Liczność materii

Czytaj Dalej

Materia skondensowana

Kiedy pierwiastek lub związek chemiczny, będący w stanie gazowym lub ciekłym, zo-stanie dostatecznie ochłodzony to kondensuje czyli przechodzi do stanu stałego. Większość związków ma strukturę krystaliczną. Atomy ułożone są w powtarzający się regularny wzór zwany  siecią krystaliczną. Np. ziarna...

Trybunał Konstytucyjny (Włochy) – skład i materia jaką zajmuje się

Skład: 

- 15 członków, których powołują następujące podmioty: 1/3 powołuje prezydent, 1/3 parlament na wspólnym posiedzeniu izb, 1/3 wyższe sądownictwo powszechne i administracyjne

Na czym polega pluralistyczna koncepcja materii według Empedoklesa

Zaczął, bowiem szukać prostych składników materii i może być uważany za twórcę pojęcia pierwiastka.

CO TO ZNACZY MECHANISTYCZNE POJMOWANIE MATERII?

Kant pisał: „Początkiem świata jest wprawdzie Bóg, ale świat jako system kosmiczny można wytłumaczyć niezależnie i wyłącznie na podstawie naturalnego rozwoju i mechanistycznego działania sił zawartych w materi”.

Siłom tym zawdzięczają istnienie nie tylko planety i kula ziemska, lecz także wszystkie...

STRUKTURA BYTU LUDZKIEGO. DUCH I MATERIA W CZŁOWIEKU

Skomplikowana budowa człowieka nie jest łatwa do metafi-zycznego ujęcia. Natrafiamy tu na  ścisłe powiązanie elementów bytowo istotnie róŜnych. Ponadto stwierdzamy, iŜ człowiek jest nieprzypadkowo przyporządkowany transcendentnym względem jego doczesnej kondycji (naturalnego Ŝycia wewnątrz świata...

DUCH A MATERIA

Twierdzenie, Ŝe zmiany ilościowe materii wywołują skok jakościowy, wywołują zaistnienie niematerialnej własności lub czynności materii, jest wyraźnie sprzeczne z zasadą racji dostatecznej.

Budowa materii

a) Mol jest jednostką liczności materii.

Czym jest Antymateria

A teraz ciekawe pytanie dotyczace antymaterii, ktore zaprzata uwage fizykow: Jesli materia i antymateria sa prawie identyczne, a roznia sie ladunkiem, to dlaczego we wszechswiecie jest wiecej materii niz antymaterii?

Materia meteorytowa

Ciekawostka: gdy Ziemia przechodzi przez strugę materii meteorytowej świeżo pozostawioną przez jakąś kometę, mamy do czynienia z rojem meteorytów o dużej intensywności (deszcz meteorów).

Czym jest Materia

Hipoteza o atomowej strukturze materii jest bardzo stara. Filozof grecki Demokryt, żyjący około 400 lat przed narodzeniem Chrystusa, twierdził, że cała materia jest zbudowana z maleńkich cząsteczek.

Rozporządzenia (materia normowana)

Rozporządzenie jest źródłem prawa będącym jednocześnie formą działania adm. Im niższa jest pozycja organu stanowiącego ten akt w systemie organów adm., tym bardziej bezpośrednio służy on wykonywaniu zadań adm.

Rozporządzenie jest przydatne wówczas, gdy adm. w celu wykonania ustawy musi lub może...

Przemiana materii w komórce

Komórka pobiera ze swego otoczenia pewne substancje, które następnie przerabia i wbudowuje w czą-steczki swej protoplazmy, lub też magazynuje je jako materiał zapaso-wy, w komórce jajowej jako deutoplazm ę (żółtko). Równocześnie odbywa się wydalanie z komórki pewnych produktów chemicznej przemiany materii ; m.

Jaka jest budowa materii?

materia ognista"). Teoria Daltona o atomowej budowie materii zawierała twierdzenie o różnych masach atomów poszczególnych pierwiastków.

Stany skupienia materii

Wyróżniamy trzy podsta­wowe stany materii - stały, ciekły i lotny (gazo­wy). Jest to spowodowane tym, że materia zbudowana jest z atomów, zwykle zorganizowanych w grupy zwane cząsteczkami.

ANTYMATERIA

anti przeciw oraz materia), „Rodzaj" materii zbudowanej z -> antycząstek. (antyświaty) musiałyby jednak znajdować się w tak dużej odległości od skupisk materii, aby był wykluczony kontakt materii z a.

FORMA i MATERIA

—> K a n t ) , zaśw teologii (—» forma i materia II) na oznaczenie składnikówstrukturalnych obrzędów sakramentalnych.

FORMA i MATERIA - W FILOZOFII

są korelatamipojawiającymi się na przemian w dialektycznym rozwoju,stanowiąc o tożsamości podłoża (materia to prosta, nierozróżnialnaidentyczność; forma, wewn. Das Problem der Materie in der griechischen Philosophie.

FORMA i MATERIA - W TEOLOGII

Duns Szkot, który rozróżnił materię bliższąi czynność j a k o materię dalszą); jak w hilemorfizmie materiajest elementem nieokreślonym, możliwym, a forma elementem determinującym istotę rzeczy, czyli aktem, tak w sakramentachużyta rzecz (woda, chleb, wino, oliwa) zostajeokreślona jednoznacznie przez słowa, czyli formę (któraw sakramencie chrztu oznacza duchowe oczyszczenie i odrodzenie,w Eucharystii - przez słowa konsekracji - uobecnienieCiata i ...

ABSTRACTIO FORMAE A MATERIA

ABSTRACTIO FORMAE A MATERIA (nłc. = oddzie­lanie formy od materii) metaf.

ANTYMATERIA

materia) ang. Postać materii, którą przyjmowano do niedawna jedynie hipotetycznie, mia­nowicie na zasadzie podstawowego w te­orii cząstek prawa symetrii (P.