Licówka (budownictwo)

Czytaj Dalej

Budownictwo wodne

Budowanie pod powierzchnią wody i pod dnem zbiorników wodnych związane jest z szeregiem trudności. Kiedyś takie przedsięwzięcia często kończyły się katastrofami. Dziś nowoczesne technologie uczyniły prace bezpieczniejszymi i łatwiejszy­mi, a wznoszone budowle są dobrze zabezpieczone. Dawniej roboty...

Grodzie w budownictwie wodnym

Cement wytwarzano w czasach rzymskich z natu­ralnego materiału zwanego pozzolana, jako że występował W okolicach miasta Pozzuoli, koło Neapolu. Aby osuszyć miejsce, gdzie przyszło sta­wiać filar, Rzymianie budowali wodoszczelne ba­riery, zwane grodziami. W dno rzeki, wokół wybra­nego miejsca, wbijali...

Techniki alternatywne w budownictwie na dużych głębokościach

Aby uniknąć niedogodności związanych z koniecz­nością stosowania procedury dekompresyjnej,przy pracach prowadzonych na dużych głębokościach mogą być stosowane metody alternatywne. Podczas budowy filaru mostu można na dno opuścić rurę, przez którą tłoczy się beton z powierzchni. Można też...

Wykorzystanie betonu w budownictwie

Coraz częściej, zamiast mocować prefabrykowa­ne betonowe panele ścienne do szkieletu, beton natryskuje się na miejscu budowy. Jedna z tech­nologii przewiduje natryskiwanie betonu na lekką, prefabrykowaną metalową ramę, która jest jedno­cześnie zbrojeniem. W innej metodzie natryskiwa­ny beton zawiera...

Nowoczesne techniki w budownictwie

Niektóre elementy betonowe wytwarza się na pla­cu budowy, wypełniając betonem drewniane formy wielokrotnego użytku. Niedawno wymyślo­no alternatywną metodę, w której używa się jed­norazowych form z betonu zbrojonego włóknem szklanym. Forma ta po użyciu staje się elementem struktury budynku. Jest...

Historyczny rozwój budownictwa mieszkalnego

Na przestrzeni dziejów, w różnych częściach świata ludzkie siedziby zdecydowanie różniły się między sobą i przybierały różne formy - od prymitywnych szałasów po luksusowe apartamenty na ostatnich piętrach wieżowców. Gospodarstwo domowe to podstawowa jed­nostka organizacyjna każdego...

Budownictwo mieszkalne w Afryce

Na terenach przylegających do Sahary można wyróżnić kilka typów osadnictwa, a więc i budow­nictwa mieszkalnego. Na suchych obszarach połu­dniowej Afryki popularne były proste, budowane z trawy chaty przypominające ule. Ich budowa nie zabierała zbyt wiele czasu. Szkielet tych chat kon­struowano z...

Budownictwo mieszkalne na Bliskim Wschodzie

Beduini są modelowymi nomadami, czyli koczow­nikami. Zamieszkują pustynne obszary Jordanii i Syrii, północną Afrykę oraz Półwysep Arabski. Ich domy to namioty zbudowane z pasów materia­łu (z wełny koziej), przymocowanych do drewnia­nych tyczek, które podtrzymują całą konstrukcję. Namioty...

Budownictwo mieszkalne w Azji

Wielu mieszkańców Azji Środkowej żyje w na­miotach. Najbardziej rozpowszechnione są jurty, spotkać je można od Syberii po Mongolię. Na wykonany z drewna szkielet naciągnięta jest skóra. Jurty są większe i szersze niż większość prze­nośnych namiotów, ponadto mają u szczytu otwór służący do...

Budownictwo mieszkalne w Oceanii

Charakterystyczne okapy dachów z wysp Indonezji mają swoje odpowiedniki na Nowej Gwinei. Człon­kowie plemienia Abelam budują domy o podob­nej konstrukcji, które różnią się jednak między sobą zdobieniami przedstawiającymi duchy plemienne lub przodków. Takie domy są czymś więcej niż tylko...

Budownictwo mieszkalne w Ameryce

Rejony okołobiegunowe i ich mieszkańcy kojarzą nam się nieodparcie ze zbudowanymi z bloków lo­du igloo. Tak naprawdę jednak igloo stanowi jedy­nie tymczasowe schronienie, najczęściej w czasie wypraw łowieckich. Wraz z nadejściem wiosny te wspaniałe domy z lodu po prostu się topią. Być może jednak...

Tradycyjne budownictwo mieszkalne w Europie

Mimo postępu cywilizacji nawet w Europie ciągle jeszcze można odnaleźć przykłady tradycyjnego budownictwa. Położone z dala od aglomeracji miej­skich domy budowane są czasami zgodnie z trady­cyjnymi metodami. W Polsce tradycyjne, kryte strzechą lub gontami domy wiejskie spotkać jesz­cze można w...

Człowiek a tereny podmokłe - Budownictwo wodne bliskie naturze

 

Przez całe dziesięciolecia budownictwo wodne wręcz wypierało wodę z krajobrazu.

Takie określenia jak „u-sprawnienie odpływu" czy „rewaloryzacja wód" musiały budzić wrażenie, że obiegu wody po prostu nie wolno pozostawiać samej naturze. Z tego punktu widzenia strumień łąkowy o charakterze...

Społeczne budownictwo czynszowe

Charakterystyka

Społeczne mieszkania czynszowe mają swój początek Polsce w 1996r. Funkcjonują w formie Towarzystw Budownictwa Społecznego. Towarzystwa to samodzielne posiadające osobowość prawną podmioty gospodarcze które mogą działać w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością...

CESARSTWO RZYMSKIE U SCHYŁKU IV WIEKU - BUDOWNICTWO SAKRALNE

 

W zubożałych i wyludnionych miastach, które zaniechały zbędnego w tych warunkach budownictwa mieszkaniowego, zwycięska religia podjęła budownictwo dla celów sakralnych.

Ze względu na masowy udział wiernych w obrzędach religijnych, nowemu kultowi nie wystarczyły szczupłe pod względem przestrzennym...

BUDOWNICTWO KOŚCIELNE

Dział architektury obejmującypojedyncze budowle lub zespoły budowlane mająceścisły związek z kultem rei. oraz z duszpast., kulturalną, charytatywną,społ. i in. działalnością Kościoła; przeznaczenie nadajeim specyficzny aspekt architektoniczny, wyrażający się w prawidłowościzałożenia (planu)...

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE

Pojedyncze budowle lub ich zespoły wzniesione z drewna i mające przeznaczenie kultowe.

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE - W EUROPIE

Zapewne już we wczesnym średniowieczu, na jej obficie zalesionych obszarach (z wyjątkiem pd. części Półwyspu Bałkańskiego), występowało powszechnie obok murowanego także d.b.s., o czym świadczą źródła z V w., informujące o zastępowaniu (w pn.-zach. Europie) świątyń drewnianych murowanymi; danych...

DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE - W POLSCE

W drewnie wypowiedziały się wszystkie style hist., a najpełniej gotyk i barok.

1. Kościoły katolickie — drewniane kościoły istniały w końcu X w., chociaż wygląd ich nie jest znany; na podstawie reliktów 3 odkrytych kościołów z okresu rom. przyjmuje się, że były one konstrukcji zrębowej, najpewniej...

Budownictwo

Technika wznoszenia i konserwacjibudowli oraz związane z nią umiejętności. Termin b.używa się czasem błędnie jako synonim słowa architektura.

W XIX w. i 1 poł. XX w. stosowane są określeniazbiorcze: b. drewn. i wiejskie dla budowli drewn. i wznoszonychna wsi, choć niekiedy mają one wartość...