Kwestia

Czytaj Dalej

Podejście do kwestii społecznych

Dopiero od niedawna Rosyjska Cerkiew Prawosławna przygotowała jako pierwsza Dokument Podstawy Doktryny Prawosławnej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej - Islam: Obowiązek jałmużny, każdy wierny muzułmanin, który chce postępować zgodnie z zasadami wiary muzułmańskiej zobowiązany jest do jałmużny, czyli niesienia pomocy innym ludziom (wyznawcom i innowiercom) - Ekolodzy (ruch ekologiczny): Przyczyną pojawiania się kwestii społecznych jest to, że człowiek zbyt daleko ...

Kwestie społeczne ubóstwo

Nowy ustrój również nie spowodował rozwiązania tej kwestii. W poszukiwaniu przyczyn, które powodują powstawanie w społeczeństwie kwestii ubóstwa, wyróżniono trzy teorie ich dotyczące.

Bezrobocie i kwestia społeczna bezrobocia

Prowadzi też do narastania kwestii społecznych jak: kwestia ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itd. Bezrobocie jako kwestia społeczna – dotyczy dużych grup społecznych, jest odbierana przez tę grupę jako nieprawidłowe, zakłóca jej prawidłowy rozwój, wywołuje społeczny niepokój, jest źródłem napięć społecznych.

Istota kwestii agrarnej we współczesnych, wysoko rozwiniętych gospodarkach

Kwestia agrarna – kwestia żywnościowa – oznacza taką sytuację społeczno – ekonomiczną, że rolnictwo i agrobiznes stają się elementem naruszającym równowagę ekonomiczną w ramach systemu gospodarki narodowej, w ten sposób stają się hamulcem rozwoju gospodarczego i społecznego.

Kwestia wschodnia

Kwestia wschodnia - WAŻNIEJSZE DATY 1821 Początek powstania greckiego   1827 Bitwa pod Navarino 1830 Grecja uzyskuje niepodległość 1853-1856 Wojna krymska 1862 Zjednoczenie Wołoszczyzny i Mołdawii - powstanie Rumunii 1878 Kongres w Berlinie: przyznanie niepodległości Serbii, Rumunii i Czarnogórze; podział Bułgarii; Austro-Węgry okupują Bośnię i Hercegowinę 1886 Zjednoczenie Bułgarii 1908 Bułgaria uzyskuje niepodległość; ...

Kwestia ubóstwa

Gdy umowa o instytucjonalnych odpowiedziach na kwestie ubóstwa, na uwagę zasługuje również udział organizacji nienależnych (pozarządowych) w łagodzeniu tego problemu.

Status prawny Wysp Alandzkich i nowe elementy ich relacji z Finlandią (kwestie sporne)

Jednak Unia Europejska zachowała sobie swoistą furtkę w kwestii handlu wolnocłowego, a mianowicie klauzulę, mówiącą o tym, że w przypadku poważnego naruszenia zasad kompetencji unijnej lub oparcia się wyłącznie na własnych surowcach, Komisja Europejska może zgłosić Radzie Unii Europejskiej propozycję uregulowania tej sprawy na podstawie stosownych artykułów Traktatu o Unii Europejskiej.

Kwestia irlandzka

Kwestia irlandzka - WAŻNIEJSZE DATY 1169-70 Anglonormanowie podbijają Irlandię 1608 Anglicy i Szkoci osiedlają się w Ulsterze 1641-1649 Powstanie irlandzkie stłumione przez Cromwella 1689 Oblężenie Londonderry 1690 Bitwa nad rzeką Boyne 1798 Powstanie zorganizowane przez Towarzystwo Zjednoczonych Irlandczyków 1801 Unia z Wielką Brytanią 1803 Powstanie w Dublinie pod przywództwem Roberta Emmeta 1829 Równouprawnienie katolików ...

Kwestia edukacji w polityce społecznej

Drugie założenie- kwestia jakości kształcenia i dostosowanie systemu edukacji do potrzeb gospodarki i tym samym do struktury rynku pracy.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Kwestia narodowa w Europie

Niektóre kwestie narodowościowe, jak konflikt irlandzki czy bałkański, nie zostały rozwiązane.

Różne koncepcje walki o niepodległość Polski na przełomie XIX i XX w. - POGLĄDY UGRUPOWAŃ POLITYCZNYCH NA KWESTIE NIEPODLEGŁOŚCIOWE

W pracy Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908) Dmowski bronił panslawizmu, sugerował - wobec groźby niebezpieczeństwa niemiec-kiego - pojednanie z caratem licząc na uzyskanie autonomii.

Bezdomnośc jako kwestia spoleczna

Albowiem ani formalne prawo do zamieszkiwania w danym lokalu, ani jego brak nie przesądza niczego o kwestii bezdomności. Niestety, rozwiązanie tej kwestii będzie niemożliwe tak długo jak długo nie poprawi się ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

Sądownictwo administracyjne - kwestie szczegółowe

Tym szczegółowym kwestiom sądownictwa administracyjnego poświęciliśmy tyle uwagi przede wszystkim dlatego, że stanęły one z całą ostrością przed Drugą Rzecząpospolitą.

POSTĘPOWANIE W KWESTIACH POUFNYCH

Zamiast informować rodziców telefonicznie o ryzykownym zachowaniu nastoladca po indywidualnej sesji z pacjentem, terapeuta może wykorzystać sesję, by nauczyć go, co i jak ma powiedzieć rodzicom w danej kwestii, albo podać tę informację podczas sesji rodzinnej (o ile nie traci się przez to czasu potrzebnego na inne zasadnicze sprawy).

Radzenie sobie z kwestiami związanymi z odżywianiem: zachować spokój

Nic więc dziwnego, że rozmowa z pacjentką dotycząca zagadnień dietetycznych może wywoływać niepokój u klinicysty, przez co trudniej mu J radzić sobie z jej obawami, zwłaszcza jeśli w pewnych kwestiach ma ona bard/o zdecydowaną opinię.

Kwestia zjednoczenia Korei - Negocjacje

Strona Północnokoreańska chciała omówienia kwestii politycznych w trakcie negocjowania warunków zawieszenia broni.

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea na progu XXI wieku? Trwały podział czy stopniowa unifikacja?

Kwestia północnokoreańskiego programu jądrowego stanowiła przeszkodę w kontynuowaniu rozmów.

Kwestia pokoju i bezpieczeństwa we współczesnej Europie

Najważniejszymi problemami współczesnej Europy są kwestie pokoju, bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.

Przepisy przejściowe (intertemporalne) - sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych

Sposoby rozstrzygnięcia kwestii intertemporalnych: a) przedłużenie działania ustawy dawnej, b) bezpośrednie działanie ustawy nowej (działanie retrospektywne).

Kwestia wschodnia - historia tzw. "bałkańskiego kotła"

"kwestii wschodniej", czyli walki o spadek po imperium ottomańskim.