Lider Opozycji (Wielka Brytania)

Lider Opozycji (Wielka Brytania)

Czytaj Dalej

JERZY VI (1895-1952) - król Wielkiej Brytanii

Odziedziczył tron w 1936 r. po abdykacji starszego brata Edwar­da VIII, który ze względu na plany małżeńskie wobec pani Simpson zrzekł się korony.

Jerzy VI stał się dla społeczeństwa brytyjskiego symbolem walki o wolność. Był stałym gościem jednostek wojsko­wych. W okresie największego zagrożenia...

WIELKA BRYTANIA 1939-45

Wobec załamywania się Francji pre­mier Władysław Sikorski zawarł ust­ne porozumienie z premierem Win-stonem Churchillem w sprawie prze­niesienia polskiego wojska i władz na terytorium Wielkiej Brytanii. Z Fran­cji ewakuowano 19 451 żołnierzy oraz ok. 3 tys. osób cywilnych; łącz­nie na terytorium...

Różnice między systemem parlamentarno – gabinetowym w Wielkiej Brytanii a systemem parlamentarno – gabinetowym w Polsce

Pozycja szefa rządu różnicuje te systemy. Dla rządu Wielkiej Brytanii jest monopolityczna, a w Polsce nie.

Wniosek 1: Premier jest przewodniczącym rządu. Dba on o techniczną stronę obrad.

Wniosek 2: Premier jest czymś więcej niż tylko szefem rządu. Jest szefem Rady Ministrów.

On może podejmować...

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI NIEMCY - WIELKA BRYTANIA

Nowa polityka niemiecka zakładała zmianę lidera w tej kwestii.

Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - STOSUNKI ROSJA - NIEMCY - AUSTRO-WĘGRY - ROSJA - WIELKA BRYTANIA

Polityka rosyjska kierowała się nie tylko przeciw Austro – Węgrą i Turcji, ale również państwami blisko związanym z Niemcami jak również przeciwko samym Niemcom i ich zapędom imperialistycznym w Azji Zachodniej. Antagonizm rosyjsko-austriacko- niemiecki przyczynił się do załagodzenia nieufnych stosunków...

Narodowe modele administracji publicznej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Francji

WIELKA BRYTANIA

Od lat ’70 w WB wdrażany jest program rządowy oparty na 6 filarach – działach sektora admin. pub.:

państwo - wdrażanie idei ograniczania (minimalizowania) roli państwa

autorytet polityczny – przywrócenie politycznego autorytetu admin.

kontrolę i finanse – zintensyfikowanie...

KOMISJA UE v Wielka Brytania (sprawa świateł samochodowych DIM - DIP)

Stan faktyczny: Wielka Brytania przyjęła regulację, zgodnie z którą wszystkie samochody W. Br. muszą być dodatkowo wyposażone w światła typu Dim-dip. Było to ukrytym zwalczaniem przypływu samochodów z zagranicy, które musiały automatycznie te światła zamontować, co wiązało się z dodatkowymi...

Istota systemu rządów parlamentarno – gabinetowych w Wielkiej Brytanii XIX w.

W XVII wieku w wyniku rewolucji burżuazyjnej odrzucono system władzy absolutnej i wzmocniła się pozycja organu ustawodawczego – parlamentu. W wieku XVIII  wykształciła się tam odpowiedzialność konstytucyjna i polityczna ministrów. System sprawowania władzy zaczął się opierać na ścisłym...

Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w XIX w.

Anglia do końca XIX wieku stanowiła przykład kraju, którego administracja terytorialna opierała się wyłącznie  na organach samorządowych. Miały one szerokie uprawnienia , ewaluowały w kierunku decentralizacji. W XIX wieku przeprowadzono reformy samorządu lokalnego.

Odrębną organizację posiadał...

Bitwa o Wielką Brytanie

22 czerwca 1940 roku zostało podpisane francusko- niemieckie zawieszenie broni. Tym samym Europa Zachodnia była zajęta przez wojska III Rzeszy i ich siły sprzymierzone. Jedynym zagrożeniem w tym rejonie była Wielka Brytania, odzielona od Francji kanałem La Manche. To właśnie tam zostały przeniesione w...

Polityka Wielkiej Brytanii wobec problemów europejskich i światowych w XIX w.

Z okresu wojen napoleońskich Wielka Brytania wyszła jako zwycięskie mocarstwo, które najdłużej i najwytrwalej mobili-zowało siły koalicji europejskich do walki z Bonapartem. Zwycięskie zakończenie wysiłków dyplomatycznych, wojskowych i materialnych pod-niosło bardzo wysoko pozycję Anglii na arenie...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konflikt interesów kolonistów i Wielkiej Brytanii (geneza ruchu niepodległościowego)

Głównym powodem konfliktów między kolonistami a Anglią była różnica poglądów co do daleszego rozwoju kolonii. Osadnicy angielscy zwani amerykanami bardzo wcześnie zauważyli, iż podstawowym ich celem powinny być ekspansja na zachód, próba stworzenia więzi ekonomicznych i kulturowych pomiędzy koloniami...

Wielka Brytania

Pełna nazwa tego państwa brzmi : Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej . Jest to państwo "wyspiarskie" , które znajduje się w Północno - Zachodniej Europie . Jest otoczone od strony północno-zachodniej Oceanem Atlantyckim , od zachodniej Morzem Irlandzkim , i od wschodu jak i od...

Wielka Brytania - Ludność

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest krajem o wielkim potencjale ludnościowym. Na obszarze mniejszym o 20 % od Polski, zamieszkuje 57 mln osób. Struktura funkcjonalna tej ludności była następująca: osoby w wieku produkcyjnym (16-65 lat) stanowiły 50,7%, zaś w wieku powyżej 65...

Wielka Brytania - Ukształtowanie powierzchni

Wielka Brytania jest krajem bardzo zróżnicowanym pod względem budowy geologicznej. Najbardziej wyniesione są obszary starych fałdowań. Są to Góry Kaledońskie, Grampiany, Kambryjskie, a także Masyw Kumbrii, zwany Dystryktem Jeziornym. W tych górach występują szczyty powyżej 600 m. n.p.m. Najwyższym...

Wielka Brytania - Klimat

Pod względem klimatycznym Wielka Brytania jest obszarem wybitnie uprzywilejowanym, charakteryzującym się tzw. Dodatnią anomalią termiczną, oznaczającą, że temperatury zimy w Wielkiej Brytanii są znacznie wyższe niż na tych samych szerokościach geograficznych naszego globu. Średnie temperatury stycznia...

Wielka Brytania - Złoża naturalne

Wielka Brytania jest znana ze swoich ogromnych złóż surowców mineralnych, a szczególnie z zasobów węgla kamiennego, który występuje w środkowej części królestwa, południowej Szkocji i Walii. Oprócz węgla kamiennego w Wielkiej Brytanii występują rudy żelaza w środkowej Anglii oraz ropa naftowa i gaz...

Wielka Brytania - Gospodarka

Gospodarka Wielkiej Brytanii od czasów kolonialnych stanowiła podstawę ekonomicznej egzystencji dla Europy. Przejęcie kontroli nad morskimi szlakami handlowymi i ogromne kolonie przyniosły temu krajowi bogactwo i status wielkiego mocarstwa gospodarczego. Zgromadzony w ten sposób kapitał był podstawą...

Wielka Brytania - Rolnictwo

Rolnictwo Wielkiej Brytanii uwarunkowane jest przez następujące czynniki : zróżnicowane środowisko geograficzne, wielkość gospodarstw oraz rynki zbytu. Rolnicy uprawiający ziemię są tylko w 30 % właścicielami ziemi - są oni dzierżawcami ok. 30% gospodarstw rolnych to gospodarstwa 20-50 ha , a ok. 34% -...

Wielka Brytania - Przemysł

Surowce mineralne - przemysł wydobywczy. Wielka Brytania znana była ze swoich ogromnych złóż mineralnych takich jak rudy ołowiu i żelaza. Jednak w wyniku niskiej zyskowności górnictwa rud cynku, ołowiu, miedzi wydobywanie zaprzestało. Pozostało jedynie górnictwo rudy żelaza.

Ogromny regres przeżywa...