L'Arche

L'Arche

Czytaj Dalej

Arche ( początki istoty u filozofów jońskich). Porównaj eudajmonizm różnych filozofów

Arche ( początki istoty u filozofów jońskich) Anaksymander zaczął używać terminu „początek" (arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. Anaksymander zaczął używać terminu „początek" (arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. Początek był dla Ana¬ksymandra już czymś więcej niż pierwszym momentem w rozwoju rzeczy; a to dlatego, że był przekonany, iż to, co było na ...

ARCHE

 

ARCHE = zaczęcie czegoś, po­czątek; (pierwsza) zasada, element; suma, rekapitulacja, całość) łc. principium

metaf. Pojęciowy relikt tradycji mitologi­cznej występujący w początkach filozofii greckiej, głównie u jońskich filozofów przy­rody, mający oznaczać pierwotnie praźródło, prapodstawę...

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Arché

Jedno z podstawowych pojęć filozofii greckiej, wprowadzone jeszcze przez presokratyków (filozofowie jońscy), odpowiednik terminu zasada.

Zasada, arché, pierwsza zasada, prazasada

jedno z najdawniejszych i najistotniejszych pojęć filozoficznych, oznaczające element, grupę elementów, zjawisko (np. woda u...

Arché, zasada, prazasada

(gr. ἀρχή etymologicznie oznacza zasadę, przyczynę, władzę) – w filozofii przedsokratejskiej termin oznaczający praprzyczynę wszystkich bytów i zarazem ich zasadę.

Pierwotna zasada kierująca światem (gr. κόσμος), wszechświatem. Istnienie tej zasady postulowała jońska filozofia przyrody. Dla Talesa...

Arché w filozofii Heraklita

Heraklit podkreślał, że warunkiem istnienia rzeczy jest ich ruch (zasada powierzchnej zmiennośi "panta rei"- wszystko płynie). Zauważył że jedną niezmienną rzeczą jest zmienność. Uważał, że nic nie trwa w stanie bezruchu, ale wszystko się porusza i ciągle przekształca. Filozof uważał, że...

Rozwój pojęcia „arche” w jońskiej filozofii przyrody

Tales rozmyślał nad początkiem świata, ale dopiero Anaksymander zaczął używać terminu „początek” (gr. Arche). Był to wyraz potoczny, ale użyty przez filozofa zmienił swe potoczne znaczenie. Początek był dla Anaksymandra już czymś więcej niż pierwszym momentem w rozwoju rzeczy; a to dlatego, ze...

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Tales z Miletu (ok. 620 - ok. 540 p.n.e.)

Filozof, matematyk i astronom grecki, jeden z twórców tzw. szkoły jońskiej. Rozpoczął systematyzowanie wiedzy geometrycznej. Przypisuje mu się wiele twierdzeń (m.in. twierdzenie Talesa, dzięki któremu miał wyznaczyć wysokość piramidy). Uchodzi za ojca matematyki. Znane mu były zjawiska oddziaływania...

Grecka filozofia jako nauka teoretyczna. Grecka filozofia przyrody. Pierwsze filozoficzne pytania dotyczące struktury świata. Poszukiwanie arché

Starożytni Grecy jako pierwsi przezwyciężyli mitologiczne myślenie o rzeczywistości, mitologiczne patrzenie na świat. O ile bowiem przed Talesem i innymi filozofami istniały rozmaite nauki „praktyczne”, tj. związane z poszczególnymi rzemiosłami, jak też z magią, o tyle ci myśliciele wprowadzili...

ARCHE

ARCHE (gr. arche = początek, two­rzywo, zasada) Termin wprowadzony do rozważań filozoficznych prawdo­podobnie przez Anaksymandra (—> jońska filozofia), oznaczający źródło, początek, pratworzywo, budulec rze­czywistości, ale jednocześnie nie­zmienną zasadę (naturę) istnienia. Wo­kół problemu a...

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Anaksymenes z Miletu (585-525 p.n.e.)

Filozof grecki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody; kontynuator myśli Anaksymandera z Miletu, był podobnie jak on autorem dzieła Peri fyzeos ("O przyrodzie" - zachował się z niego 1 fragment). Uważał, że prazasadę rzeczywistości (arché) stanowi powietrze lub tchnienie (tak jak dusza-oddech...

Wyjaśnienie znaczenia terminu „ARCHÉ” - Anaksymander z Miletu (610-547 p.n.e.)

Filozof grecki. Przedstawiciel tzw. jońskiej filozofii przyrody, uznawany za autora pierwszego w Grecji dzieła filozoficznego: Peri fyzeos ("O przyrodzie" - zaginęło). Za prazasadę całej rzeczywistości (arché - termin wprowadzony przez Anaksymandra) uznał tzw. apeiron, czynnik nieskończony i nieokreślony...

Arché w filozofii Anaksymandra

Anaksymander najprawdopodobniej wprowadził termin arché na oznaczenie pierwszej i ostatecznej zasady rzeczywistości. Anaksymander inaczej niż Tales twierdził, że zasadą nie jest woda, lecz "bezkres" (apeiron). Termin "apeiron" oznaczał nieskończoną zasadę świata. Owa nieskończoność była powodem, dla...

Arché w filozofii Talesa

Tales był inicjatorem filozofii przyrody - jako pierwszy mówił o istnieniu jedynej zasady - przyczyny wszystkich istniejących rzeczy, uznając, że jest nią woda. Według Talesa zasada źródłem (początkiem) rzeczy, jak zrówno ich ujściem(końcem). Zasadą było to, z czego powstały rzeczy, dzięki czemu są...

Arché w filozofii Anaksymenesa

Anaksymenes wprowadził zmiany do teorii swojego mistrza, które mówiły o tym, że zasada wprawdzie jest nieskończona co do wielkości i ilości, lecz nie jest nieokreślona, gdyż jest (nieskończonym) powietrzem. Uważał powietrze jako element wszechobecny o różnych stopniach rozrzedzenia (para, woda, mgła...

Liczba jako arché w filozofii pitagorejczyków

Pitagorejczycy odrzucili wszystkie wcześniejsze próby definicji zasady i uznali, że jest nią liczba. Pitagorejczycy pierwsi zauważyli, że wiele zjawisk przyrodniczych można wyrazić w relacjach liczbowych, i przejęci tym odkryciem skłonni byli konstruować także takie zależności liczbowe, które nie...