Liberalizm gospodarczy

Liberalizm gospodarczy

Czytaj Dalej

Liberalizm gospodarczy

W czasach współczesnych liberalizm występuje w formie neoliberalizmu. Za najważniejszego przedstawiciela liberalizmu gospodarczego uważany jest wspomniany wcześniej Adam Smith.

Podstawy prawne oraz proces tworzenia jednostek gospodarczych

Spółka – podmiot gospodarki działający na podstawie umowy na mocy której wspólnicy zobowiązują się do prowadzenia działalności gospodarczej Działalność gospodarcza – to zarobkowa działalność wytwórcza handlowa, budowlana usługowa, poszukiwania rozpowszechniania i eksploatacji zasobów naturalnych.

Przedstaw mechanizm oddziaływania handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy od strony podaży

Wykorzystywanie handlu zagranicznego do wzrostu gospodarczego wiąże się z występowaniem nierównowagi (deficytu) w bilansie handlowym.

Procesy koncentracji kapitału i działalności a formy organizacyjne działalności gospodarczej

Rozróżnia się holding:   czysty-zgrupowanie prowadzące działalności holdingowe nie ma formalnie własnych przedsiębiorstw dyspozycji pakietami kontrolnymi akcji innych firm, które są oficjalnie samodzielne pod względem prawnym i gospodarczym przemysłowy-jest rzeczywistym właścicielem wielu form i kieruje bezpośrednio ich działalnością, ponad to kontroluje inne firmy.

Co jest stratą w działalności gospodarczej

Stratą w działalności gospodarczej jest zużycie czynników produkcji nie ekwiwalentne, w rezultacie którego nie powstają użyteczne efekty.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza może być działalnością wykonywaną osobiście, gdy przedsiębiorstwami są osoby fizyczne – wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy; gdy przedsiębiorstwem są osoby prawne – wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Polityczne, strategiczne i gospodarcze znaczenie regionu Pacyfiku

dlatego od stosunków miedzy tymi państwami zależy los pokoju i bieg spraw gospodarczych.

Wpływ zdarzeń gospodarczych na bilans

operacje gospodarcze wywołujące zmiany tylko po stronie pasywów, przy czym jeden składnik pasywów zwiększa się, a drugi zmniejsza o wartość operacji.

Socjologia gospodarcza

Socjologia gospodarcza powstała na początku XX w.

Skutki zjednoczenia Niemiec w sferze gospodarczej

Niemcy poniosły wysokie koszty związane ze zjednoczeniem, czego konsekwencją stały się narastające problemy gospodarcze. Niemcy zaczęły odnotowywać wzrost gospodarczy i wysoką produktywność, a stan zadłużenia nie przekroczył 50% PKB.

Rola prawa w procesie sterowania procesami społecznymi. Liberalizm versus welfare state

Powstanie programów interwencjonizmu gospodarczego i społecznego, czy to w anglosaskiej wersji Welfare State, czy też kontynentalnej koncepcji Sozialstaat, to druga przesłanka, która przyczyniła się do rozwoju technologicznej wizji prawa".