Licznik programu

Czytaj Dalej

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

Stanisław Staszic swoje poglądy i program społeczno-polityczny zawarł między innymi w poniższych utworach.

III programy uzdrowienia Rzeczypospolitej w świetle powieści "Przedwiośnie" S. Żeromskiego

Jest on zwolennikiem poglądu, że najpierw należy wzmocnić gospodarkę i zbudować mocne fundamenty kraju, a dopiero później myśleć o innych reformach i ewolucjach; - komunistyczną wizję rewolucji Lulka - jest to program zupełnie odmienny od propagowanego przez Gajowca, ponieważ ten głosi konieczność doprowadzenia w Polsce do komunistycznej rewolucji.

Manifesty i programy poetytckie dwudziestolecia międzywojennego

Program opierał się na eksperymentach formalnych - równoległym zapisie wersów, odrzuceniu ortogragfii; hasło: "słów na wolności" czyli uwolnionych reguł składni i logiki. Program: wizja sztuki uspołecznionej, której tematem głównym jest krytyka rzeczywistości, niesprawiedliwości społecznej.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Ponieważ pokój może być zagrożony kreśli program obrony państwa.

Program pracy logopedycznej

Program przeznaczony jest do realizacji w  pracy logopedycznej z dzieckiem z deficytami i zaburzeniami rozwojowymi.

PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Cele pośrednie: - indywidualizowanie pracy dydaktycznej pod kątem zainteresowań i możliwości uczniów, - poszerzanie treści programowych i pozaprogramowych, - inspirowanie uczniów zdolnych do aktywności twórczej i oryginalności myślenia, - poznanie przez uczniów samego siebie, swoich możliwości i kierowania własnym rozwojem, - wzbogacenie procesu kształcenia na lekcji, - tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój ...

Program ideowy polskiego romantyzmu na przykładzie wybranych ballad A. Mickiewicza.

”, w którym Mickiewicz przedstawia romantyczny program pojmowania rzeczywistości. Podobny program zawiera ballada „Lilie”.

RODZAJE TRUDNOŚCI W PRZYSWAJANIU PROGRAMÓW INFORMACJYJNYCH

Na uwagę jednak zasługuje fakt, że używanie w programach informacyjnych niejasnych cytatów polityków przeszkadza relatywnie najczęściej osobom z wyższym wykształceniem (65%), a im niższy poziom wykształcenia, tym skargi te są coraz to mniej liczne (do 40% wśród widzów z wykształceniem podstawowym).

Trzy programy uzdrowienia Polski w "Przedwiośniu"

Wprawdzie ukazuje pisarz jej ułomności, lecz na tle innych głosów w tej sprawie jest to najbardziej konkretny program.

Obecność programu pozytywizmu w literaturze tego okresu

"LALKA" B. Prusa:

• Praca jako najskuteczniejsza i najmniej krwawa droga utrzymania świadomości narodowej i odzyskania niepodległości  hasłem  sztandarowym polskich pozytywistów

- rozwój handlu przez Wokulskiego (dążenie do wzmocnienia polskiej  gospodarki).

•  Praca u podstaw

- nauczanie ludzi z...

Omówienie programu polskiego romantyzmu na podstawie ballady pt. "Romantyczność" i "Ody do młodości"

Jest wierszem programowym młodzieży - wyrósł z atmosfery środowiska filomatów.

Sofiści i ich program - Sofiści

Powstała w V w. p.n.e. w Atenach szkoła filozoficzna, której głównymi reprezentantami byli: Protagoras rozwijający teorię filozoficzną bytu i poznania oraz Gorgiasz proponujący nową koncepcję estetyczną.

Przedmiotem zainteresowania sofistów było nie tyle określenie natury świata, ile antropologia, w...

Sofiści i ich program - Protagoras z Abdery (ok. 480-410 p.n.e.)

Filozof grecki, jeden z czołowych sofistów. Dokonał przewrotu w myśli filozoficznej, kierując ją od kosmologii ku zagadnieniom antropologii. W latach dojrzałych przebywał w Atenach, należał do grona przyjaciół Peryklesa.

Napisał Rozprawę polemiczną o prawdzie i bycie, poza tym był autorem prac...

Sofiści i ich program - Gorgiasz z Leontinoj, Gorgias (ok. 483 - 375 p.n.e.)

Filozof grecki, słynny sofista i teoretyk wymowy. W 427 p.n.e. wysłany z poselstwem do Aten (w czasie wojny Syrakuz z Leontinoj) tam się osiedlił i prowadził nauczanie jako świetny mówca. Wprowadził do prozy greckiej wiele figur retorycznych.

W poglądach filozoficznych skłaniał się ku sceptycyzmowi...

PODSTAWY DLA PROJEKTOWANIA PROGRAMÓW WYNAGRADZANIA

Stopień, w jakim stosowane są w poszczególnych programach wynagradzania jest natomiast bardzo różny.

Program reform politycznych społecznych i ustrojowych w utworze Andrzeja Frycza Modrzewskiego „O poprawie Rzeczypospolitej”

Dzieło „O poprawie..” będące traktatem politycznym pisanym w języku łacińskim ukazało się w okrojonym wydaniu w roku 1551. Zawarł w nim pisarz projekt gruntownych reform, które wprowadzone w życie zmieniły by Polskę w kraj najbardziej postępowy w ówczesnym świecie. W pięciu księgach : „O...

Program reform w dziełach prekursorów oświeceniowych (Stanisław Leszczyński, Stanisław Konarski, bracia Załucsy) .

Od roku 1740- tj. od założenia pijarskiego Collegium Nobilium dla młodzieży szlacheckiej - rozpoczęła się w tym zakonie reforma szkolnictwa, do której w latach następnych dołączyli jezuici. W 1747 biblioteka prywatna braci Załuskich została przekształcona w pierwszą w Europie bibliotekę publiczną...

Program ideowy pokolenia młodych filaretów w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza

W „Odzie do młodości” Mickiewicz wyraził swój krytyczny stosunek do otaczjącego go świata. Świat ten został zbudowany przez pokolenie ludzi starych, a więc pokolenie dojrzałe poprzedzające jego pokolenie, czyli pokolenie młodych. „Oda do młodości” zaadresowana do pokolenia romantycznej młodzieży jest...