe są powiązane z makro i mikroekonomią oraz badaniami marketingowymi. Makro i mikroekonomia stwa-rzają podstawy do analizy rynku i badań rynkowych, zaś badania rynkowe sąprzesłanką dla badań marketingowych.

Decyzje a informacja rynkowa (marketingowa)

System informacji rynkowej jest zatem zbiorem informacji, których treść,strukturę, zasięg i zakres wyznaczają potrzeby i możliwości podmiotów rynkowych. Wszelkie badania (rynkowe, marketingowe) prowadzone przez współczesne fir-my muszą być podporządkowane modelom decyzyjnym tych firm.

System informacji rynkowej (marketingowej)

Wiedząc, iż informacje marketingowe są niezbędne do podejmowania optymalnych decyzji w przedsiębiorstwie, od wielu lat próbuje się budować modelowesystemy takich informacji. Konstrukcja systemu informacji zależy od kilku istotnych czynników, a mianowicie od:

struktury decyzji podejmowanych przez...

Funkcje systemu informacji rynkowej (marketingowej)

zbierania i gromadzenia danych,

przetwarzania danych,

analizy danych,

przechowywania i odzyskiwania danych,

oceny informacji,

przekazywania informacji zainteresowanym członkom kierownictwa przedsiębiorstwa.

System ten powinien być częścią globalnego systemu...

Przedmiot badań rynkowych i marketingowych

Z kolei badania rynkowe określa się najczęściej jako „oparte na naukowychpodstawach rozpoznania mechanizmu rynkowego, jego struktury i stanu rozwojujego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji".

Ewolucja zarządzania finansowego w gospodarce rynkowej

 

Przełom XIX/XX – gromadzenie kapitału, fuzje i połączenia przedsiębiorstw, potrzeba określenia i zabezpieczenia praw różnych grup udziałowców.

Okres wielkiego kryzysu – lata 30-te (fala bankructw, upadłości przedsiębiorstw, niewypłacalności) nie zmieniły zasadniczego podejścia do nauczania...

Ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa

nie powstaje w każdych warunkach rynkowych, powstaje on w takich warunkach rynkowych , które sprzyjają wykształcaniu się orientacji rynkowej w działaniu przedsiebiorstw.

Strategia luk rynkowych

  Przedsiębiorstwa, które nie chcą się wycofać z rynku ale nie dysponują środkami do walki szukają luk rynkowych. Luka rynkowa dotyczy zwykle wyrobów mało skomplikowanych.

Tworzenie dochodu narodowego w gospodarce rynkowej

Wzrost cen rynkowych stwarzałby wówczas wrażenie wzrostu dochodu narodowego, chociaż jego wielkość nie uległaby zmianie.

Podstawowe struktury rynkowe

Stąd struktura rynkowa może być opisana różnymi kategoriami, np. Rzeczą bardzo trudną jest określenie dokładnych granic pomiędzy wymienionymi strukturami rynkowymi.

Rynek i gospodarka rynkowa

Proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach

>

Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają

Powstaje w odpowiedzi na rzadkość zasobów i dóbr

 

GOSPODARKA RYNKOWA

  Gospodarka rynkowa to taki układ stosunków ekonomiczno-społecznych w kraju, w którym dominuje własność prywatna czynników produkcji i rynkowa alokacja zasobów.