DIURNUS LIBER, Liber diurnus Romanormn Pontiflcum

znany był i stosowany specjalny zbiór Provinciale (Liber pro-vìncialis, później Provinciale cancellariae), uzupełniony przez pap.

COMES, liber comitis

liber commicus (łac. Morin, Liber commicus sive lectlonarlum missae quo tole tana ecclesia ante annos 1200 utebatur. Gonzales y Ruis-Zorilla, Liber commicus.

EWANGELISTARZ, evangelium excerptum, liber evangeliorum, ordo evangeliorum, perlcopae evangeliche

kolegiaty w Głogowie z 1348 (rpsBUWr IF 459), wykonany przez kanonika Tilona (kanclerza księcia Przemysława), z perykopami na niedziele, święta, środy i piątki całego roku oraz na dni świętych, z nutami 4 pasji na Wielki Tydzień oraz Liber generationis na Narodzenie NMP, z dopisaną perykopą na nowo wprowadzone 1340 w diec.

ŚWIĘTOCHOWSKI ALEKSANDER, pseud. Władysław Okoński, Poseł Prawdy, O. Remus, Oremus, Liber, Gezyasz, Nauczyciel i in.

Remus, Oremus, Liber, Gezyasz, Nauczyciel i in. Postępowo-Demokratycznego (inteligenckiej partii liberalno-burżuazyjnej), brał udział w pracach Lub.

CONCORDANZA CARITATIS, Expositio evangeliářům, Speculum salvationis, Liber figurarum

Średniowieczne rpsy systematyzujące historię zbawienia przez konfrontację wydarzeń nowotest. z typicznymi wydarzeniami starotest., przeznaczone dla kaznodziejów.

Układ cc, wzorowany na brewiarzu lub mszale, w cz. I zawiera perykopy ewang. na niedziele, święta i dni powszednie roku kośc, zaś w cz. II — na...

CONFORMITATUM LIBER

(łac. księga zgodności), Średniow. dzieło hagiograficzne Bartłomieja Rinonicho z 1385--90 pt. De conformitate vitae beati Francisct ad vitam Domint Jesu (Christi).

Myślą przewodnią dzieła jest ukazanie w 40 tzw. zgodnościach naśladowniczej postawy Franciszka z Asyżu oraz procesu, w którym Chrystus...