Liczebnik zbiorowy

Czytaj Dalej

Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

Fundamentem międzynarodowego systemu bezpieczeństwa są następujące zobowiązania: obowiązek regulowania sporów międzynarodowymi środkami pokojowymi, zakaz stosowania siły i groźby jej użycia, stosowanie środków zbiorowych wobec agresora.

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ a praktyka międzynarodowa

Procedura stosowania środków zbiorowych umożliwia zwołanie sesji nadzwyczajnej Zgromadzenia Ogólnego w ciągu 24 godzin, gdy zachodzi zagrożenie i naruszenie pokoju bądź akt agresji. Ta akcja wojskowa miała charakter zbiorowej interwencji.

Pojęcie negocjacji zbiorowych

  Negocjacjami zbiorowymi nazywamy wszelkie negocjacje, które mają miejsce między pracodawcą (ich grupą lub organizacją) i co najmniej jedną organizacją pracowników, w celu: Określenia warunków pracy i zatrudnienia Uregulowania stosunków między pracodawcami i pracownikami Uregulowania stosunków miedzy pracodawcami lub ich organizacjami a organizacją lub organizacjami pracowników W tak rozumianych ...

Modele negocjacji zbiorowych

  Cechy modelu: Jednoszczeblowość negocjacji Przewaga negocjacji na szczeblu przedsiębiorstwa Dominacja zakładowych układów zbiorowych Mały stopień uzwiązkowienia Niski stopień partycypacji pośredniej Partycypacja bezpośrednia Silna pozycja pionu ZZL Mały udział państwa   Cechy modelu: Wieloszczeblowość negocjacji (kraj, sektor, przedsiębiorstwo) - przy dominacji negocjacji ...

Układ zbiorowy pracy

  W związku z powyższym układ zbiorowy pracy może być dwojakiego rodzaju: Zakładowy, Zakładowy układ zbiorowy pracy ma odniesienie do wszystkich zakładów pracy z wyjątkiem jednostek państwowych sfery budżetowej oraz zakładów, w których związki zawodowe nie istnieją.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ŚWIETLE OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Samoobrona indywidualna i zbiorowa

Karty żadne postanowienie Karty nie narusza prawa każdego członka ONZ do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony przeciwko zbrojnej napaści.

Struktura psychiki (osobowości) według Junga (podświadomość indywidualna, zbiorowa, orientacje, postawy)

Podświadomość zbiorowa przejawia się w podstawowych jednostkach, które są zwane archetypami.

USŁUGI PUBLICZNE - CECHY JEDNOSTKI ZBIOROWEJ

- To zwykle organ adm. Państwowej, który sumuje i określa zapotrzebowanie swoich wyborców

- może stosować przymus aby egzekwować środki finansowe na usługi publiczne

- płaci jednostkom wytwórcy za dostarczenie dóbr publ.

-kontroluje wyniki jednostki wytwórczej

Zachowania zbiorowe

Klasyczna, wzorcowa odmiana zachowań zbiorowych występuje w tłumie. W tym sensie było to zachowanie zbiorowe.

Działania zbiorowe

Choć i tu, i tu rzuca się kamieniami i demoluje samochody, to rozróby kibiców piłkarskich są przykładem zachowania zbiorowego, a demonstracje antyglobalizacyjne przykładem działań zbiorowych.

Pokrewieństwo - Pokrewieństwo indywidualne i zbiorowe

Wszystkie te więzi i relacje tak indywidualne, jak i zbiorowe opierają się na pokrewieństwie i poczuciu po-krewieństwa.

Konsumpcja indywidualna i zbiorowa

Nawiązując do podwójnego zastosowania terminu konsumpcji indywidualnej, również konsumpcja zbiorowa zyskuje drugie znaczenie, którym jest konsumowanie produktów masowych, wykształcanych na wielką skalę i trafiających do szerokiego grona odbiorców.

Zachowania zbiorowe

zbiorowego nie są wyraźne - słabe lub nowo wytworzone normy społeczne Rodzaje zachowań zbiorowych: 1.

Przynależność klasowo - warstwowa jako czynnik warunkujący zachowania jednostkowe i zbiorowe

-  im wyższa klasa społ. tym mniejsza śmiertelność, dłuższa długość życia 

- im wyższa klasa społ. tym lepsze szanse dziecka na wysoką pozycję zawodową

- inne standardy wychowania dzieci (najw. kl. i śr. – najnowsze standardy)

- dobór partnera życiowego (z kl.- najczęściej, późniejszy wiek...

Świadomość społeczna, wyobrażenia zbiorowe, ideologie, doktryny

Całość utrwalonych i względnie stałych wyobrażeń, przekonań i uprzedzeń ponadjednostkowych, charakterystycznych dla członków określonej zbiorowości i przez nią wytworzonych.

Rola, znaczenie układów zbiorowych pracy

Uklady zbiorowe pracy sa istotnym instrumentem prawidlowego dostosowania sytuacji prawnej pracownikow do zroznicowanych warunkow pracy I wymaganych kwalifikacji, przyczyniajac sie do realizacji zasady rownego traktowania pracownikow.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy układów zbiorowych pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, uklad zbiorowy zawiera sie dla wszystkich pracownikow zatrudnionych przez pracodawcow, ktorzy zawarli uklad, chyba ze strony w ukladzie postanowia inaczej. Uklady zbiorowe nie moga obejmowac mianowanych pracownikow: urzedow panstwowych i samorzadowych oraz sedziow i prokuratorow.

Rodzaje, zakres podmiotowy i przedmiotowy i treść układów zbiorowych pracy

Układy zbiorowe mogą być zawierane dla pracowników jednego zakładu pracy lub kilku zakładów pracy tworzących jedną organizację gospodarczą, np.

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Rejestracja jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich zawieranych układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych do tych układów oraz porozumień o przystąpieniu do układu zbiorowego.