Pitagorejska koncepcja liczby

Ponieważ zaś wszystko pozostałe całą swą istotą wyraźnie upodabniało się do liczb, a liczby zajmowały w całej naturze pierwsze miejsce, uznali oni elementy liczb za elementy wszechrzeczy, a całe niebo za harmonię i liczbę – Arystoteles: Metaphysica.

LICZBA

dawały się również odczytać jako suma liczb; tak też należy zapewne tłumaczyć, wg wartości liczbowych liter aramejskich, biblijny werset Ap.

WZROST DROBNOUSTROJÓW NA PODŁOŻACH - Metody oznaczania liczby drobnoustrojów

Liczbę organizmów oblicza się wg wzoru: Z = A x stopień rozcieńczenia; gdzie A = liczba koloni na płytce, Z = liczba organizmów Wynik podaje się w postaci potęgi dla liczb zawartych między 1,0 a 9,9, pomnożonych przez 10x – gdzie x jest odpowiednią potęgą.

Liczby

Zawsze też obecna była mistyka liczb w życiu kulturalnym wszystkich starożytnych ludów, a mianowicie w kulcie, w poezji, w zwyczajach świeckich i w sztuce, zwłaszcza zaś w architekturze, którą całkowicie zawładnęły realne i symboliczne stosunki liczbowe.

LICZBA

Właści­wościami liczb całkowitych zajmuje się dział matematyki zwany teorią liczb; po­przez teorię mnogości liczby naturalne są przedmiotem rozważań logicznych. Pierwsza aksjomatyka arytmetyki liczb naturalnych pochodzi od G.

Wzrost liczby ludności

Okazuje się, że w rozwoju ludzkości była nic jedna, lecz trzy fale wznoszące się, przy czym każda z nich odpowiada kolejnym przełomom technologicznym, które zwiększały możliwości wyżywienia wzrastającej liczby ludności.

Czynniki wpływające na wzrost liczby ludności świata

Liczba mieszkańców Ziemi przekroczyła już 6 miliardów i powiększa się co roku o kolejne 90 milionów, czyli mniej więcej tyle, ile wynosi liczba ludności Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii razem wziętych.

Zmienność liczby kręgów

Zmienność liczby kręgów dotyczy poszczególnych odcinków kręgosłupa i w większości przypadków następuje kosztem części sąsiedniej, nie wywierając przeważnie wpływu na ogólną liczbę kręgów.

Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

W sytuacji natomiast, gdy osoba badana nie wymienia minimalnej liczby nazwisk, przewidzianych w analizie danych socjometiycznych, można poprosić ją o uzupełnienie ich do liczby wymaganej.

Zasady obliczania liczby kontrolnej kodu kreskowego

Obliczoną sumę mnożymy przez liczbę 3, 3. Cyfra kontrolna to liczba, która uzupełnia liczbę wyznaczoną w punkcie 4 do pełnej dziesiątki.

INDEKS EFEKTYWNEJ LICZBY PARTII

Indeks ten próbuje odpowiedzieć na pytanie, ile partii wchodzi w ramy konkretnego systemu partyjnego N – liczba partii P – odsetek miejsc parlamentarnych lub głosów wyborczych -          niesie ze sobą ten sam rodzaj informacji co indeks frakcjonalizacji -          w systemie dwupatyjnym – dwie względnie zbliżone wielkością partie – jeżeli przyjmiemy ...

Statystyki ludności - Analiza wzrostu liczby ludności na świecie w latach 900 n.e. - 1995 n.e.

Od roku 1950 liczba ludności zaczyna stopniowo wzrastać. Liczba ludności na świecie w latach 900-1995 n.

Liczba gruczołów przytarczowych

Zwiększenie liczby gruczołów przytarczowyeh jest stosunkowo częste; może ono powstawać przez podział jednolitego zawiązku narządu. U szympansa cechą charakterystyczną jest duża zmienność pod względem liczby i położenia.

Liczba szczebli w kanale

Kanały marketingowe o większej liczbie szczebli również mają miejsce. Z punktu w idzenia producenta, wraz ze w zrostem liczby szczebli w kanale, coraz w iększym problemem staje się uzyskiwanie informacji o użytkownikach finalnych i kontrolowanie całego procesu.

Liczba zatrudnionych w przemyśle w sektorze produkcji artykułów spożywczych w Polsce

64, tabela 10, pracujący w sektorze przedsiębiorstw, indeks łańcuchowy pop=100 moment data liczba zatrudnionych w produkcji artykułów spożywczych w tyś. moment data liczba zatrudnionych w produkcji artukułów spożywczych w tyś.

Liczby i liczebniki porządkowe-angielski

Liczby i liczebniki porządkowe 1 - one - first 2 - two - second 3 - three - third 4 - four - fourth 5 - five - fifth 6 - six - sixth 7 - seven - seventh 8 - eight - eight 9 - nine - ninth 10 - ten - tenth 11 - eleven - eleventh 12 - twelve - twelfth 13 - thirteen - thirteenth 14 - fourteen - fourteenth 15 - fifteen - fifteenth 16 - sixteen - sixteenth 17 - seventeen - seventeenth 18 - eighteen - eighteenth 19 - nineteen - nineteenth 20 - twenty - twentieth 30 - ...

Metody instrumentalne do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów

Standardami mleka, wg których kalibruje się aparaturę elektroniczną, są próbki mleka o znanej liczbie drobnoustrojów - sporządzone przy użyciu kultur liofilizowanych, bądź też płynnych standardów mleka o znanej i zróżnicowanej liczbie bakterii.

Zaburzenia liczby zębów

Zwiększenie liczby zębów (Mperdoncja) może być prawdziwe, gdy stwierdzamy większą liczbę zębów w porównaniu z normą, lub rzekome w przypadku przetrwania zęba mlecznego.

Liczba jako arché w filozofii pitagorejczyków

Widzieli w liczbach nieparzystych element czegoś nieokreślonego, a w parzystych - element czegoś określonego, zaś liczba jako synteza czegoś nieograniczonego w granicy może być elementem ograniczającym lub determinującym.

Zmiany liczby ludności polski

Liczba ludności Polski ( 1997 ) wynosiła 38mln.