Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów

Zasady gospodarki leśnej i ochrony lasów. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. Dz. U. nr 56. poz. 679. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony, czyli przeznaczony do produkcji leśnej, stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego, albo wpisany do rejestru zabytków. Do lasów należy także grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod ...

ZNACZENIE LASÓW W ŚRODOWISKU NATURALNYM

LAS - jeden z odnawialnych zasobów przyrody, powstający w wyniku procesu lasotwórczego jako kompleks, w którym roślinność, swoista dla danego regionu biogeograficznego i wyróżniająca się wybitnym ilościowym udziałem drzew rosnących zwarcie, świat zwierzęcy, klimat lokalny, stosunki wodne i gleba...

LAS

Jako określenie wielkich obszarów zadrzewionych występuje późno obok starszej nażwy bór i dlatego nie stosowano tego wyrazu w nazwach plemion i osiedli, częsty jest natomiast w nazwach odosobowych (np. imię Lasota); pierwotna nazwa lasu to drzewa, wyraz las oznaczał również 'drewno' (budulec); zob. też...

Ochrona lasów

Prawdopodobnie niemal wszystkie lądy na Ziemi byty kiedyś w całości porośnięte lasem. Zależnie od sze­rokości geograficznej i wysokości nad poziomem morza rozwinęły się różne typy formacji leśnych. Niestety, działalność człowieka sprawiła, ze wiele z tych formacji stanowi obecnie wielką...

Wykorzystanie lasów do rekreacji i turystyki Podlasia

Najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem są lasy. Tworzą warunki do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia. Lasy tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy, w których procesy wykorzystania energii słonecznej i akumulacji produktów fotosyntezy oraz neutralizacji skażeń osiągają bardzo wysoki poziom. Dzięki procesom fotosyntezy lasy odnawiają zapasy tlenu w atmosferze, wiążąc zaś dwutlenek węgla z powietrza łagodzą ...

Lasy - Typy lasów

Największe i najważniejsze obszary lasów stre­fy umiarkowanej ciągną się pasem w poprzek Ame­ryki Północnej, Europy i Azji, a także na najdalej wysuniętych na południe skrawkach kontynentów półkuli południowej. Występują one w okolicach, gdzie średnie opady deszczu wynoszą w ciągu roku od 75...

Ekosystem lasów

Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawić ekosystem lasów.

Las jest to zwarty zespół roślinności z przewaga roślin drzewiastych i...

Las - więcej niż drzewa

 

Drzewa są w miejskim i wiejskim środowisku równie ożywiającym, dobroczynnym dla oka i samopoczucia elementem, jak w otwartym krajobrazie. Rosnąc pojedynczo, w grupach, wzdłuż ulic, na placach, czy w obrębie terenów zielonych - drzewa zawsze wywierają swój zbawienny wpływ na życie wszystkich istot -...

LAS

Formacja roślinna, w której dominują drzewa o koronach stykających się ze sobą. Roślinność lasów zwykle dzieli się na warstwy zwane piętrami: drzewa (drzewostan), krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo) mchy, porosty. W zależności od typu lasu poszczególne piętra mogą wykazywać się...

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

Las to zbiorowisko drzew będące siedliskiem licznych gatunków roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego regionu. Las posiada ogromne znaczenie dla urozmaicenia krajobrazu, gospodarki przestrzennej i funkcji ekologicznych każdego obszaru. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku lasy były masowo...

Zwierzęta i ich środowisko - Zwierzęta lasu

Las stwarza korzystne warunki życia wielu gatunkom zwierząt, które znajdują tu dostateczną ilość pokarmu i bezpieczne kryjówki. Niektóre zwierzęta są stałymi, dobrze do tego środowiska przystosowanymi mieszkańcami lasu. Przykładem mogą być znakomicie poruszające się po drzewach wiewiórki...

Hodowla lasów na terenie Polski - Hodowla lasu

Celem hodowli lasu jest zapewnienie trwałości i wysokiej produkcyjności lasów oraz ciągłości rozwoju i stabilności ekosystemów leśnych przez stosowanie - wzorowanych na procesach naturalnych - metod odnowienia i kształtowania struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów. Zespół zabiegów odnowieniowych...

HUELGAS (LAS), Santa María la Real de Las Huelgas

Król. opactwo —> cysterek w Hiszpanii, zat. ok. 1180 k. Burgosprzez króla Kastylii Alfonsa VIII i jego żonę EleonoręKastylijską; przywilej —» egzempcji (1) H. uzyskało 1187 odpap. Klemensa III, a 1199 dzięki interwencji króla AlfonsaVIII inkorporowano je do zakonu —» cystersów.

Zakonnice sprowadzone zostały...

Las

Odgrywa ważną rolę w religijnych wyobrażeniach i przesądach licznych ludów jako święte i tajemnicze miejsce, które zamieszkują dobrzy i źli bogowie, duchy i demony, dzicy ludzie, boginki bagna i lasu, wróżki itp.

Święte gaje, dające schronienie, pojawiają się w wielu kulturach z tego względu...

Jakie są rodzaje lasów?

Wyróżnia się wiele rodzajów lasów w zależności od obszaru, na którym występują oraz od drzew, jakie w nich rosną, na przykład wilgotne lasy rów­nikowe, wilgotne lasy podzwrotnikowe, lasy liś­ciaste strefy umiarkowanej oraz borealne lasy igla­ste. Wszystkie drzewa zrzucające liście kwitną...

Hodowla lasów na terenie Polski - Odnowienia i zalesienia

"Krajowy program zwiększenia lesistości", przyjęty przez Rząd RP dnia 23 czerwca 1995 r. Przewiduje on wzrost udziału lasów w przestrzeni kraju do 30% w 2020 r. i 33% w perspektywie 2050 r. Leśne zagospodarowanie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa jest uzasadnione przede wszystkim potrzebą zwiększenia...

Rozmieszczenie lasów w Polsce. Funkcje lasów

Lesistosc w Polsce wynosi 28%. Powierzchnia lasow wynosi 8,8 mln ha.

Lasy publiczne zajmuja 7,3 mln , a prywatne 1,5 mln ha.

Najbardziej zalesione obszary to KArpaty, Podkarpacie, Sudety, Przedgorze Sudeckie, Polska zachodnia i polnocna. Najwiekszy udzial powierzchni lesnych maja wojewodztwa Lubuskie...

Obumieranie lasu

Od kilku dziesiątków lat leśnicy stwierdzają, że również z dala od zakładów przemysłowych, w tak zwanej strefie czystego powietrza, zarówno pojedyncze drzewa, jak i zwarte drzewostany chorują i w końcu obumierają. Dotychczas szkody występowały przede wszystkim w wyżej położonych obszarach...

WYCENA LASÓW

Lasem jest grunt o zwartej powierzchni, co najmniej 0,10 ha, okryty roślinnością leśną (drzewami, krzewami i runem leśnym) lub częściowo jej pozbawiony. Może on być przeznaczony do produkcji leśnej, stanowić rezerwat przyrody, wchodzić w skład parku narodowego. Lasy ściśle związane z gospodarką...

Znaczenie LASÓW w przyrodzie, społeczeństwie i w życiu człowieka

ZNACZENIE LASÓW:

A) Płody leśne:

- mięso i futra zwierząt łownych;

- kauczuk naturalny z kauczukowca;

- korek z dębu korkowego;

- żywica;

- grzyby, jagody, zioła;

B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:

- 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2;

- lasy pochłaniają rocznie...