Liczba przestrzenna

Liczba przestrzenna

Czytaj Dalej

Liczby

 

0-null,

 1-eins, 

2-zwei,

3-drei, 

4-vier,

5-fünf,

6-sechs,

7-sieben,

8-acht,

9-neun,

10-zehn,

11-elf,

12-zwölf,

13-dreizehn,

14-vierzehn,

15-fünfzehn,

16-sechzehn,

17-siebzehn,

18-achtzehn,

19-neunzehn...

Liczby i godziny

 

14:00 oficialnie-Es ist genau vierzehn Uhr, 

potocznie-Es ist zwei. 

14:06.of-Es ist vierzehn Uhr sechs,

pot-Es ist sechs vor zwei.

14:15.of-Es ist vierzehn Uhr funf- zehn,

pot-Es ist viertel nach zwei.

14:25of-Es ist vierzehn Uhr funfundzwanzig,

pot-Es ist funf vor halb drei.

14:30of-Es ist vierzehn Uhr...

Liczba jako arché w filozofii pitagorejczyków

Widzieli w liczbach nieparzystych element czegoś nieokreślonego, a w parzystych - element czegoś określonego, zaś liczba jako synteza czegoś nieograniczonego w granicy może być elementem ograniczającym lub determinującym.

Mniejszości narodowe w II RP, ich rozmieszczenie terytorialne, liczba, polityka rządów i partii politycznych w stosunku do nich

Powinno się ograniczyć liczbę młodzieży żydowskiej na uczelniach i odsunąć Żydów z przemysłu i handlu.

Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego

Obliczoną sumę mnożymy przez liczbę 3, 3. Cyfra kontrolna to liczba, która uzupełnia liczbę wyznaczoną w punkcie 4 do pełnej dziesiątki.

Spór wokół mechanizmów przetwarzania informacji: kodów opartych na sądach i kodów przestrzennych

Powiada , że naszym wyobrażeniom w umyśle można przyporządkować pewne konkretne położenie przestrzenne.

INDEKS EFEKTYWNEJ LICZBY PARTII

Indeks ten próbuje odpowiedzieć na pytanie, ile partii wchodzi w ramy konkretnego systemu partyjnego N – liczba partii P – odsetek miejsc parlamentarnych lub głosów wyborczych -          niesie ze sobą ten sam rodzaj informacji co indeks frakcjonalizacji -          w systemie dwupatyjnym – dwie względnie zbliżone wielkością partie – jeżeli przyjmiemy ...

Plany zagospodarowania przestrzennego

Jest to planowanie wykorzystania terenów, składa się z części opisowej i graficznej. Dzielimy je wg stopnia szczegółowości: plan krajowy, regionalny, miejscowy (dot. miasta, wsi, gminy lub ich części). Miejscowe plany muszą być poddane przez org. gminy do publ. wiadomości już od samego faktu...

Podaj przykłady pomiarów większej liczby cech somatycznych służących do oceny rozwoju

Do pomiarów większej liczby cech somatycznych posługujemy się pomiarami wysokości i ciężaru ciała, a u dzieci młodszych dodatkowo pomiarami obwodu głowy i klatki piersiowej.

Ruchliwość przestrzenna ludności, jej źródła i typy. Sposoby mierzenia ruchliwości przestrzennej. Podstawowe wskaźniki

teatr) - skala mikro przestrzenna - skala mieszkania, domu , ulicy (mieszkania lepsze, gorsze, większe, mniejsze, blisko lub daleko od sklepu, 1 piętro , 10 piętro).

STRUKTURY PRZESTRZENNE WEWNĄTRZ MIAST: CENTRA I INNE STREFY. TYPY PRZESTRZENI MIEJSKICH WG. CASTELSA

Jest systemem o wielu poziomach, zarówno z punktu widzenia struktury przestrzennej, społecznej jak i kulturowej. W takich ośrodkach w wyniku przestrzennego rozwoju miejskiego organizmu obszar miasta sprzed pewnego okresu staje się obszarem śródmiejskim otoczonym przez dzielnice nowsze.

POJĘCIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO; JEGO ZADANIA I INSTRUMENTY. INSTYTUCJINALIZACJA PROCESU PLANOWANIA

Dlatego wydziela się planowanie; przestrzenne;gospodarcze;społeczne.

TECHNICZNE, ARTYSTYCZNE I SPOŁECZNE TREŚCI W PLANACH PRZESTRZENNYCH. KWESTIA PRZYGOTOWANIA FACHOWEGO PLANISTÓW PRZESTRZENNYCH

SOCJOLOGICZNE TREŚCI

Wallis - miasto jako zbiorowość otwarta zawsze było penetrowane przez różne grupy, dlatego nie można w nim jednoznacznie przyporządkować jakiejś przestrzeni określonej grupie społecznej.

Jałowiecki - przestrzeń miejska jest wartością, a życie w mieście polega na procesach...

SZKOŁA EKOLOGICZNA (PARK I INNE) I KONCEPCJE STREF SPOŁECZNO - PRZESTRZENNYCH

Nie zawsze oddzielone są wyraźne cechy przestrzenne od cech społ.

SZKOŁA FRANCUSKA M. CASTELLSA I AKCENT NA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNO - PRZESTRZENNE, ANGLIA - USA (HARWEY, PAHL)

przestrzenna miasta jest odbiciem struktury społecznej systemu globalnego 6.

Zmiany liczby ludności polski

Liczba ludności Polski ( 1997 ) wynosiła 38mln.

Zróżnicowanie przestrzenne upraw i hodowli zwierząt w Polsce

Około 55% gruntów ornych przeznacza się na zboża.

- zboża; natężenie uprawy nie jest w całym kraju jednakowe. Największe jest w

środkowo- wschodniej części kraju.

- uprawa buraka cukrowego; największe koncentracje upraw występują w rejonach;

zamojskim, lubelskim, dolnośląskim...

Rozwój liczby ludności świata

W ciągu wielu tysiącleci przyrost liczby ludności odbywał się powoli. Osób, a obecnie liczba ludności na świecie wynosi 5,7 mld.

Czynniki wpływające na wzrost liczby ludności świata

Liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła już 6 miliardów i powiększa się co roku o kolejne 90 milionów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi liczba ludności Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii razem wziętych.