Zmiana liczby ludności miejskiej. Procesy Urbanizacji

Urbanizacja - proces polegajacy na zmianie sieci osadniczej, proces koncentracji ludnosci w miastach, rozwoj miast i koncentracja funkcji miejskich i rozprzestrzenianie sie tzw. miejskiego zycia.

Rozwoj procesow urbanizacyjnych wiaze sie z rozwojem nowoczesnego przemyslu. W Polsce rozwoj tych procesow przypada na...

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

W miarę wzrostu produkcji przeciętny koszt stały jest coraz niższy ze względu na to, że koszty stałe rozkładają się na coraz większą liczbę produktów.

Przedstaw związki pomiędzy przeciętnym kosztem zmiennym i przeciętnym kosztem całkowitym a kosztem marginalnym

Krzywa Km przecina krzywe Kc i Kz w punktach, w których krzywe te osiągają minimum punkt A i B. Dla jakiejkolwiek wielkości produkcji Q wysokość krzywej Kc jest sumą pionową krzywych Ks i Kz. Najważniejsze relacje między kosztem marginalnym a kosztami przeciętnymi:

---Km zrównuje się z Kc i Kz wówczas...

Kiedy stosujemy układ całkowicie losowy, a kiedy układ losowanych bloków?

W doświadczeniu 1no czynnikowym liczba wszystkich jednostek wynosi an (poziomów - liczba poziomów czynnika, n- liczba powtórzeń).

Wyjaśnij pojęcia: koszty jednostki gospodarczej, koszty wytworzenia produktów, koszty całkowite i koszty jednostkowe

Koszty jednostki gospodarczej są to wyrażone w pieniądzu nakłady ponoszone w związku z całością działalności danej jednostki lub wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych niższych szczebli. Można więc mówić np. o kosztach przedsiębiorstwa, kosztach zakładu, kosztach wydziału.

Koszty...

Jaka jest różnica pomiędzy całkowitą, a częściową poprawnością algorytmu?

Algorytm jest całkowicie poprawny względem warunku początkowego i końcowego, jeżeli dla każdych danych spełniających warunek początkowy, obliczenia kończą się i wyniki spełniają warunek końcowy.

Algorytm jest częściowo poprawny jeśli dla każdych obliczeń, które się kończą wynik jest poprawny...

Wzrastanie i liczba kości

W wieku późniejszym po połączeniu się nasad z trzonami liczba ta spada i wynosi u dorosłego 206, po czym wraz ze zrastaniem się kości czaszki w wieku późniejszym w dalszym ciągu się zmniejsza.

Zmienność liczby kręgów

Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów.

Liczba mięśni

I dlatego liczby mięśni poprzecznie prążkowanych podawane przez autorów znacznie się od siebie różnią; wahają się one mniej więcej w granicach od 300 do 500, a nawet więcej.

Zmniejszenie liczby zębów

u osobników z nadmiernym owłosieniem  (hypertńchosis), polegającym na zachowaniu i dalszym silnym rozwoju owłosienia embrionalnego (lanugo), często występuje zmniejszona liczba zębów i zachowują się zęby mleczne.

Liczba jajników

Jajniki, tak samo jak jądra, występują w liczbie dwóch, jeden dla strony prawej, drugi dla lewej.

Liczba gruczołów przytarczowych

Zwiększenie liczby gruczołów przytarczowyeh jest stosunkowo częste; może ono powstawać przez podział jednolitego zawiązku narządu. U szympansa cechą charakterystyczną jest duża zmienność pod względem liczby i położenia.

Liczba i położenie płatków półksiężycowatych

Liczba i położenie płatków półksiężycowatych jest wynikiem podziału pnia tętniczego w ciągu rozwoju osobniczego, o czym mowa była poprzednio.

Liczba atomowa

Liczbę protonów w atomie nazwano jego licz­bą atomową, a prawo okresowości przeformułowano w następujący sposób: „Jeżeli ułożyć pierwiastki według liczb atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo*'.

Jakie to formy odlewnicze całkowicie zamknięte?

Znacznie częściej odlew musi zostać wykonany w formie, której puste wnętrze jest całkowicie oto­czone ściankami. Aby taką formę wykonać, ubija się piasek wokół całego wzorca, a uzyskaną formę rozcina się tak, by można było wzorzec wyciągnąć. Uzyskuje się w ten sposób formę odlewniczą...

MNIEJSZA LICZBA NABYWCÓW

Sprzedawca na rynku przedsiębiorstw współpracuje zwykle z dużo mniejsza liczba nabywców niż sprzedawca na rynku konsumentów.

Liczba szczebli w kanale

Kanały marketingowe o większej liczbie szczebli również mają miejsce. Z punktu w idzenia producenta, wraz ze w zrostem liczby szczebli w kanale, coraz w iększym problemem staje się uzyskiwanie informacji o użytkownikach finalnych i kontrolowanie całego procesu.

Wyjaśnij pojęcia kosztów stałych, kosztów zmiennych i kosztów całkowitych

 

Koszty stałe to koszty, które nie zmieniają się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji, np.: amortyzacja, administracja, konserwacja, czynsze;

>

>

Co to są przeciętne koszty całkowite a co to są koszty krańcowe?

 

Przeciętne koszty całkowite to jednostkowe nakłady poniesione na wytworzenie jednostki produktu: Kp = Kc/Q (koszty całkowite przez wielkość produkcji);

>