Jak powinna przebiegać umiejętna eksploatacja lasów?

Przez całe wieki ludzie wycinali lasy przede wszy­stkim w celu pozyskania drewna. Drewno było pierwszym wykorzystywanym przez człowieka paliwem i do dziś jest używane do ogrzewania. Najlepsze drewno, pocięte na deski, wyko­rzystuje się do budowy domów, mostów, łodzi i statków, robi się z niego meble...

LAS RÓWNIKOWY

Lasy równikowe zamieszkują Pigmeje, Bantu i inne pierwotne ludy. Żyją oni w dżungli, w niewielkich grupach, a zajmują się myślistwem i zbieractwem. Mężczyźni polują na ptaki, małpy i słonie, a kobiety budują szałasy i zbierają jadalne korzenie, liście, owady, ślimaki oraz owoce. Pigmeje porzucają...

Wycinanie i niszczenie lasów

Historycznym zwrotem w użytkowaniu lasów w Polsce było po raz pierwszy w okresie powojennym, zmniejszenie w 1990r. rozmiarów wyrębu w lasach państwowych poniżej etatu pozyskania drewna. Obliczony do tego okresu etat wyniósł 17 241,5 tys. m3 , wykonanie zaś - 15 863,0 tys. m3 (co stanowiło 92%).

W ciągu...

Rezerwaty przyrody na terenie Lasów Janowskich

Najstarszy REZERWAT LEŚNY JASTKOWICE został utworzony jeszcze w latach pięćdziesiątych. Obejmuje dobrze zachowany las grądowy z udziałem dębu szypułkowego, buka, jodły i lipy drobnolistnej odnawiających się w sposób naturalny. Niektóre z nich liczą ponad 200 lat. W licznych dziuplach wiekowych drzew gnieżdżą się nietoperze i sowy. W runie na uwagę zasługują: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko i groszek wschodniokarpacki. Rezerwat zajmuje obszar 46 ...

Ochrona lasów w Polsce

Zdrowotność lasów polskich należy uznać za odbiegające od normy.

Ze wzg. na słabe siedliska, wyraźną przewagę drzewostanów iglastych oraz anomalie pogodowe, zdrowie lasów polskich znajduje się w sytuacji stałego zagrożenia. Żeby zmniejszyć to zagrożenie, podejmuje się wiele prac...

Hodowla lasów na terenie Polski - Szkółkarstwo

Materiał sadzeniowy na potrzeby zalesienia gruntów i odnowienia lasu produkowany jest w szkółkach leśnych. W roku 1998 ich liczba wynosiła 1385, a łączna powierzchnia produkcyjna - 3521 ha.

Rok Liczba szkółek Powierzchnia produkcyjna

1991 1 163 3 227

1992 1 166 3 248

1993 1 219 3 310

1994 1 380 3...

Jak gasić pożary lasów?

Większe pożary lasów są trudne do gaszenia. W 1982 r. pożar lasu na Borneo rozprzestrzenił się na ponad 36000 km2 niszcząc 13500 km2 za­lesionych terenów. Pożar szalał przez 10 miesię­cy, zanim nie nadeszły coroczne deszcze. Podczas suchego lata w 1988 r. w Parku Na­rodowym Yellowstone w stanie...

HODOWLA LASU

HODOWLA LASU — najważniejszy dział leśnictwa,zajmujący się warunkami powstawaniai rozwoju lasów oraz sposobami ich odnawiania,pielęgnowania i zagospodarowania. D o prac hodowlanychw lesie zalicza się zbiór i przygotowaniedo siewu nasion drzew leśnych, hodowaniesadzonek drzew w szkółkach, siew i sadzenie...

„LAS POLSKI”

„LAS POLSKI” — dwutygodnik StowarzyszeniaInżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa;omawia wszystkie działy gospodarkileśnej — hodowlę i ochronę lasu, użytkowanie,mechanizację prac leśnych, transport itd. Czasopismoma charakter instruktażow'o-szkoleniowy,jest przeznaczone dla organizatorów'...

PIELĘGNOWANIE LASU

PIELĘGNOWANIE LASU — dział hodowlilasu zajmujący się zabiegami trwającymi przezcały okres życia drzewostanów i mającymi nacelu wyprodukowanie jak największej masy drewnanajlepszej jakości; osiąga się to głównie przezzastosowanie tzw. cięć pielęgnacyjnych, które —zależnie od wieku drzewostanu —...

UŻYTKOWANIE LASU

UŻYTKOWANIE LASU — pozyskiwanie płodówleśnych, głównie drewna, zgodnie z wymaganiamihodowli i ochrony lasu; pozyskiwanie drewnanazywa się użytkowaniem głównym. Inne produktyleśne, jak żywica, kora garbarska, ziołalecznicze, owoce i jagody, grzyby itd. objęte sątzw. użytkowaniem...

ZAGOSPODAROWANIE LASU

ZAGOSPODAROWANIE LASU — proWa_dzenie zasadniczych czynności gospodarczychw lesie w zakresie pozyskiwania drewna i użytkówubocznych oraz odnawiania i pielęgnowanialasu. Sposób zagospodarowania zależy od rodzajusiedliska (głównie gleby) oraz od właściwościi wymagań gatunków drzew hodowlanychna danym...

Funkcje lasów

Lasy pełnią różne funkcje;

zwarte zbiorniki leśne są dobrym regulatorem obiegu wody.

Lasy chronią glebę przed wywiewaniem

Obszary leśne wpływają na zawartość tlenu w powietrzu i ograniczają prędkość wiatrów

Lasy hamują gwałtowny spływ wód opadowych i...

Hodowla lasów na terenie Polski - Nasiennictwo i selekcja

Podstawowymi formami ochrony leśnych zasobów genowych są komisyjnie uznawane i podlegające ochronie prawnej, wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne, plantacje i plantacyjne uprawy nasienne oraz drzewa doborowe. Opracowany w 1993 r. "Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew...

KUPIEC JAN, pseud. Topór, Toporek z pszczyńskich lasów, Janek znad Wisły

KUPIEC JAN, pseud. Topór, Toporek z pszczyńskich lasów, Janek znad Wisły, ur. 15 IV 1841 w Bielsku, zm. 11 XII 1909 w Łące pod Pszczyną, śl. poeta lud., zbieracz folkloru, działacz oświat, i polityczny. Syn komornika, prawie całe życie spędzał w rodzinnej Łące. Ukończył szkołę elementarną...

NA KRESACH LASÓW, powieść W. Sieroszewskiego

NA KRESACH LASÓW, powieść W. Sieroszewskiego, powst. 1890-91 w ułusie namskim, wyd. w Petersburgu 1894, pod pseud. Wacław Sirko. Oparta na obserwacjach z wcześniejszego pobytu (1883-84) w osadzie jakuckiej Andyłach, za kołem podbiegunowym, przynosi studium przyrody, życia i obyczajów Jakutów, a na tym...

IDZIE ŻOŁNIERZ BOREM, LASEM

Stara pieśń wojskowa, nazwana przez Mickiewicza „piosenką o żołnierzu tułaczu", której pierwsza zwrotka wg zapisu z'1830 brzmi:

Idzie żołnierz borem lasem,

Przymierając z głodu czasem,

Chleba, soli nie żałować,

Trzeba żołnierza ratować. '

W najdawniejszym zachowanym wariancie...

ZA GÓRAMI, ZA LASAMI

Pop. pieśń ludowa, mazowiecka, prawdop. pochodzenia na pół literackiego; często: pierwsze wyrazy bajki.

Za górami, za lasami

tańcowała Małgorzatka z chłopakami.

Przyszedł ojciec, przyszła matka:

- Pójdź do domu, pójdź do domu, Małgorzatka! 1-4.

Ochrona lasu

Ochrona lasu — dziedzina wiedzy i praktykileśnej zajmująca się sposobami rozpoznawania,zapobiegania i zwalczania szkód w lesie,powodowanych przez człowieka, siły przyrodynieożywionej (wiatry, śniegi, mrozy), szkodliwezwierzęta (głównie owady, jak też zwierzęta łowne,gryzonie) oraz przez pasożytnicze...

LAS CASES Emmanuel-Augustin, hr. de (21 VI 1766 - 15 V 1842), historyk franc.

Ur. w zamku Las Cases, dep. Haute-Garonne, pochodził z rodziny szlacheckiej, po wybuchu Rewolucji emigrował. Walczył na płw. Quiberon, powrócił do Francji dopiero po ogłoszeniu amnestii, już za czasów Konsulatu. Mieszkał następnie w Holandii, gdzie w 1809 jako prosty żoł. brał udział w walkach z...