Liczba i położenie płatków półksiężycowatych

Liczba i położenie płatków półksiężycowatych jest wynikiem podziału pnia tętniczego w ciągu rozwoju osobniczego, o czym mowa była poprzednio.

Liczba atomowa

Liczbę protonów w atomie nazwano jego licz­bą atomową, a prawo okresowości przeformułowano w następujący sposób: „Jeżeli ułożyć pierwiastki według liczb atomowych, to ich własności chemiczne zmieniają się okresowo*'.

MNIEJSZA LICZBA NABYWCÓW

Sprzedawca na rynku przedsiębiorstw współpracuje zwykle z dużo mniejsza liczba nabywców niż sprzedawca na rynku konsumentów.

Liczba szczebli w kanale

Kanały marketingowe o większej liczbie szczebli również mają miejsce. Z punktu w idzenia producenta, wraz ze w zrostem liczby szczebli w kanale, coraz w iększym problemem staje się uzyskiwanie informacji o użytkownikach finalnych i kontrolowanie całego procesu.

LICZBA

dawały się również odczytać jako suma liczb; tak też należy zapewne tłumaczyć, wg wartości liczbowych liter aramejskich, biblijny werset Ap.

LICZBA

Właści­wościami liczb całkowitych zajmuje się dział matematyki zwany teorią liczb; po­przez teorię mnogości liczby naturalne są przedmiotem rozważań logicznych. Pierwsza aksjomatyka arytmetyki liczb naturalnych pochodzi od G.

Liczby

W przyporządkowaniu symbolicznych znaczeń i określonych liczb często odgrywały rolę także spekulacje teoretyczne, które z kolei wiązały się za każdym razem z tym systemem liczb, którym się posługiwano.

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

64, tabela 10, pracujący w sektorze przedsiębiorstw, indeks łańcuchowy pop=100 moment data liczba zatrudnionych w produkcji artykułów spożywczych w tyś. moment data liczba zatrudnionych w produkcji artukułów spożywczych w tyś.

Pitagorejska koncepcja liczby

Ponieważ zaś wszystko pozostałe całą swą istotą wyraźnie upodabniało się do liczb, a liczby zajmowały w całej naturze pierwsze miejsce, uznali oni elementy liczb za elementy wszechrzeczy, a całe niebo za harmonię i liczbę – Arystoteles: Metaphysica.

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 - twelve - twelfth 13 - thirteen - thirteenth 14 - fourteen - fourteenth 15 - fifteen - fifteenth 16 - sixteen - sixteenth 17 - seventeen - seventeenth 18 - eighteen - eighteenth 19 - nineteen - nineteenth 20 - twenty - twentieth 30 - ...

Liczby po Rosyjsku

Jeden- один (zapis fonetyczny: odin) Dwa- два (zapis fonetyczny: dva) Trzy- три (zapis fonetyczny: tri) Cztery- четыре (zapis fonetyczny: chetyre) Pięć- пять (zapis fonetyczny: pyat) Sześć- шесть (zapis fonetyczny: shest) Siedem- семь (zapis fonetyczny: sem) Osiem- восемь (zapis fonetyczny: vosem) Dziewięć- девять (zapis fonetyczny: devyat) Dziesięć- десять (zapis fonetyczny: desyat) Jedenaście- одиннадцать (zapis ...

Liczba cetanowa paliwa

Procentowazawartość cetanu w mieszaninie wzorcowychpaliw nazywa się liczbą cctanową badanegopaliwa. Oleje napędowe z liczbami cetanowymipowyżej 40 zapewniają normalną prace silnikówwysokoprężnych.

Wskaźnik plastyczności, liczba plastyczności

Różnica między wilg. gleby odpowiadającymi jej granicy płynności i granicy plastyczności; w. ten informuje o spoistości gleby – im wyższa wartość w.p., tym gleba jest bardziej spoista, ciężka do uprawy, a równocześnie mniej podatna na erozję wodną i eoliczną.

Liczby

Zawsze też obecna była mistyka liczb w życiu kulturalnym wszystkich starożytnych ludów, a mianowicie w kulcie, w poezji, w zwyczajach świeckich i w sztuce, zwłaszcza zaś w architekturze, którą całkowicie zawładnęły realne i symboliczne stosunki liczbowe.

n - liczba chromosomów w komórce

Liczba chromosomów jest stała i charakterystyczna dla gatunku, np.

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

Liczbę organizmów oblicza się wg wzoru: Z = A x stopień rozcieńczenia; gdzie A = liczba koloni na płytce, Z = liczba organizmów Wynik podaje się w postaci potęgi dla liczb zawartych między 1,0 a 9,9, pomnożonych przez 10x – gdzie x jest odpowiednią potęgą.

Wzrost liczby ludności

Okazuje się, że w rozwoju ludzkości była nic jedna, lecz trzy fale wznoszące się, przy czym każda z nich odpowiada kolejnym przełomom technologicznym, które zwiększały możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności.

Liczba próbek i czas pobrania

Szansa na wykrycie czynnika zakaźnego wzrasta, gdy liczba pobranych próbek wynosi przynajmniej trzy na dobę. Optymalnie krew powinna być pobrana tuż przed wystąpieniem szczytu temperatury lub na szczycie, gdyż wtedy liczba drobnoustrojów w krążeniu jest największa.

Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

W sytuacji natomiast, gdy osoba badana nie wymienia minimalnej liczby nazwisk, przewidzianych w analizie danych socjometiycznych, można poprosić ją o uzupełnienie ich do liczby wymaganej.

Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

Standardami mleka, wg których kalibruje się aparaturę elektroniczną, są próbki mleka o znanej liczbie drobnoustrojów - sporządzone przy użyciu kultur liofilizowanych, bądź też płynnych standardów mleka o znanej i zróżnicowanej liczbie bakterii.