WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

Liczbę organizmów oblicza się wg wzoru: Z = A x stopień rozcieńczenia; gdzie A = liczba koloni na płytce, Z = liczba organizmów Wynik podaje się w postaci potęgi dla liczb zawartych między 1,0 a 9,9, pomnożonych przez 10x – gdzie x jest odpowiednią potęgą.

Wzrost liczby ludności

Okazuje się, że w rozwoju ludzkości była nic jedna, lecz trzy fale wznoszące się, przy czym każda z nich odpowiada kolejnym przełomom technologicznym, które zwiększały możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności.

Liczba próbek i czas pobrania

Szansa na wykrycie czynnika zakaźnego wzrasta, gdy liczba pobranych próbek wynosi przynajmniej trzy na dobę. Optymalnie krew powinna być pobrana tuż przed wystąpieniem szczytu temperatury lub na szczycie, gdyż wtedy liczba drobnoustrojów w krążeniu jest największa.

Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

W sytuacji natomiast, gdy osoba badana nie wymienia minimalnej liczby nazwisk, przewidzianych w analizie danych socjometiycznych, można poprosić ją o uzupełnienie ich do liczby wymaganej.

Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

Standardami mleka, wg których kalibruje się aparaturę elektroniczną, są próbki mleka o znanej liczbie drobnoustrojów - sporządzone przy użyciu kultur liofilizowanych, bądź też płynnych standardów mleka o znanej i zróżnicowanej liczbie bakterii.

Zaburzenia liczby zębów

Zwiększenie liczby zębów (Mperdoncja) może być prawdziwe, gdy stwierdzamy większą liczbę zębów w porównaniu z normą, lub rzekome w przypadku przetrwania zęba mlecznego.