System lenny we wczesnym średniowieczu

Zawiązanie umowy następowało przez zawarcie układu lennego lub nadanie lenna. Wasal składał przysięgę wierności lennej, a pan lenny - suzeren wręczał mu rękawicę, laskę lub kopię, stanowiącą symbol oddania mu lenna, była to tzw.

Feudalizacja urzędów świeckich i duchowieństwa w IX i X wieku. System lenny

– największy rozkwit systemu lennego -  obowiązek stawienia się wasala z pomocą zbrojną dla seniora, udziału w radzie lub sądzie -  obowiązek pomocy materialnej w przypadku konieczności wykupienia seniora z niewoli, wydania najstarszej córki za mąż i pasowania najstarszego syna na rycerza -  wasale jednego seniora – parowie – grupa feudalna -  za wiarołomność – sąd parów, utrata lenna -  ...

PAŃSTWO FRANKÓW - GRUPA LENNA

W rzeczywistości niewielki to miało wpływ na jego władzę, bowiem wobec panującej ogólnie mediatyzacji, której wykładnią w stosunkach lennych była zasada, że „wasal mego wasala nie jest moim wasalem", król mógł oddziaływać jedynie na swoich bezpośrednich lenników.

PAŃSTWO FRANKÓW - KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOSUNKÓW LENNYCH

Ponieważ hołd miał charakter zobowiązania czysto osobistego między ściśle określonymi osobami, kontrakt lenny tracił moc obowiązującą z chwilą śmiercijednej ze stron, bez względu na to, czy był nią senior, czy też wasal.

PAŃSTWO FRANKÓW - OBOWIĄZKI LENNE

Zobowiązania lenne miały charakter dwustronny, toteż senior winien był zapewnić wasalowi spokojne i zgodne z prawem korzystanie z lenna.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Utrata lenna pruskiego (1657)

Za opuszczenie Szwedów zażądał on jednak zwolnienia z przysięgi lennej i uznania niezależności Prus Książęcych. traktaty zwalniające Hohenzollernów w Prusach z zależności lennej od Polski i tym samym uznające niezależność Prus Książęcych.

Państwo Kościelne i lenna

Po zawarciuugody, król z własnej woli ogłosił swe państwo lennem papieża i zobowiązał się płacić, niezależnie odświętopietrza, roczny czynsz z Anglii i Irlandii.